Brief van twee Stichtingen aan B&W betreffende de Woningwet.

Stichting Hemmeland
Herm. Reijntjeslaan 136,
1141 HB Monnickendam

B&W van de gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Monnickendam, 13 oktober 2006

Betreft: Verzoek om beslissing op bouwaanvraag van de heer Kulik uit 2005

Geachte College,

Mede namens Stichting Behoud Waterland, richt ik mij tot u met het volgende:

Begin 2005 heeft de heer Kulik te Monnickendam een bouwaanvraag en bouwtekeningen ingediend bij de gemeente Waterland ten einde een ijzeren hotel te realiseren, aangebouwd tegen het bestaande Mirrorpaviljoen. Dit plan is eerst in twee ronden voorgelegd aan de lokale welstandscommissie, met als resultaat een negatief advies. Vervolgens is hetzelfde plan door het College van B&W voor een 'second opinion' voorgelegd aan de regionale welstandscommissie in Alkmaar. Deze commissie heeft op 31 mei 2006 in niet mis te verstane bewoordingen dit plan afgewezen. De gemeenteraad heeft zich daarna ook verschillende malen over deze bouwaanvraag uitgesproken, in die zin, dat de raad het negatieve advies van de regionale welstandscommissie overneemt.

Gedurende de discussies in de raad over dit onderwerp heeft de portefeuillehouder wethouder Bouwman bovendien zelf publiekelijk verklaard, dat, mocht de heer Kulik op basis van zijn ingediende plannen een bouwvergunning aanvragen, een dergelijke bouwvergunning geweigerd zou worden. Dat alles speelde zich af in november 2007.

Hoe is de situatie op dit moment? Sinds november 2007 heeft de heer Kulik geen verzoek voor een bouwvergunning op basis van zijn thans nog steeds voorliggende plannen ingediend. Dat betekent in concreto dat vanaf het moment van de oorspronkelijke bouwaanvraag de gemeente nu gedurende een periode van drie en een half jaar geen formele beslissing over deze aanvraag heeft genomen. Het feit, dat er nu discussie is over een heel ander plan om een hotel op het Hemmeland te realiseren, ontslaat u uiteraard niet van uw plicht om lopende zaken correct af te handelen.

Wij constateren dat uw handelwijze in de onderhavige kwestie in strijd is met de Woningwet.. Wij stellen vast dat alle relevante termijnen genoemd in de Woningwet zijn overschreden, en dat nog wel zonder argumentatie of rechtvaardiging uwerzijds. Niet alleen worden termijnen genoemd in artikel 46 genegeerd, maar ook die uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De bouwaanvraag was immers tevens een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan (artikel 46, derde lid Woningwet) en daarmee is -bijvoorbeeld) artikel 19a tweede lid van de WRO (oud) overtreden.

Wij zijn van mening dat uw tot op de huidige dag voortdurende stilzwijgen een uiting is van onbehoorlijk bestuur, en onrechtmatig jegens ons als belanghebbende. Door het overtreden van de in de Woningwet en de Wet Ruimtelijke Ordening gestelde termijnen worden ook de belangen van de burgers, met name die van de omwonenden, geschaad. De rechtszekerheid is hier in het geding.

Wij verzoeken u met nadruk om binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie weken een formele beslissing te nemen over de door de heer Kulik ingediende bouwaanvraag van begin 2005. Wij verzoeken u om ons, als belanghebbende, onverwijld van deze formele beslissing op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Hemmeland,

Dr. Fred Udo,
Voorzitter

c.c.   Raad van de gemeente Waterland