Open brief aan de PvdA.

Geachte heer Van Nieuwkerk,

"Hierdoor is ook duidelijk geworden dat - anders dan veelal werd gesuggereerd - nog niets in kannen en kruiken is en dat dus ook de politieke partijen, waaronder de PvdA, niets in achterkamertjes hebben geregeld maar in open debat met Landschap en vooral de inwoners van Waterland tot een goede besluitvorming willen komen. De PvdA, maar ook de andere partijen in de Raad, hadden nu juist het college gevraagd om in de eerdere bijeenkomst op het gemeentehuis die duidelijkheid te geven en wij betreuren het in hoge mate dat die duidelijkheid er pas na de bijeenkomst in de Grote Kerk is gekomen."

Herkent u deze tekst uit uw eigen mail van 3 oktober? In reactie daarop heb ik laten weten uw tevredenheid over de bijeenkomst in de Grote Kerk maar zeer gedeeltelijk te kunnen delen. Want voor een open debat, zoals u dat zegt voor te staan, is openheid ook en juist van de zijde van bestuurders en politieke partijen een eerste vereiste. Die openheid ontbrak die avond (en helaas nog steeds) maar uit uw mail meende ik te kunnen opmaken dat uw partij, gehoor gevend aan de oproep daartoe van wethouder Bouwman in de Grote Kerk, met veel enthousiasme de dialoog zou zoeken. Tot mijn niet geringe teleurstelling moet ik vaststellen dat dat geenszins het geval is. De wens van deze tot het potentiële PvdA electoraat behorende kiezer was blijkbaar de vader van de gedachte. Alsof er sindsdien niets is veranderd staat op de site van uw partij nog altijd dezelfde, van 14 augustus daterende tekst. Nog steeds pleit u, met een argument waarvan ik mij nauwelijks kan voorstellen dat u het zelf serieus neemt, voor de komst van een waterskibaan die vrijwel geen Monnickendammer wil: "Hiermee krijgen jongeren de kans ook in eigen gemeente te recreëren". Met hetzelfde argument kan ik de vestiging van een coffeeshop of de aanleg van een motorcrossbaan in het Groene Hart verdedigen….

Zelfs de projectleider van Recreatie Noord-Holland stelt letterlijk: "Het recreatiegebied heeft bij de huidige beheerpraktijk geen tekort." en "Als er geen ambitie zou zijn om de verschijningsvorm te veranderen en het gebruik van Hemmeland te vergroten is er inderdaad geen financiële noodzaak voor de voorgestelde herinrichting". * Desondanks suggereert u nog steeds dat de herstructurering van het Hemmeland uit financiëel oogpunt noodzakelijk is. Ik had gehoopt op een werkelijke dialoog, met een open uitwisseling van argumenten, gegevens, gedachten en meningen. Maar zelfs de uitnodiging voor een eenvoudig interview van de kant van Red het Hemmeland, waarin de Waterlandse politieke partijen gelegenheid zouden hebben om te reageren op wat er sinds begin van de zomer zoal is gezegd en gebeurd, zelfs zo'n uitnodiging is, als ik goed ben geïnformeerd, door alle coalitiepartijen afgeslagen. Was ik achterdochtig van aard dan zou ik denken dat dit in de spreekwoordelijk achterkamertjes tussen de partijen zo is afgesproken. In ieder geval getuigt het van weinig moed, weinig bereidheid tot de veelgeroemde dialoog en een iets te hoge mate van arrogantie. Hoe dat alles past in de mooie woorden uit uw verkiezingsprogramma (ik citeer): "In de politiek gaat het om inhoud, maar vooral ook om de omgang met mensen. Wij nemen mensen serieus door te luisteren, mensen bij beleid te betrekken, te informeren en door verantwoording af te leggen", ontgaat mij helaas. Dat stoort mij en brengt mij tot het schrijven van deze open brief.

*mail dd.11-10-06 van dhr. A. Rohof, projectleider Recreatie Noord-Holland aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Ron van den Berg
Monnickendam

 

Reactie van de PvdA.

Geachte heer Van den Berg,

Van uw opvattingen hebben wij kennis genomen. Wij achten het thans niet opportuun op die opvattingen te reageren.

Met vriendelijke groet,

Theun Tanja

 

Antwoord Ron van den Berg.

Geachte heer van Nieuwkerk,

In al z'n nietszeggendheid en arrogantie voorwaar een alleszeggende, onthullende reactie namens een partij die ondanks de mooie woorden uit haar verkiezingsprogramma toch de indruk wekt de zaken liever in de beslotenheid van de achterkamer te regelen dan te proberen om in open dialoog met de kiezer tot een goede besluitvornming te komen. Wat jammer, zo'n gemiste kans!

Met vriendelijke groet,

Ron van den Berg