Klacht tegen fictieve weigering Woningwet.

Stichting Hemmeland
Herm. Reijntjeslaan 136,
1141 HB Monnickendam
tel. 0299 - 65 2759
e-mail: info@redhethemmeland.nl

Aan:
het College van B&W van de gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Monnickendam, 11 november 2008

Betreft: Bezwaar tegen de fictieve weigering n.a.v. het beslissen op de bouwaanvraag van de heer Kulik uit 2005

Geachte College,

Op 13 oktober 2008 verzochten wij u schriftelijk om een beslissing te nemen ten aanzien van de bouwaanvraag van de heer Kulik om een hotel te realiseren op het Hemmeland, daterend uit 2005. Wij noemden in onze brief een redelijke termijn voor beantwoording van drie weken. Die termijn mag zelfs ruim genoemd worden in het licht van het feit dat deze zaak al geruime tijd loopt en alle termijnen dienaangaande ver overschreden zijn..

Wij hebben tot op de datum van dagtekening van onze huidige brief geen reactie uwerzijds mogen ontvangen op onze brief van 13 oktober 2008. Wij constateren daarom dat er sprake is van een 'fictieve weigering' om een beslissing op ons verzoek te nemen.

Middels dit schrijven maken wij formeel bezwaar tegen het feit dat u weigert te beslissen op bovengenoemde bouwaanvraag van de heer Kulik. In onze brief van 13 oktober 2008 gaven wij reeds aan dat uw handelwijze in strijd is met zowel de Woningwet als ook met de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Wij zullen de daar aangevoerde argumenten hier niet herhalen.

Dit schrijven geschiedt mede uit naam van Stichting Behoud Waterland.

Graag verzoeken wij u op de hoogte te worden gehouden van de door u te nemen stappen in de thans gestarte bezwaarprocedure.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Stichting Hemmeland,

Dr. F. Udo, voorzitter

c.c.   Raad van de gemeente Waterland