Jachthaven Hemmeland: de prijs van luchtfietserij.

Auteur: Sjoerd Rodenhuis

Onderstaande is een reactie op § 3 van de 'Uitgangspuntennotitie Herstructurering Hemmeland' van Landschap Waterland. Deze nota gaat uit van de volgende 'eisen' c.q. 'wensen' die er zouden bestaan ten aanzien van Jachthaven Hemmeland:

 1. Meer ruimte voor havenactiviteiten;
 2. De regionale vraag naar winterbergingsmogelijkheden;
 3. Vervanging en modernisering van voorzieningen, 30 jaar na de aanleg van de haven;
 4. Uitbreiding om te voldoen aan de wensen van de ligplaatshouders en de toenemende eisen vanuit milieu-en veiligheidseisen;
 5. Meer geld te genereren om beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen van haven en recreatiegebied te bekostigen.

Sub 1:Havenactiviteiten
Met havenactiviteiten worden bedoeld:

 1. grotere winterberging;
 2. kantoor voor de staf;
 3. werkplaats voor scheepsonderhoud;
 4. watersport- en kampwinkel;
 5. horeca en scheepsonderhoud;
 6. diverse kantoren.

Sub 2.1: Openlucht winterberging
De nota stelt dat Jachthaven Hemmeland de enige haven in de regio zou zijn die winterberging op het land kan bieden. Dit is niet juist. Van de vier jachthavens in Waterland kunnen alleen in Katwoude geen jachten op de wal worden gestald. Daarnaast biedt Edam wel die faciliteit. Landschap Waterland verwacht een forse uitbreiding van de natte havencapaciteit in de 'Gouden Driehoek Monnickendam-Marken-Volendam'. Op het Slobbeland in Volendam zijn nog eens 469 ligplaatsen gepland. Het is niet te hopen voor de huidige ligplaatshouders in de regio 'de Gouden Driehoek', want deze heeft nu al de grootste concentratie ligplaatsen van ons land. Verdere uitbreiding zou nog meer risico's opleveren voor het varen op de ondiepe Gouwzee, die ook nog gedeeld moet worden met de Marker Expres in de nauwe vaargeul.
Een uitbreiding van de haven met 100% (van 1,25 ha naar 2,5 ha) is buiten‑proportioneel en daarom onverantwoord.

Sub 2.2: Overdekte winterberging
De haven heeft de laatste jaren tweemaal een enquête gehouden onder de ligplaatshouders met als slotaccoord de vraag of er nog wensen waren. Natuurlijk zijn er altijd wensen, zeker als je als geënqêteerde geen rekening hoeft te houden met een kostenplaatje. Wensen waren o.a. een overdekte winterstalling, horeca, watersportwinkel, enz. De herstructureringsnota geeft 26 pagina's lang geen enkele financiële onderbouwing van haar 'Visie inrichting' en speculeert daarmee op de domheid van de lezers.
Om te voorkomen dat de plannen eventueel getorpedeerd zouden worden door mensen die wel doordenken, is tussen gemeente en Landschap Waterland de afspraak gemaakt dat de 'herstructurering in onderling overleg wordt uitgewerkt en niet open staat voor inspraak en reactie' (beleidsplan oktober 2004).
En hier is onze gemeenteraad mee accoord gegaan!! De conclusie laten wij graag over aan de bezoekers van onze website.

Sub 1: watersport- en kampwinkel, horeca en scheepsonderhoud
De horecagelegenheden in Monnickendam zijn ruim voldoende en van prima kwaliteit. De Jachthaven Hemmeland telt twee watersportvenigingen met eigen clubaccommodaties. De leden kunnen hier terecht voor dranken en snacks. In Monnickendam zijn meerdere watersportwinkels en bedrijven die jachtservice bieden. Behoefte aan scheepsonderhoud op de eigen haven is daarmee teruggebracht naar minimaal. Havengebouw en toiletgebouw zijn nog geen tien jaar oud. Verplaatsing staat niet in de plannen, en zou ook kapitaalvernietiging zijn.
In de plannen is het centrale punt van de haven echter aan de noordzijde van het terrein gelegen en dus is de huidige locatie van haven- en toiletgebouw weinig efficiënt. Dit geldt ook voor het verplaatsen van de botenlift naar een plek 150 meter noordelijker. Deze operatie is zeer kostbaar. Een geheel nieuwe botenlift van 6 meter breed (was, of liever gezegd, is, 4 meter) lijkt ook niet goed doordacht.
Natuurlijk is er een trend naar grotere schepen, maar zeiljachten van een formaat die een botenlift van 6 meter breed nodig hebben, zijn op het IJsselmeer zeldzaam of niet aanwezig. Motorboten van dat formaat zijn meer op hun plaats aan de Côte d' Azur. De enkele schepen die een grotere botenlift nodig hebben dan 4 meter breed, kunnen nog altijd terecht op een helling in Edam.
Jachten met staande mast worden ook nu met de bestaande botenlift in en uit het water gehesen. Een andere reden om de botenlift niet te verplaatsen is dat deze nu op een windluwe plek is gesitueerd, terwijl de 'experts' van Landschap Waterland een plaats op het oog hebben met meer kans op onwerkbare omstandigheden door een teveel aan wind. Ook het motief dat de activiteiten van de jachthaven gepaard kunnen gaan met geluid en stof, zijn niet steekhoudend. Stof is nu al verboden door milieuwetten en hinderlijk geluid komt zelden of nooit voor. Bovendien denken wij dat mensen die een woning kiezen in de nabijheid van een jachthaven de bedrijvigheid op het terrein een aantrekkelijk gezicht zullen vinden.

Voor de paar speedboten die gebruik maken van de botenhelling, is de bestaande helling ruim voldoende. Bovendien is er een gemeentelijke botenhelling aan het Galgeriet tegenover het Prooyen. Een tweede botenhelling op de jachthaven is dus helemaal buiten proporties.
Eigenlijk zou Landschap Waterland een faciliteit voor speedboten überhaupt niet moeten mogelijk maken. Volgens de bestaande politieverordeningen mag er op de Gouwzee niet sneller gevaren worden dan 6 km/uur, met uitzondering van een beperkt, afgebakend gebied ten oosten van het Hemmeland. Zich niet aan de snelheidsbeperking houdende speedboten en jetski's veroorzaken grote overlast voor andere watergebruikers en aan de oevers.

Sub 5: Genereren van geld
De Initiatiefgroep is van mening dat geld voor beheer en onderhoud van het recreatiegebied niet opgebracht moet worden door de ligplaatshouders van de jachthaven. Het recreatiegebied is indertijd door de partners van het project, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Monnickendam, Amsterdam en Purmerend, opgezet voor de recreatie van hun inwoners en moet dus betaald worden uit de algemene middelen. Het is toch niet denkbaar dat bijv. de gemeente Amsterdam voor toegang tot haar stadsparken entrée gaat heffen? Deze kosten worden betaald uit post Algemene Middelen.

Op de inloopavond van 20 juli 2006 in het gemeentehuis antwoordde de vertegenwoordiger van Landschap Waterland op een desbetreffende vraag dat de herstructurering van het recreatiegebied was geraamd op 4 miljoen euro en die van de jachthaven op 10 miljoen euro. Totdat de burger inzicht heeft in een fatsoenlijke financiële onderbouwing van dit soort hersenspinsels, spreken we maar van kretologie. In Opgave 1, Herinrichting van de haven, staat dat met de haven meer geld moet worden gegenereerd om beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen van zowel haven als recreatiegebied te kunnen bekostigen.
De Initiatiefgroep vraagt zich af hoe gemeente en Landschap Waterland berekend hebben hoe de investering, 14 miljoen euro, eerst moet worden terugverdiend om vervolgens nog geld te kunnen 'genereren' voor onderhoud en beheer. En dat in een klimaat dat watersport en aanverwante recreatie maximaal 6 maanden per jaar toestaat. Zijn wij nu zo dom of verwachten beide overheidsinstanties nu echt dat de inwoners, die uiteindelijk voor de missers van hun beleidsmakers zullen moeten opdraaien, dit zo maar accepteren? Zeker niet.
Wanneer college en raad niet tot andere gedachten komen, zullen de politieke partijen over 4 jaar hierop worden afgerekend. En hopelijk eerder !!!

Conclusie
De plannen met Jachthaven Hemmeland zijn luchtfietserij. Van enige aangetoonde behoefte is geen sprake, van een financiële onderbouwing evenmin. Het is te treurig voor woorden dat dure ambtenaren op kosten van de belastingbetaler zich met dit soort tijdsbesteding onledig houden. Je hoeft geen financieel genie te zijn om te beseffen waar de echte besparingen kunnen worden gevonden.