Brief van Dorpsraad Katwoude aan B&W.

polderraad   katwoude

=   dorpsraad   =

Dorpshuis Katwoude, Hoogedijk 27, 1145 PN Katwoude

Aan:
Gemeente Waterland
t.a.v. mevrouw A. G. B. Brom, wethouder
Monnickendam

Betreft: relatie Katwoude.

Katwoude, 7 november 2007

Geachte mevrouw Brom,

Op donderdag 22 november staat er weer een halfjaarlijkse periodieke ontmoeting tussen u, namens het college, en de Polderraad gepland. Ondersteunende ambtenaren informeerden inmiddels bij ons wie u namens de Polderraad kunt verwachten en welke agendapunten wij graag aan de orde willen stellen. Wij vragen ons af of er een gezonde basis is voor een dergelijk gesprek. Laten wij u vertellen waarom en laten wij u dan ook de vraag voorleggen hoe u en dus het college denkt met de ontstane situatie om te moeten gaan.

Wij constateren dat het halfjaarlijkse overleg in onze beleving een vreemde vertoning is. De opzet zou zijn dat u ons informeert over wat er aan plannenmakerij binnen de gemeente op stapel staat, zoals wij ook van onze kant u informeren en met vragen en voorstellen kunnen komen. Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat wij voortdurend achter de feiten aanlopen. Dat wij bij u om stukken moeten vragen die we soms pas toegestuurd krijgen naar dringend herhaald vragen of zelfs helemaal niet krijgen omdat ze niet zouden bestaan. Wij krijgen verder uitnodigingen voor bijeenkomsten die enkele dagen later plaatsvinden waaruit we mogen afleiden dat we niet echt welkom zijn.

Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat u al tijden doende bent geweest met het plan om in Katwoude een nieuw bedrijventerrein te starten. In ons overleg heeft u nooit informatie gegeven over wat u bijvoorbeeld bij de provincie aan ideeŽn in de week heeft gelegd, terwijl de toekomst van Katwoude er wel van alles mee te maken heeft. Wij herinneren ons dat u het 'appeltje voor de dorst' nooit aan ons heeft willen toelichten en pas nadat wij er zelf, via andere wegen, achter kwamen alsnog aarzelend en vooral de boel zoveel mogelijk relativerend aan ons heeft voorgelegd. Wij mochten voorts nooit de correspondentie ontvangen die u ten aanzien van de toekomst van Katwoude pleegde met de provincie en met het rijk. En die u waarschijnlijk op dit moment nog voert. Dat wij de reacties daarop niet ontvangen verbaast evenmin.

Wij herinneren ons het intensieve overleg dat we met de provincie hadden over de komst van verkeerslichten bij de Rietvinkbrug, waarna opeens bleek dat u - er was een Monnickendams meisje ernstig aangereden - met de provincie een eigen afwikkelingstraject was gestart zonder ons daarin ook maar enigszins te betrekken. Monnickendam was in het geding, dus werd Katwoude gepasseerd. Terwijl wij al jaren een stevig periodiek overleg voerden met vertegenwoordigers van de provincie, waarbij de gemeente zich beperkte tot wat luisterende aanwezigheid.

Wij herinneren ons nog veel meer. We laten dat verder rusten omdat voor ons de kern van het probleem zit in het feit dat u in gemeentelijke jaarverslagen, bij openbare discussies in Aréopagus, in de gemeenteraad en tijdens het overleg met de andere dorpsraden publiekelijk hoog opgeeft over het nut van kernraden en zich sterk maakt voor het betrekken van de kernraden bij de gemeentelijke voorbereiding tot besluitvorming, maar in feite geheel anders handelt. De term 'draagvlak' is dit college in de mond bestorven. Wat stelt die term feitelijk voor? Misschien kunt u dat eens uitleggen. Draagvlak in Katwoude heeft u op geen enkele manier, een enkele Katwouder daargelaten. U heeft zelfs nooit geprobeerd draagvlak bij ons te krijgen. Het achterhouden van informatie staat bij ons haaks op het creëren van draagvlak, tenzij u het politieke spel op een onfrisse manier uitlegt.

Dat we van mening verschillen over de toekomst van de gemeenschap Katwoude hebben we inmiddels wel begrepen. U heeft het gewoon slecht voor met Katwoude. Iets anders kunnen we er niet van maken. Het ontbreekt u aan respect voor een gemeenschap die tot voor kort zelfstandig was en die u nu denkt in te kunnen lijven ten gunste van de oplossing van Monnickendamse problemen. Monnickendam zelf vecht zich rot om die problemen over de heg te gooien en krijgt daarvoor alle medewerking van uw college. Sterker nog u bent degene die met dergelijke voorstellen komt.

We missen bij u respect voor Katwoude en op zo'n moment doet de vraag zich dan voor wat een dergelijke periodiek gesprek voor zin heeft. U kunt natuurlijk zeggen dat u alle informatie altijd aan ons geeft - wat niet waar is - of dat in de toekomst alsnog van plan bent, maar wie zegt ons dat u dit soort toezeggingen ook nakomt? Wellicht bent u inmiddels al met andere trajecten gestart, waar wij geen weet van hebben. Trajecten waarbij u Katwoude opnieuw een bestemming geeft die voor Katwoude ronduit negatief is. U zult het niet vertellen. Wij komen er pas achter als u al weer een paar ronden verder bent. Dat lijkt ons geen goede basis voor een gesprek. Wij vertrouwen u niet en hebben alle reden om daar niet licht overheen te stappen.

Hoogachtend,

Polderraad Katwoude
H. Klooster

Afschrift aan:
-   leden college burgemeester en wethouders
-   fractievoorzitters gemeenteraad
-   kernraden Waterland