De eigenwijze wethouder.

Op 17 dec 2009 is de aankoop van het Hemmeland door de gemeenteraad goedgekeurd. De stichting heeft daarover een brief (B26) aan de raad gestuurd en wij hebben ingesproken op de raadsvergadering. (B27) Het probleem is, dat wethouder Wortel met alle macht de aankoop ontraden heeft en hij heeft dat nog eens onderstreept door het financiële wanbeheer van Landschap Waterland ongewijzigd over te nemen en met die cijfers in de hand te dreigen met een OZB verhoging.. De VVD vond als eerste, dat er 75 000 euro zoek was in de cijfers. Hier willen wij ingaan op de inkomsten van het park. Deze worden voor 2010 geschat op 27 000 euro.

1.Een passage uit de brief (B26) van de stichting Hemmeland:

Baten:
Er is in de presentatie van de cijfers nog “vergeten”, dat het park ook wat opbrengt. In de begroting van 2006 staat een bedrag van 26 000 euro. Nemen wij dit over, dan zijn de inkomsten:

Dotatie 104 000
Inkomsten pacht en verhuur 26 000
Totaal baten 130 000 euro

Het tekort van het park is dus gereduceerd tot 7 000 euro (!)
Hier ligt een mooie “inspanningsverplichting” voor dhr Wortel.

2.Op 19 november 2009 volgde de inspraaktekst van de stichting:

Het tweede punt waar Wortel mij probeerde te corrigeren was over de inkomsten van het park, door mij geschat op 26 000, het zijn nu 27 000 euro. Vol trots liet hij mij zien, dat in de begroting van LW dit bedrag wel degelijk opgenomen was. Dit is nogal wiedes: ik heb dat getal er zelf uitgehaald. Mijn punt was en is, dat dit bedrag niet in de cijfers staat, die dhr Wortel aan de raad heeft verstrekt.
Mijn vraag is nog steeds: Foutje of opzet?

3.Op 23 januari 2010 gaat de volgende mail naar het gemeentehuis.

Geachte heer Altena,

Dhr Dijk berichtte mij middels een brief dd 7 januari 2010, dat u onze brief inzake de aankoop van het Hemmeland afhandelt. Wij hebben de volgende vragen:

  1. Waarom weigert de wethouder om de inkomsten van het park in de begroting op te voeren?
  2. Wordt een nieuwe beheersvorm overwogen?
  3. Zo ja, op welke termijn kunnen wij daar resultaten van verwachten?

Hoogachtend,
Namens de Stichting Hemmeland,
F. Udo Voorzitter.

4.Op 5 februari komt het antwoord per brief, waarin na veel bestuurlijke wartaal het volgende stond:

“Tenslotte gaan wij in op de door u gestelde vragen.
a. Waarom weigert de wethouder om de inkomsten van het park in de begroting op te voeren?
Wij hebben bij de behandeling van de aankoop van het gebied Hemmeland aangegeven dat de begroting van 2010 van Recreatie Noord-Holland voor het onderhoud en het beheer van het gebied Hernrneland door de gemeente is overgenomen. Een uitzondering hierop vormt de nadere afspraken die gemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld de kostenreductie op de personeelskosten van € 60.000,--. Wij kunnen derhalve uw conclusie niet onderschrijven.
b. Wordt een nieuwe beheersvorm overwogen?
Wij hebben ons hierover nog geen mening gevonnd. Wij willen eerst enige ervaring opdoen met het beheer van het gebied alvorens wij ons hierover willen uitspreken en een standpunt innemen.
c. Zo ja, op welke termijn kunnen wij daar resultaten van verwachten?
Zie het antwoord onder b.

5.Zuchtend kropen wij op 22 februari weer achter de computer en verzonden de volgende tekst:

Geachte heer Altena,
Op 5 feb 2010 schrijft u in antwoord op mijn vraag waarom de wethouder de inkomsten van het park niet op wil voeren: "Wij hebben bij de behandeling van de aankoop van het gebied Hemmeland aangegeven, dat de begroting van 2010 van Recreatie NH voor het onderhoud en beheer van het gebied Hemmeland door de gemeente is overgenomen."

Dit is maar ten dele waar, namelijk voor de lasten. Deze komen in de raadsstukken van 9 dec 2009 (2009-175_bijlage_1_04-1.pdf, pagina 3) op een bedrag van 236 968 euro. Dit is inderdaad correct overgenomen van de begroting van het recreatieschap. Dit raadsstuk is in pdf formaat bij deze mail gevoegd. In dit stuk zijn de lasten en baten beide op 236 968 euro gezet, terwijl in de begroting 2010 van het recreatieschap de baten uitgesplitst worden in een subsidie- en een inkomstengedeelte.

De specificatie is te vinden onder het hoofd "040 Terreinbeheer uitvoering." (bijgevoegd) Wij vinden hier dat de baten bestaan uit
27039 euro exploitatieopbrengsten en 209929 subsidie, samen 236968 euro.

Kunt u mij het verschil tussen de begroting van de gemeente en die van het recreatieschap toelichten?

Met de meeste hoogachting,
F. Udo
Voorzitter Stichting Hemmeland.

Deze mail is ook aan alle raadsleden gezonden.

6.Toen begon het te dagen op het fort Pierebaan, dat er misschien toch iets goed mis was en dat snelheid geboden was om reputatieschade te voorkomen. De volgende dag kwam er al antwoord.

Geachte heer Udo,

Eerder is aangegeven dat de gemeente voor het onderhoud en het beheer van het gebied Hemmeland de begroting 2010 van Recreatie Noord-Holland (RNH) heeft overgenomen. Dit is de lijn die de gemeente heeft aangehouden in het raadsvoorstel. Op de begroting volgt voorts een offerte van RNH, zoals dat is afgesproken in de aanvullende overeenkomst beheer en onderhoud gebied Hemmeland. Hierover is nog overleg gaande met RNH.

De definitieve afspraken met RNH zullen nog verwerkt worden in de begroting van de gemeente. De planning is er op gericht deze informatie te verwerken in de voorjaarsnota.

Dit lijkt ons het moment om stil te staan bij de vraag of alle informatie nu wel of niet verwerkt is in de gemeentelijke begroting en tot welke bedragen. (cursivering van F.U.)

De planning is er op gericht in de maand mei 2010 de voorjaarsnota aan de raad aan te bieden. Wij zullen u de voorjaarsnota toezenden zodat u aan de hand van de definitieve cijfers voor u zelf kunt nagaan of alles juist is verwerkt.

Met vriendelijke groeten

Pieter van Altena
Coordinator aankoop gebied Hemmeland.

Met andere woorden:
U heeft gelijk, maar wij bijten liever onze tong af dan dat wij dit zomaar toegeven.