Tweede open brief aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland.

Toelichting:
Sinds de eerste brief van 25 oktober heeft B&W de notitie 'standpunten over de toekomst van Hemmeland' uitgebracht en aan u voorgelegd. Deze brief bespreekt in detail deze notitie, maar voorafgaand geven wij een bespreking van de kwaliteit van het gevoerde beheer door Landschap Waterland, omdat dit volgens ons de voornaamste reden is voor de commotie rond het Hemmeland.

Het beheer van het Hemmeland en de standpunten van B&W.

AHet beheer door Landschap Waterland
In 1996 is het beheer en de eigendom van het Hemmeland overgenomen door Landschap Waterland, dus de provincie. Het is ingebracht in een zogenoemde gemeenschappelijke regeling, met 12 gemeenten en de provincie als participanten. Wat heeft deze beheersvorm opgeleverd voor het Hemmeland?

  1. Het park kostte in 1997, het laatste jaar van het dienstverband van de toenmalige havenmeester Jan Dijkstra, fl 80 000 per jaar. Dit was adequaat beheer met vervanging en toevoeging van de noodzakelijke elementen. Nu, negen jaar later zijn de uitgaven gestegen tot meer dan 200 000 euro per jaar, waarvan de helft is voor bureaukosten van Landschap Waterland. Het beheer van Landschap Waterland heeft geleid tot verregaande verwaarlozing van het park en de bijbehorende bebouwing. Dit laatste is de aanleiding tot het voorstel van B&W dat stelt 'dat het onderhoudsniveau van het park op adequaat niveau dient te worden gebracht'.
  2. In 1997 werd het beheer en onderhoud van het park en de jachthaven gedaan door 4 (vier) personen. In 2006 zijn er 7 (zeven) personen in dienst van de haven, waarvan er twee een diploma groenbeheer hebben gehaald. Desondanks wordt het onderhoud van het park uitbesteed via een organisatie die heet: Recreatie Noord-Holland NV, een verzameling dames en heren, die geen spade van een bats kunnen onderscheiden.
  3. In 1997 had de jachthaven 1,5 miljoen gulden in kas, terwijl in 2004 de kas leeg was. Dit ondanks een 40 % stijging van de liggelden.

Onze conclusie is, dat Landschap Waterland wanbeheer gevoerd heeft, terwijl zij zelf komen met een 'uitgangspuntennotitie', waarin vele investeringen worden voorgesteld, die volgens hen de financiën weer gezond zouden kunnen maken. Over de oorzaken van de tekorten, namelijk het wanbeheer van het park en de jachthaven wordt in hun uitgangspunten uiteraard met geen woord gerept. De voorgestelde investeringen moeten dan maar gedekt worden door een eenmalige bijdrage van de participanten. Er is nog geen enkele financiële onderbouwing van de plannen, dus het risico van nog veel grotere tekorten door toekomstig wanbeheer is levensgroot aanwezig.

De gemeente Purmerend gaat niet akkoord met een dergelijke behandeling van het Hemmeland en via een eenvoudige brief van B&W aan LW hebben zij gesteld, dat wat hen betreft de zaak zo niet door kan gaan.

B&W van Waterland hebben middels een dertig pagina dik document standpunten over het Hemmeland naar buiten gebracht: Er is geen standpunt of mening bij over het gevoerde beheer.

BDe standpunten van B&W

2Algemeen
Wat was het Leitmotiv van B&W bij het opstellen van de standpunten? Geschrokken door de commotie in de gemeente, die tot uitdrukking kwam in 4320 handtekeningen en een zinderende demonstratie in de Grote Kerk, proberen zij de angel uit de uitgangspuntennotitie van Landschap Waterland te halen, zonder de filosofie erachter ter discussie te stellen. De pers schrijft zelfs: 'B&W: Behoud karakter Hemmeland'.

Er waren wat ontwikkelingen, die het 'groen' doen lijken van de standpunten voor B&W erg makkelijk maakten. Met het verdwijnen van de waterskibaan zijn alle bouwprojecten in het centrale deel van het Hemmeland als een pudding in elkaar gezakt en de grote centrale camping is al door LW ingeslikt in de Grote Kerk op 27 september.

Het gevolg is dus, dat de rondweg, het watersportcentrum met waterskibaan en de grote camping van het toneel verdwenen zijn, maar dit is bepaald niet aan de groene principes van B&W te danken. Onverkort wordt in de algemene uitgangspunten de mantra van de kostendekkende exploitatie herhaald.

Zelfs wij kunnen instemmen met de laatste van de algemene uitgangspunten met een kleine wijziging:
Voor Hemmeland is ons uitgangspunt, dat er sprake moet zijn van een duurzaam financieel zelfstandige en (zoveel mogelijke) kostendekkende exploitatie door middel van een efficiënte bedrijfsvoering......

Hiervoor hoeft namelijk niets geherstructureerd te worden, als we zien dat zelfs met het huidige wanbeheer er vrijwel geen netto overheidsbijdrage wordt geleverd aan park plus jachthaven, wanneer wij afzien van de bureaukosten. Met een goed beheer leveren jachthaven en park samen geld op.

3De jachthaven
De standpunten van B&W zijn: Verplaatsen van het havengebouw met bijbehorende loods en de botenlift naar het Noorden. Hierbij wordt niet verteld, dat daarbij ook hoort de sloop van de nieuwe tuigsteiger en de aanleg van een nieuw terrein geschikt voor afspuiten van schepen en gerelateerde werkzaamheden. Hiervoor is nodig een speciaal drainagesysteem en bijbehorende zinkput voor chemisch afval. Deze investeringen leveren geen cent extra aan inkomsten op, omdat zij zijn ingegeven door de wens van de gemeente om ruimte te maken voor de bebouwing van het Galgeriet. Zij zullen de toekomstige exploitatie dermate belasten, dat de kip met gouden eieren verstek zal laten gaan tot dat allemaal weer is afbetaald. Het gevolg is, dat in de standpunten over de haven punt 2 (investeringen moeten rendabel zijn) en punt 6 (akkoord met het verplaatsen van de haven) met elkaar in strijd zijn.

Wij merken op, dat in de grote en dure publicatie van de gemeente in Ons Streekblad van 8 november de verplaatsing van de jachthaveninstallaties niet genoemd wordt. Het is sowieso weerzinwekkend dat waar zoveel burgers mordicus tegen deze plannen zijn, B&W op kosten van diezelfde burgers hun gelijk proberen te halen via kostbare advertenties. Dit College van B&W is een regelrecht gevaar voor de belangen van de Waterlandse bevolking.
De zin over de winterberging van 10 000 m² is dermate vaag, dat inhoudelijk commentaar onmogelijk is.

4Het plan Volkers
Het begrip 'Intensieve Recreatieve Voorziening' is ons niet bekend, het plan Volkers wel. Wij hebben in de open brief naar de raadsleden enige argumenten gegeven tegen het verbannen van gemeenschapsvoorzieningen uit de bebouwde kom. Deze brief staat als document A1 op onze website.

5Watersportvoorziening
Het terugtrekken van de waterskibaan betekent het eind van het watersportcentrum en alle daaraan gerelateerde bebouwing. Hier is de ferme taal van B&W van geen betekenis.

6Natuurcamping
De natuurcamping is het eenvoudigst te realiseren door deze te laten waar hij nu is.

7De infrastructuur
Het opmerkelijke daaraan is, dat bij de inrichting van de hoofdentree uitdrukkelijk gesproken wordt over afsluiten en/of pasjessysteem. Dit impliceert betaald parkeren. De laatste strofe ontkracht het geheel door te stellen, dat niets is zeker en zelfs dat niet. Dit is wat vreemd om aan te treffen in een beleidsstuk, maar het is ingegeven door de infrastructuur nodig voor een eventueel hotel. Daarvoor is een tweebaansweg nodig langs de dijk, uitmondend in een parkeerruimte met voldoende ruimte om bussen te manoeuvreren. Hiermee is onmiddellijk de hele strook van het Hemmeland aangrenzend aan de dijk verloren. Deze onaangename boodschap kan de hele zaak bederven, dus wordt een besluit naar de toekomst verschoven middels de veel genoemde, maar niet bestaande stedenbouwkundige uitwerking.

8Het Mirrorhotel
B&W houden onverkort vast aan een enorm hotel met bijbehorend ruimtebeslag rondom. De volgende uitspraak blijft geldig:
De bezoekers mogen met de voeten in het water en met de rug tegen de gevel van het hotel gaan zitten.
Het standpunt van B&W is, dat het voorgestelde bouwvolume gehandhaafd dient te blijven op 66 kamers met bijbehorende ruimtes. Als gevolg van het welstandsadvies moet volgens B&W een nieuw (architectonisch) ontwerp moeten worden gemaakt. Dit mag weer op basis van 66 kamers zijn en moet volgens B&W vergelijkbaar zijn met het huidige plan. Het gevolg is, dat het nieuwe ontwerp even massaal zal zijn als het vorige.
Met andere woorden: B&W vragen om hetzelfde hotel, maar in een nieuw jasje. Dit kan dan volgens het welstandsadvies weer de prullenbak in, want een alinea van ditzelfde advies stelt onomwonden:

'Door de situering en de massaliteit van het plan wordt de openheid van het gebied sterk aangetast. Het plan is alzijdig zichtbaar als een storend ruimtevormend element, dat niet in de landschappelijke hoofdstructuur is ingepast.'

Het ruimtebeslag rondom het hotel en door noodzakelijke verkeersvoorzieningen zal even groot blijven. B&W stellen hier geen grenzen aan, dus alles is mogelijk. In dit standpunt zit dus het effect van 4320 handtekeningen, de Grote Kerk, enzovoort. Hoe is het mogelijk, dat B&W zozeer de gevangenen zijn van dit afschuwelijke project, dat zij tegen het advies van welstandcommissie en tegen de wil van de bevolking weer hetzelfde gebouw met een andere buitenkant voorstellen? Waarom spelen zij alleen doorgeefluik van een ondernemer? Is het dreigen met schadevergoeding voldoende om B&W zo door het stof te doen gaan voor privé-belangen?

Wij hopen, dat de raad verstandiger zal zijn en de misstappen van B&W zal corrigeren.

Monnickendam, 9 november 2006

De Initiatiefgroep
RedhetHemmeland