Brief aan Landschap Waterland.

Initiatiefgroep Red het Hemmeland

Aan:
Drs. J.L. Hylkema
Landschap Waterland
p/a Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, Velsen Zuid

Monnickendam, 24 october 2006

Geachte heer Hylkema,

Uw brief is in goede orde ontvangen.
Ten eerste waarderen wij uw uitnodiging om in de klankbordgroep zitting te nemen, want dit betekent, dat het u ernst is om met ons de discussie aan te gaan. Aangezien wij overtuigd zijn van de noodzaak om te discussiëren over het Hemmeland nemen wij deze uitnodiging van harte aan.
Onze vertegenwoordiger zal zijn:
Inga Tessel

Over de verdere inhoud van uw brief hebben wij het volgende op te merken. U schrijft in de tweede alinea onder andere: "Ook is ons opgedragen om de gewenste herstructurering zoveel mogelijk te financieren met geld uit de markt". Door wie is dit opgedragen? Hierbij refereert u waarschijnlijk aan de nota PS-commissie van 14 juni 2006 met de bijgaande stukken: "Strategische visie recreatiegebieden" etc. Hier stuiten wij op een fundamenteel meningsverschil tussen de opvattingen van de provincie en de initiatiefgroep. Het exploiteren van groengebieden in bezit van de gemeenschap met en door het bedrijfsleven is ons een gruwel. De daaruitvolgende "Uitgangspuntennotitie" voor het Hemmeland verwerpen wij ten enen male. Zoals u weet wordt dit standpunt gedeeld door een groot deel van de locale bevolking.

Dit klemt eens te meer omdat de bedragen waar wij over praten in het geval van het Hemmeland belachelijk laag zijn. Sinds wanneer is deze mentaliteit, die leidt tot aberraties als het heffen van entree voor een park van 45 ha en de verhuur van openbaar terrein ter exploitatie door particulieren, in de hoofden van de provinciale bestuurders geraakt? De tijden, dat het gemeentebestuur van Monnickendam een deel van het Hemmeland onteigende met als bestemming: openbaar groen, ligt helaas ver achter ons. Dit is echt gebeurd, namelijk op 12 juli 1966.

Ons kaartje van de effecten van de "notitie" is gebaseerd op de bijlagen bij de "notitie" van uw eigen organisatie. U geeft daar nu onder druk van de protesten een iets andere draai aan, maar wij baseerden onze presentatie op de "notitie", niet op uw interpretatie daarvan.

Over de financiering van het park kunnen wij kort zijn. U stelt met voldoening vast, dat er veel achterstallig onderhoud is. Dat zijn wij met u eens, maar waarom is dat zo? U schrijft, dat deze verwaarlozing met opzet is gebeurd wegens de geplande herstructurering. Deze handelwijze is die van een projectontwikkelaar, die huizen in zijn bezit verwaarloost om met recht te kunnen zeggen, dat er nieuwbouw moet plaatsvinden. Deze houding is in onze ogen niet te rechtvaardigen, als wij spreken over diegenen die publiek eigendom beheren. Onze schatting, dat 60 000 voldoende is om het park weer in orde te maken, heeft u niet weersproken.

U noemt een hele waslijst van activiteiten die de algemene kosten rechtvaardigen. Dat zal best wel, maar daar zitten geen onderwerpen bij, die betrekking hebben op het eenvoudige jaarlijkse onderhoud van een betrekkelijk klein park. Het wegsluizen van algemene kosten naar projecten lijkt ons maar één doel te dienen: het versluieren van de financiële situatie van de gebieden die u beheert. Dit leidt tot het lachwekkende gevolg, dat de algemene kosten de werkelijke kosten vrijwel evenaren in het geval van het park Hemmeland. Via een extra subsidie betaalt de provincie die kosten toch wel. Dit zou niet zo erg zijn, als niet daarna de herstructurering gerechtvaardigd wordt met dreigende enorme tekorten. Zo wordt de burger misleid.

Hetzelfde verhaal geldt voor de geplande uitbreiding van de jachthaven. De jachthaven wordt aangeslagen voor 6% van de algemene kosten. Gerekend naar de 3,3% van het park moet dit dus een som zijn ergens tussen 160 000 en 180 000 euro. Helaas voor de jachthaven: hier staat geen extra subsidie van de provincie tegenover! Het verhaal, dat de jachthaven noodlijdend zou zijn is dus ook gebaseerd op de onttrekking van geld voor ambtenaren, die niets voor de haven doen.

Verder schrijft u, dat de haven in 2007 dertig jaar oud zal zijn. Wij dagen u uit om een 29 jaar oude voorziening of gebouw in de haven te vinden. De gemiddelde leeftijd van gebouwen en steigers is niet meer dan tien jaar.

Het is schrijnend te bedenken, dat het Hemmeland, park en jachthaven samen meer dan een kwart miljoen euro bijdragen aan de kosten van een ambtenarenapparaat, dat taken uitvoert voor de provincie en dat dus ook door de provincie gefinancierd dient te worden.

Hoogachtend,
Namens de Initiatiefgroep
Red het Hemmeland


Dr. F. Udo