Hoe gaat ons gemeentebestuur om met het project Mirror Hotel?

Auteur: Fred Udo, m.m.v. Kees de Lange

Op de website van het Mirrorpaviljoen www.mirror-paviljoen.nl/nieuws is te lezen:

25 mei 2005:De bouwplannen voor het hotel zijn goedgekeurd !!!!!
B&W hebben dus bijna een jaar voor de laatste vergaderingen van de Welstandscommissie het bouwplan alvast maar goedgekeurd.
Let wel: dit is geen bouwvergunning, want die mag B&W niet afgeven voordat vele andere procedures zijn doorlopen. Gelukkig maar.

Deze goedkeuring is verleend, voordat de Welstandscommissie na de zitting van 1 mei 2006 een negatief advies had gegeven en voordat B&W zelf een ‘second opinion’ hadden aangevraagd bij de provinciale Stichting Welstandszorg te Alkmaar. De zitting van Welstandszorg vond plaats op 31 mei 2006.

Deze vergaderingen waren dus in wezen een wassen neus, want de goedkeuring was al gegeven!

Dit is ook de verklaring voor het feit, dat de indiener, de architect en de vertegenwoordiger van de gemeente niets te zeggen hadden in de laatste vergadering. Alleen de omwonenden roerden zich.

Waarom moeite doen en kosten maken om een beroepsprocedure te starten, als de hele zaak al in kannen en kruiken is?

Deze gang van zaken betekent dus, dat ons gemeentebestuur, dat moet waken over wat er gebouwd wordt in deze gemeente, een megabouwproject goedkeurt voordat de commissie, die daarvoor is aangewezen zich daarover heeft uitgesproken! Het is velen van ons bekend dat het in deze gemeente veel moeilijker is om een simpele dakkapel geplaatst te krijgen. De handelwijze van B&W is weliswaar uiterst laakbaar, maar helaas niet illegaal, omdat de Welstandscommissie alleen een advies uitbrengt en geen beslissingsbevoegdheid heeft. Als men de tekst van het advies leest, dan is dat in dit geval zeer te betreuren......

De tekst van het advies en onze bijdragen daaraan zijn na te lezen op onze pagina Mirror Hotel. Het advies is zonder meer vernietigend, waarbij het opmerkelijk is dat buiten de strikte welstandscriteria ook sommige technische aspecten in de beschouwingen werden betrokken. Hierbij worden de bereikbaarheid en de brandveiligheid genoemd.

  1. De gemeente heeft de plannen kennelijk niet zelf beoordeeld of laten beoordelen op technische fouten. Een ervan springt direct in het oog door de gelijkenis van het bouwsel met een kachel. Geen brandexpert zal een dergelijke constructie ooit goedkeuren, want brandt het eenmaal binnen, dan is de zaak door de ijzeren buitenmantel heen niet meer te blussen. In Amsterdam ervaart men nu in het stadsdeel Bos en Lommer waar een dergelijke laksheid of ondeskundigheid in technische zaken toe kan leiden.
  2. Met deze goedkeuring stemmen B&W in met het onttrekken aan het publieke domein van ons populairste strandje en het naastliggend bos, totaal 0,95 ha. Hebben wij hier te doen met een overheid, die waakt over de belangen van zijn burgers? Helaas is de vraag stellen hem beantwoorden.
  3. De bouwkosten zullen zo’n 7.7 miljoen Euro bedragen (dit was niet bekend bij de gemeente), maar banken vereisen tegenwoordig wel een eigen kapitaal van 50% bij de stichting van een hotel. Volgens ambtelijke uitspraken op het gemeentehuis interesseert de financiering van het hotel de gemeente niet. Dit is een gevaarlijke en onterechte houding. Helaas leert de harde praktijk in Nederland dat bij het realiseren van grote kapitaalsintensieve bouwprojecten, met name ook in de sfeer van de Horeca, het uitermate nuttig en nodig is gebleken de geldstromen in kaart te brengen. Bovendien is het uitvoeren van een dergelijk onderzoek ook alleen maar in het belang van de bona fide ondernemer.
  4. In 2003 is de Wet Bibob (Bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ingevoerd. Als gevolg van deze wet is b.v. in Amsterdam sinds 2003 de controle op het verlenen van bouwvergunningen aanzienlijk geďntensiveerd. Voor uw informatie verwijzen we naar een artikel in het Financieel Dagblad van 12 augustus 2006. Opvallend is dat de Amsterdamse woordvoerder verklaart de indruk te hebben dat door de toegenomen controle in Amsterdam 'er een soort verplaatsing ontstaat naar andere gemeenten'.

Waterlanders, let op uw saeck!