Het Hemmeland op de schop: waarom?

Auteur: Fred Udo

Monnickendam is in rep en roer: provinciale ambtenaren en het Waterlandse gemeentebestuur hebben besloten, dat zij niet langer willen doorgaan met het Hemmeland in de huidige staat. Is er dan iets mis met het Hemmeland zoals het er nu bijligt? Volgens U en mij niet natuurlijk, maar er is een “Uitgangspuntennotitie” waar instaat wat de moderne bestuurder ervan denkt. Onderstaand leest u citaten uit deze notitie en ons commentaar erop.

Citaat:
De noodzaak tot verandering in Hemmeland wordt ingegeven door de volgende factoren:
1. De ongezonde financiele basis:
De opbrengsten uit de jachthaven en erfpachten (bedoeld wordt het Mirrorpaviljoen) worden aangewend om de beheerskosten van het recreatiegebied te dragen. Dit is voldoende om de jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Commentaar:
Met andere woorden: het huidige Hemmeland kost de provincie en de gemeente Waterland per jaar dus niets. Dit wordt onderbouwd door een brief van b&W met meerjarenramingen over de kosten van het Hemmeland. De bedragen zijn rond een paar duizend euro.

Citaat
Er is echter geen geld voor grotere onderhoudswerkzaamheden die periodiek terugkeren zoals baggeren of vervanging van steigers of gebouwen.

Commentaar:
De laatste jaren zijn de tarieven van de jachthaven jaarlijks verhoogd om “marktcomform” te worden. Men heeft nu dus substantieel meer geld dan vroeger.

Citaat
Tevens zijn er geen financiële middelen om te investeren in recreatieve voorzieningen, zoals nieuwe speeltoestellen of wegverhardingen. Een gezonde exploitatie dient te worden bereikt door inkomsten uit de markt te genereren, door middel van verhuur, pacht, ontwikkeling van nieuwe recreatieve faciliteiten, organisatie van evenementen en rood voor groen ontwikkelingen.

Commentaar:
Een heel nieuwe situatie wordt hier geschetst: de openbare weg wordt niet meer aangelegd door de overheid, maar moet door de gebruikers betaald worden. Als dit zo is, dan kunnen wij binnenkort tolpoortjes op de Pierebaan verwachten.... Het Hemmeland is in de loop der jaren uitgegroeid tot een natuurgebied. Nu worden er “rood voor groen” ontwikkelingen voorgesteld. Vertaald in normaal Nederlands luidt dit: In de huidige oververhitte bouwmarkt levert bebouwen veel geld op.

Citaat
2. onderbenutting van de functies:
Op Hemmeland zijn mogelijkheden voor commerciële watersport en openbare watergerelateerde dagrecreatie. De exploitatie van deze twee functies wordt niet optimaal benut.

Commentaar:
Die uitbreiding wordt dus gerealiseerd door het groen te reduceren van 30 hectare tot 10 hectare.

Hiermee hebben wij alle officiële argumenten om het Hemmeland op de schop te gooien besproken. Meer zijn er echt niet. Het zal duidelijk zijn, dat met deze plannen geen enkel publiek belang gediend is. In het gemeentehuis rekent men zich rijk met deze plannen, maar men vergeet, dat de uitvoering ervan miljoenen aan investeringen vergt, die dan op hun beurt weer uit de “gezonde exploitatie” moeten komen. Deze vlucht naar voren kan ons nog duur te staan komen.

Mijn commentaar op dit alles wordt samengevat in een gedicht, dat staat op de zijkant van een flat aan de Cornelis Dirkszlaan:

Lees in plaats van “de zomerwei” “Het Hemmeland”

Gedicht Vasalis