De toekomst van het Hemmeland.

Monnickendam, 19 november 2009.

Geachte raad,
Volgens de stukken die aan u zijn voorgelegd door B&W koopt u een verliesgevende jachthaven tegen een taxatiebedrag van 3,7 miljoen. Deze taxatie is vastgesteld onder de voorwaarde, dat er een bedrijfsmatige exploitatie opgezet zou worden. Uit de stukken blijkt, dat hier niets aan gedaan wordt behalve het schrappen van 60 000 euro en een “inspanningsverplichting” van 40 000 euro. De stukken gaan er zelfs van uit, dat de exploitatie van de haven en park op dezelfde manier voortgezet worden, zelfs na de beëindiging van het contract met RNH op 1 januari 2013. De enige reden die ik kan bedenken om dit financiële rampscenario op te stellen is om de raad te straffen voor het hebben van een eigen mening. Hetzelfde geldt voor de verjubelde 900 000 euro.

In mijn brief d.d. 6 november 2009 doe ik het voorstel om het park Hemmeland te beheren via een beheerscommissie. Het is niet nodig om op de details in te gaan. maar de rente van “bruidsschat” van 1,8 miljoen plus de inkomsten uit pacht en verhuur ten bedrage van 27 000 euro genereren genoeg inkomsten voor een correcte exploitatie van het park. De onderhoudskosten kunnen veel lager uitvallen als er gebruik gemaakt wordt van de expertise van het havenpersoneel. Deze mensen hebben in het verleden het diploma groenbeheer gehaald juist met het oog op de werkzaamheden in het park. Lees het stuk van Dijkstra op de website van RedhetHemmeland er maar op na. Landschap Waterland heeft hier nooit gebruik van gemaakt, want er was al een organisatie op poten gezet, die zich daarmee bezighield (Recreatie N-H). Hiermee is dus de uitvoering van het beheer in handen gesteld van een stel ambtenaren, die niets beters wisten te doen, dan dit werk weer uitbesteden. Het havenpersoneel stond erbij en keek er naar. Welke rol kan de afdeling groenbeheer van de gemeente hierbij spelen?

Discussie met Wortel.
Op uitnodiging van Laura Bromet ben ik op het fractieberaad van GL geweest verleden donderdag. Dit was dus beraad met de fractie Wortel.

Dhr Wortel viel mijn brief aan op twee concrete punten: 1. De post “Fin. Beheer” bevat wel degelijk afschrijvingen ten bedrage van 75 000 euro. Hij heeft gelijk, de definitie genoemd in mijn brief dateert van 2006 en is dus later veranderd. Hierbij merk ik het volgende op: In 2005 en 2006 was de post afschrijvingen ruim 100 000 euro per jaar. Het restbedrag op vaste activa per 31 dec. 2005 was 500 000 euro. Dit betekent, dat de 75 000 euro in 2010 de laatste afschrijving op de vaste activa moet zijn. In 2011 verdwijnt deze post. Helaas, volgens de meerjarencijfers verstrekt door dhr Wortel blijft de post groeien tot meer dan 119 000 euro in 2014.

Een tweede kanttekening bij de afschrijvingen van de haven is, dat het oorspronkelijke bedrag voor vaste activa 1,8 miljoen was. (Zie de toelichting begroting 2006) Als de haven nu afgeschreven is, waar is deze 1,8 miljoen gebleven? Hierbij mag niet onvermeld blijven, dat de oud havenmeester Jan Dijkstra in zijn weblog over deze materie spreekt over een bedrag van 1,5 miljoen, dat in kas was toen hij naar Enkhuizen vertrok. Waar is al dat geld? Dhr Wortel sprak van een uitwoonbegroting, ik spreek hier van een uitwoonbeleid.,/p>

Het tweede punt waar Wortel mij probeerde te corrigeren was over de inkomsten van het park, door mij geschat op 26 000, het zijn nu 27 000 euro. Vol trots liet hij mij zien, dat in de begroting van LW dit bedrag wel degelijk opgenomen was. Dit is nogal wiedes: ik heb dat getal er zelf uitgehaald. Mijn punt was en is, dat dit bedrag niet in de cijfers staat, die dhr Wortel aan de raad heeft verstrekt.
Mijn vraag is nog steeds: Foutje of opzet?

Dhr Wortel jammert voortdurend, dat wij met huid en haar overgeleverd zijn aan RNH en dat de begroting 2010 is goedgekeurd door de raad. Er heeft ten tijde van de goedkeuring niemand bezwaar gemaakt, omdat de provincie zijn eigen wanbeleid financierde. De bijdrage van de gemeente Waterland was toen met 16 000 euro te verwaarlozen.

Nemen wij aan, dat dit allemaal zo is, dan is de enige mogelijkheid om de begroting 2010 sluitend te krijgen het bezuinigen op andere posten dan de heilige bureaukosten van het Recreatieschap. Als eigenaar kan de gemeente de volgende wijzigingen doorvoeren:

Totaal correcties voor 2010: 234 000 euro.
Hiermee is het tekort in 2010 omgeslagen in een overschot van 57 000 euro. Gaan wij nu de OZB verlagen?

Uit deze cijfers blijkt, dat de aankoop van de jachthaven plus park voor de gemeente een heel lucratieve affaire kan zijn, mits de onwillige honden....

Hoe verhoudt dit alles zich tot de plannen om de jachthaven te verplaatsen. Een dergelijke operatie is niet gratis. Moet de OZB weer uitkomst brengen?

Tot slot:
De NRC berichtte verleden week, dat wanneer alle gemeentelijke plannen voor huizenbouw in Nederland uitgevoerd zouden worden, Nederland in 2025 30 miljoen inwoners zou moeten tellen om al die huizen te bewonen...

Dr. F. Udo