Antwoord op tweede brief van Landschap Waterland.

Initiatiefgroep Red het Hemmeland

Aan:
Drs. J.L. Hylkema
Landschap Waterland
p/a Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, Velsen Zuid

Monnickendam, 5 november 2006

Geachte heer Hylkema,

Het is onze initiatiefgroep een genoegen om te ervaren dat u ook een schriftelijke discussie met ons niet uit de weg gaat. Op zichzelf is dat een verademing. Niettemin is de inhoud van uw schrijven in een aantal opzichten erg onbevredigend. Bij de laatste telling blijken 4320 burgers van onze gemeente tegenstanders van de 'uitgangspuntennotitie' te zijn. Dat zou u en uw organisatie toch te denken moeten geven, maar in uw antwoord blijkt daar heel weinig van. We gaan in het navolgende puntsgewijs op een aantal zaken in:

A.Het heffen van parkeergelden is nu niet aan de orde, maar het is getuige uw formulering wel degelijk een optie waarmee in de toekomst rekening gehouden moet worden. Onze mening daarover is vervat in onze veroordeling van de 'exploitatie van groengebieden'. Het heffen van parkeergelden zou in het kader van overdadige parkeerdruk een optie zijn die regulerend zou kunnen werken. B&W van de gemeente Waterland stellen voor dit probleem op te lossen met een aantal paaltjes....

B.Het onderhoud van het park.
Hier slaat de door u gecreŽerde financiële spraakverwarring opnieuw toe. De initiatiefgroep heeft op basis van uw eigen cijfers aangetoond dat, indien het Hemmeland in de huidige staat behouden blijft, er geen sprake is van significante tekorten. Deze stelling werd na enig trekken en duwen door u onderschreven.
Nu begint de discussie weer, nu over het achterstallig onderhoud. Zestig duizend euro tegenover twee miljoen.... Het is onvoorstelbaar dat het achterstallig onderhoud 2 miljoen euro zou bedragen. Wat u ongetwijfeld bedoelt is, dat om de ingrijpende 'herstructureringsplannen' uit te voeren, er een bedrag van 2 miljoen euro nodig is. Als wij spreken over achterstallig onderhoud, dan bedoelen wij niet meer dan dat. Kunt u het eens zijn met deze voorstelling van zaken? Bovendien wordt een dusdanig groot deel van dit soort bedragen aan het bekostigen van uw eigen organisatie besteed, dat de Waterlandse burger wel zeer wantrouwend is ten aanzien van de vraag welke belangen u nu eigenlijk dient met uw becijferingen: die van uw organisatie of die van de burger.

C.De alinea over de 'algemene kosten' vonden wij amusant. Zij illustreert precies onze stelling, dat er een grote verscheidenheid aan kosten ten laste van het park en de jachthaven gebracht wordt, die daar niet thuishoren. 'Het gegeven, dat dit voortvloeit uit ons Nederlandse democratische systeem' interpreteren wij iets anders namelijk als 'een gegeven, dat thuishoort in de hedendaagse bestuurscultuur, die via gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en vennootschappen de burger zoveel mogelijk op afstand houdt'. De prijs, die daarvoor betaald wordt door diezelfde burger is fors, zoals uzelf stelt.

D.U stelt, dat aan de jachthaven alleen kosten voor producten en diensten worden toegerekend, die voor de jachthaven zijn gemaakt. Hoe rijmen wij dat met het feit dat op pagina 4 van de jaarrekening 2005 van de jachthaven staat, dat 6,5% van de algemene kosten aan de jachthaven in rekening worden gebracht? Wordt er dan voor 200 000 euro aan producten en diensten aan de jachthaven geleverd?
De financiën van de jachthaven werpen nog andere vragen op. In 1997 was er f1 1,5 miljoen in de kas van de jachthaven. Waar zijn die gebleven?

E.Wij geven beschaamd toe, dat u een onderdeel van de haven gevonden heeft, dat 30 jaar oud is. Zijn er nog meer?

F.Met uw slotopmerking zijn wij het helemaal eens: Laat overheden betalen voor een overheidsapparaat. Zo hoort het. Wij vervangen graag in onze tekst het woord 'provincie' door 'overheden'.

Hoogachtend,
Namens de Initiatiefgroep
Red het Hemmeland


Dr. F. Udo