Open brief aan de gemeenteraad van Waterland.

Monnickendam, 25 oktober 2006

Geachte gemeenteraadsleden,

Op 16 en 30 november wordt van u een uitspraak verlangd over zes punten betreffende het Hemmeland. De voorstellen van B&W dateren van 14 september, dus van een datum ruim voor de bijeenkomst in de Grote Kerk. Hieruit blijkt dat B&W vooraf geen notie hadden hoe zeer de kwestie Hemmeland leefde bij de inwoners van Waterland. Er zijn daarna geen wijzigingen naar buiten gekomen, dus ook na woensdag 27 september is het gemeentebestuur niet gaan nadenken om te reageren op deze demonstratie van de burgers.

De eerste vijf voorstellen zijn geïnspireerd door de uitgangspuntennotitie van Landschap Waterland. Alleen het hotelproject heeft een langere geschiedenis. Desondanks ontleent ook het hotelproject zijn bestaansrecht aan de visie op het Hemmeland die ten grondslag ligt aan de uitgangspuntennotitie. Deze visie is terug te vinden in een nota - PS van juni 2006 -, waarin het standpunt wordt gehuldigd dat groen geëxploiteerd moet worden door de provincie, samen met het bedrijfsleven. Het credo, dat winst maken goed is voor de samenleving, heeft nu dus ook bezit genomen van de bestuurslaag die provincie heet. Dit is de drijfveer achter de uitgangspuntennotitie die zo gesteld is, dat een groot gedeelte van de Waterlandse bevolking spontaan zijn verontwaardiging hierover heeft uitgesproken, zowel in de Grote Kerk als door middel van 4160 steunbetuigingen.

B&W heeft in zijn voorstellen wijselijk de verschillende elementen uit elkaar gehaald, zodat iedereen met enig recht kan zeggen, dat de notitie natuurlijk onacceptabel is, maar dat de 'waardevolle' elementen erin behouden moeten blijven. De financiële gevolgen van deze 'waardevolle' elementen zijn niet bekend, maar de plannen worden wel gemotiveerd door de gedachte, dat het Hemmeland financieel in zijn eigen onderhoud moet kunnen voorzien.

De Initiatiefgroep heeft verschillende malen laten zien dat de financiële situatie bij ongewijzigd beleid geen enkele reden tot zorg baart. Dit wordt bevestigd door een onverdachte bron: een email van de heer Rohof van Recreatie Noord-Holland N.V. aan Ron van den Berg: 'Het recreatiegebied heeft bij de huidige beheerpraktijk geen tekort.' Hierbij merken wij op, dat uit de cijfers blijkt, dat de begroting van het park met 100 000 euro aan bureaukosten wordt belast, zijnde 3,3% van de overhead van Landschap Waterland. Dit is ook verteld in de Grote Kerk en is door niemand weersproken, ook niet door de heer Rohof.

Pas onlangs realiseerden wij ons, dat ook de jachthaven aangeslagen wordt voor bureaukosten en wel voor 6% van het totaal. Dit bedrag is ver weggestopt in de jaarcijfers van de haven, maar het is er wel degelijk. Gezien het bedrag voor het park (3,3% = €100 000), zal dus de belasting voor de haven 180 000 euro bedragen. Hiermee onttrekt het Landschap dus jaarlijks in totaal 280 000 euro aan het Hemmeland.
Dames en Heren raadsleden, wat krijgen wij terug voor al dit geld?
Een "uitgangspuntennotitie"....

De eerste vraag over het activiteiten centrum is niet te beantwoorden zonder tenminste enige specificatie van het project.
Bijvoorbeeld: hoeveel ruimte van het park wordt hierdoor opgeslokt?
Wel kan worden opgemerkt dat het verwijderen van functies als bibliotheek, sporthal en De Bolder uit het centrum van de bebouwde kom, niet direct als publieksvriendelijk kan worden gezien. Het beeld van lange rijen schoolkinderen, die optrekken langs de Corn.Dirckz.laan om een uurtje te gaan sporten achter de Zeedijk, lijkt ons onwenselijk. Het bibliotheekbezoek zal ook niet direct toenemen door de bibliotheek achter de dijk te stoppen. De drijfveer achter deze verplaatsingen zou zijn sociale woningbouw. Het lijkt ons, dat de gemeenschap een gepeperde rekening gaat betalen voor deze 'goedkope' woningen.

De tweede vraag komt neer op het dilemma of de overheid zich via het onttrekken van drie hectare aan publieksruimte t.b.v. uitbreiding van de jachthaven, mag storten in een zeer onzeker financieel avontuur. Uit de argumenten van de voorstellers blijkt geen enkele binding of affiniteit met de watersport. Zij weten niet hoezeer de recente tariefsverhogingen al kwaad bloed gezet hebben bij de 'kippen met de gouden eieren'. Dit zijn voor 95% eenvoudige burgers, die nu al moeite genoeg hebben om de lasten van hun geliefde bootje op te brengen. Diezelfde 690 ligplaatshouders moeten nu de miljoenen aan investeringen gaan terugbetalen, die uitgedacht zijn om in de toekomst nog meer rendement uit de haven te halen. Dit zal helemaal verkeerd uitpakken. Zie hiervoor het verhaal van Sjoerd Rodenhuis.

De derde vraag, t.a.v. het watersportcentrum, komt neer op het aanleggen van een bedrijvengebouw, een ringweg en 120 extra parkeerplaatsen midden in het park. Lukt het om bedrijvigheid aan te trekken, dan is het Hemmeland definitief verziekt, lukt het niet, dan is veel geld voor niets geïnvesteerd. Eén ding is zeker: in beide gevallen is onherstelbare schade toegebracht aan het park.

De vierde vraag is zelfs door Landschap Waterland al met nee beantwoord, want gezien de commotie in de gemeente is de centrale camping verdwenen en is er een caravanterrein op het jachthaventerrein geprojecteerd. Zie hiervoor de presentatie van de heer Hylkema op 27/9.

De vijfde vraag gaat over de afmeting van het hotel: de raad mag alleen nog een mening geven over de grootte van het hotel. De vraagstelling impliceert, dat er een hotel komt. Dit is gezien een eerdere uitspraak van de raad formeel juist, maar misschien is in het licht van de publieke opinie ook de vraag relevant of deze uitspraak van de raad van vier jaar geleden niet moet worden herzien. Dat wordt helaas niet gevraagd.

De zesde vraag over de ambitie van het beheer van het recreatiegebied, had op plaats één horen te staan, want alle andere zijn daarvan afgeleid.

Wat willen wij met het Hemmeland?

Dit is de vraag die door de provincie beantwoord wordt met 'intensieve recreatieve exploitatie'.

Wij hopen gezien de bovenstaande argumenten, dat onze gemeenteraad zal luisteren naar de stem van haar inwoners en haar verantwoordelijkheid voor een verstandig beheer van het publieke domein zal nemen. Dit kan het beste door nog maar eens op het burgerinitiatief te wijzen:

Het behoud van het Hemmeland in zijn huidige vorm.

Hoogachtend,

De Initiatiefgroep
RedhetHemmeland