De gemeente Waterland, hoedster van het veenweidegebied?

Het gebied direct ten Noorden van Amsterdam is mooi, heel mooi. Het is een wonder, dat de overgang tussen de flats van Amsterdam Noord en het open landschap zo plotseling en absoluut is. Buiten de ringweg A10 is de stad opeens weg. Dit is goed verwoord in een artikel van de hand van Gerard Mulder in het Parool van vrijdag 30 maart. Dit artikel heet: 'Als één bouwer over de dam is...' en gaat over de activiteiten van een ondernemer, die in de loop van jaren lobbyen bij de stadsdeelraad Noord het bijna voor elkaar heeft om aan de Nieuwe Gouw een paardenstal annex mestsilo en paardenbak te mogen bouwen. In dit geval is een privéondernemer de schuldige aan de beginnende verrommeling. Deze deelraad staat kennelijk niet sterk genoeg in zijn schoenen om deze verpesting van het landschap te verbieden, hoewel het bestemmingsplan alle bouwactiviteiten verbiedt.

Dit is een mooie illustratie van het thema van deze manifestatie:

'Minister, neem de regie over de ruimtelijke ordening
weer in eigen handen'

Het grootste deel van het veenweidegebied valt onder de gemeente Waterland. Deze gemeente is een samenvoeging van oude kernen zoals er zoveel bij elkaar zijn geveegd in bestuurlijk Nederland. De belangrijkste kernen van deze nieuwe gemeente zijn Monnickendam en Broek in Waterland. Het argument voor deze constructie was toen, dat een sterke gemeente nodig was om de expansiedrift van Amsterdam te stoppen.

Wat is nu het gevolg? Tien jaar later komt de burgerij massaal in opstand tegen de wilde bouwplannen van het gemeentebestuur zelf. Er bestaan nu drie actiegroepen in een gemeente van 17000 inwoners, alle met het doel om verschillende onberaden bouwplannen van de gemeente te stoppen.

  1. De voorgenomen commerciele exploitatie en bebouwing van het Hemmeland (een mooi parkachtig buitendijks recreatiegebied) veroorzaakte zoveel commotie, dat 4320 burgers vorig jaar een petitie getekend hebben met als enige tekst: 'Laat het Hemmeland zoals het nu is'. Dit aantal 4320 krijgt wat meer betekenis als u weet, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen totaal 8700 burgers hun stem hebben uitgebracht in de gemeente Waterland....
    Hierbij moet worden aangetekend, dat de eigendom en de exploitatie van het park in handen is van een schimmige bureaucratische organisatie genaamd Landschap Waterland. Dit is een bestuursconstructie die voorkomt uit een 'gemeenschappelijke regeling'. De historie van dit protest is gedocumenteerd op de website: http://www.redhethemmeland.nl
  2. De plannen om een bestaand industriegebied naast de stadskern (het Galgeriet) op te doeken hebben geleid tot een concept met een heel nieuw woord: 'bedrijvenkorrels'. Het idee is om niet alleen de bedrijven gevestigd op dit terrein, maar vrijwel alle bedrijven uit Monnickendam te verjagen en te plaatsen in het omliggende weidegebied. De pil wordt verguld door te stellen, dat deze terreinen door een bomensingel aan het oog onttrokken zullen worden. Hiermee wordt dus de openheid van het veenweidelandschap de nek omgedraaid. Dit alles is uitgevonden door een ingenieursbureau ingeschakeld met het doel om via dikke en dure rapporten de bevolking te intimideren, zodat men hier zuchtend, maar met een gevoel van 'hier is toch niets tegen te beginnen' zijn mond zou houden. Hierbij moet worden aangetekend, dat Monnickendam aan de landzijde omgeven is door gebieden met als etiket: Nationaal Landschap en aan de zeezijde door water waarop de vogelrichtlijn geldt. Een website genaamd www.kloosterdijk.nl zal binnenkort operationeel zijn. Een wrange noot in dit verhaal is, dat op 7 km afstand in de industriegebieden van Purmerend leegstand heerst.
  3. De plannen om 1200 woningen te bouwen in dit gebied zijn in een vergevorderd stadium. Deze plannen zijn aangezwengeld door het provinciebestuur, die in een onberaden ogenblik de gemeente Waterland toestond om na jaren van een bouwstop weer woningen te gaan bouwen. Woningbouw is een heilige koe in dit land, dus waarom niet? Toen de verantwoordelijke wethouder gevraagd werd hoeveel van die nieuwe woningen voor de inwoners van Waterland bestemd waren was zijn antwoord: 'Ik hoop de helft'. Let wel, dat was in een tijd, dat gemeenten nog vestigingseisen konden stellen aan mensen van buiten de gemeente. Naar onze overtuiging zal deze 50 procent onder de huidige vestigingseisen bij lange na niet gehaald worden.

Een apart hoofdstuk in deze zaak is de rol van de gemeenteraad. Een meerderheid bestaande uit CDA, VVD en een locale partij stelt zich onconditioneel op achter alle bouwplannen van CDA burgemeester Jongmans. Alleen Groen Links en SP zijn tegen de meeste plannen, de PvdA zit in de coalitie, dus stemt bijna altijd morrend mee met de meerderheid. Via de plaatselijke politiek is dus weinig te bereiken.

Conclusie één is, dat het bestuur van de gemeente Waterland er alles aan doet om het veenweidegebied om te vormen tot een buitenwijk van Amsterdam.

Conclusie twee is:
'Minister, neem de regie over de ruimtelijke ordening weer in eigen handen'

Monnickendam, 31 maart 2007

Fred Udo

Noot:
Veel van deze informatie is gepubliceerd op de website van de gemeente Waterland: www.waterland.nl Het industriebeleid kan worden gevonden onder het hoofdstuk Galgeriet en in de stukken voor de raadsvergadering van januari en februari van dit jaar.

Noot bij a:
De illustraties tonen het geplande hotel buitendijks op een drukgebruikt strandje in het recreatiegebied Hemmeland. Het oorspronkelijke ontwerp voor een drie verdiepingen hoog hotel met 70 kamers, restaurant en conferentieruimtes is goedgekeurd door het gemeentebestuur, maar afgewezen door de regionale welstandscommissie in niet mis te verstane bewoordingen. De teksten zijn te vinden op www.redhethemmeland.nl Daarnaast wil B&W bebouwing op de strook land van het park langs de zeedijk. De plannen van de huidige eigenaar en beheerder van het park (Landschap Waterland) gingen nog veel verder. Deze lieden wilden een watersportcentrum, een ringweg en een grote camping in het park. Dit alles onder de vlag van een 'verantwoorde financiële exploitatie'.

Dit wilde B&W van de gemeente Waterland laten bouwen.....

NU NOOIT
Op deze plek:
Plaats van het hotel op het Hemmeland