Commentaar op de 'oplegnotitie' van B&W.

Auteur: Fred Udo

Inleiding

De inhoud van het voorliggende stuk is merkwaardig om een aantal redenen. Allereerst geeft het absoluut geen antwoord op de vragen gesteld in de raadsvergadering van 16 november 2006. Waar ging het toen over? Er zijn vragen gesteld over wat de financiële consequenties zouden zijn indien de standpunten van B&W met betrekking tot de uitbreiding van de jachthaven en afbraak en herbouw van bestaande faciliteiten aldaar tot realiteit zouden worden. De raad, en niet alleen zij, was zeer geïnteresseerd in de kosten en baten van een dergelijke operatie. Daar gaat deze notitie ten duidelijkste dus niet over.

Ten tweede is het merkwaardig dat het hier een stuk betreft, dat suggereert van de hand van B&W te zijn. Immers, Landschap Waterland is de eigenaar en de beheerder van ons Hemmeland, en zij zijn de enigen die de beschikking hebben over de financiële gegevens over het lopende jaar. Zoals bekend is Landschap Waterland direct belanghebbende bij het Hemmeland, niet vanwege hun affiniteit met natuur- en recreatiegebieden, maar vanwege het feit dat park en jachthaven een melkkoe zijn van waaruit het ambtenarenbestand van Landschap Waterland gesubsidieerd wordt. De huidige cijferopstelling is dan ook een gezamenlijk opzetje van Landschap Waterland en B&W om de raad en de burger opnieuw zand in de ogen te strooien. Waarom dacht u anders dat deze notitie op dit moment het licht ziet? Of dacht u dat er een brief van Landschap Waterland is uitgegaan aan alle participanten om de financiële toestand van het Hemmeland onder de aandacht te brengen? Natuurlijk niet, waar men al sinds juli 2006 de dialoog over de cijfers welbewust heeft gemeden, is dit een onsmakelijke poging om op de valreep, waarbij bewust geprobeerd wordt de raadsleden zo weinig mogelijk en de burger helemaal geen tijd te geven om de cijfers in detail te bestuderen, een raadsbeslissing te helpen forceren die alleen de belangen van Landschap Waterland dient. We hebben te maken met een uitermate tendentieus verhaal over een onderwerp waar niemand om gevraagd heeft.

De oplegnotitie

(i)Opbouw van reserves (pagina 1)
We bekijken eerst de situatie rond het park zoals voorgesteld in de notitie van B&W.
Prognose overschrijdingen van het budget van het park:

Naheffing UWV € 16 000  
Hogere advieskosten(!) € 7 000  
Hogere kosten verhardingen € 17 000 +
Totaal € 40 000  

Daar wordt een naheffing UWV (Uitvoering Werkeloosheid Verzekering) opgevoerd. Deze naheffing bedraagt € 16 000 en drukt dus op het personeelsbudget van het park. Het vervelende is, dat het park helemaal geen personeel in dienst heeft. Het betreft hier dus een heffing op het bureaupersoneel van Landschap Waterland die vervolgens ten laste van het Hemmeland wordt gebracht. Dit is eens te meer een illustratie van het feit, dat deze bureaukosten het park ook hier weer blijven achtervolgen.

Hetzelfde geldt voor de 'hogere advieskosten' van € 7 000. Is het niet buitengewoon merkwaardig dat waar deze advieskosten in de afgelopen jaarrekeningen en in de meerjarenbegrotingen voor de komende jaren ongeveer constant waren, er juist op dit moment zou blijken dat ze extra hoog zijn? Wat viel er extra te adviseren dit jaar? Of betaalt de burger hier voor overwerkkosten van de heer Hylkema voor zijn briljante bijdrage in de Grote Kerk op 27 september? Of behelst dit bedrag ook de salariskosten van de ambtenaar die de huidige cijfers bij elkaar gegrabbeld heeft?

De hogere kosten verhardingen zijn een weerslag van het dichtmaken van barsten in het asfalt op de haven en in het park. Wij menen te weten, dat dit door jachthavenpersoneel is gedaan. Het lijkt ons interessant om daar de rekening van in te zien....... Gezien de becijferingen van Jan Dijkstra in zijn weblog over hoe je het park fatsoenlijk moet onderhouden en wat dat moet kosten, valt af te leiden dat het door Landschap Waterland genoemde bedrag waarschijnlijk aan hun bekende inflatie onderhevig is. Maar zelfs indien we dit bedrag handhaven, bedragen de tegenvallende kosten voor het onderhoud van het park dus voorlopig € 17 000 in plaats van € 40 000.

De prognose overschrijdingen va de jachthaven is:

Naheffing UWV € 29 000  
Extra bijdrage aan het park € 40 000  
Lagere opbrengsten € 15 000  
Hogere bedrijfskosten € 8 000 +
Totaal € 92 000  

De prognose van de overschrijdingen bij de jachthaven behoeft in het licht van bovenstaande dus ook enige bijstelling. Het park wordt aangeslagen voor 3,0 % van de overheadkosten, de jachthaven voor 6,5 %. De naheffing van € 29 000 bij de jachthaven heeft dus dezelfde oorzaak als die voor het park: extra overheadkosten die niets met het feitelijke onderhoud te maken hebben.

De herziene prognose voor de jachthaven wordt daarom:

Extra bijdrage aan het park (voorlopig) € 17 000  
Lagere opbrengsten € 15 000  
Hogere bedrijfskosten € 8 000 +
Totaal € 40 000  

Wanneer de emmertjes asfalt minder gekost hebben dan € 17 000 dan zakt dit bedrag evenredig. Let wel, de cijfers in deze notitie zijn door geen enkele accountant gecontroleerd, en wie staat voor hun juistheid in? Waar is de onderbouwing van een en ander? Of geloven we blindelings wat Landschap Waterland te zeggen heeft? De initiatiefgroep doet dit in elk geval niet.

Onze conclusie is, dat deze cijferopstelling alleen gemaakt is om een indruk van grote tegenvallers bij de raadsleden en burgers te wekken. Bewuste misleiding dus.

(ii)Heeft het park een financieel probleem?
Gezien de € 17 000 die Landschap Waterland in rekening brengt voor wat emmers asfalt is het geen wonder, dat een wat uitgebreidere aanpak bij Landschap Waterland meteen twee miljoen euro dient te kosten. Het is toch bizar dat bij een park dat volgens de eigen cijfers van Landschap Waterland onderhouden wordt voor zo'n € 100 000 per jaar, er sprake kan zijn van achterstallig onderhoud dat het twintigvoudige daarvan zou bedragen? Wie dit gelooft is toe aan behandeling. De laatste, die de paden heeft laten vernieuwen is Jan Dijkstra geweest en hij schrijft, dat de herbestrating verrassend goedkoop uitpakte, omdat de paden zo smal zijn. Hoe een wandelpad gefundeerd moet worden kan Landschap Waterland misschien uitleggen, voorlopig is dit een loze kreet. De notitie stelt, dat het tekort afhangt van 'de te kiezen onderhoudsambitie'.

Onze conclusie is, dat het tekort vooral afhangt van de beheersvorm en goed, economisch onderhoud. Bij Landschap Waterland hoef je hier niet om te komen.

(iii)Heeft de jachthaven een financieel probleem?
In de notitie wordt gesproken over een investering van 325 000 en er wordt gesteld dat daarmee een groot deel van de opgebouwde reserves gemoeid zou zijn. Echter, het bedrag van € 325 000 bedraagt precies de helft van de werkelijk opgebouwde reserves. Waar is de andere helft gebleven?

Volgens Landschap Waterland moeten er palen en steigers worden vernieuwd. Dat is niet onredelijk, maar er wordt ook gesproken van 'nutsvoorzieningen' die niet zouden deugen. Waar gaat dit over? Ten aanzien van het vervangen van steigers merken wij op dat een grote prijsreductie verkregen kan worden door in plaats van vaste steigers uit te gaan van drijvende steigers. Vrijwel alle nieuwe jachthavens passen dit soort drijvende steigers tegenwoordig toe.

Conclusie: het financiële probleem valt bij nader inzien nogal mee.

(iV)Kostenbesparingen (onderaan pagina 2)
Volgens de tekst bedraagt de bijdrage van het park aan de overhead van Landschap Waterland in 2007 € 50 000. Volgens onze berekening was het in 2005 ongeveer € 100 000 en volgens de heer Hylkema van het Schap bedroeg de totale bijdrage van het park aan Landschap Waterland in dat jaar € 123 000! Gaat Landschap Waterland ineens zoveel goedkoper werken?

Het lijkt erop, dat dit sommetje met € 150 000 en € 25 000 alleen is opgeschreven om de raadsleden en de burgers zand in de ogen te strooien.

Wij vestigen de aandacht op nog een ander merkwaardig punt. De loonkosten van de jachthaven bedragen volgens de notitie € 270 000. In de jaarrekening 2005 voor de jachthaven wordt voor dezelfde post een bedrag van € 338 525 opgevoerd. Wordt het personeel ineens zoveel goedkoper of staat er in de jaarrekening weer een extra ambtenaar op de loonlijst?

Samenvatting

Als de cijfers in de notitie aan een kritische beschouwing worden onderworpen, blijken de meeste genoemde bedragen of oncontroleerbaar of onjuist te zijn. De conclusies in de notitie die op deze getallen gebaseerd zijn, deugen dus niet. Bovendien blijkt dat ieder bedrag in de notitie dat wel door ons geverifieerd kan worden, op verzinsels berust. Gezien het feit dat de financiële cijfers grotendeels op drijfzand zijn gebouwd, ligt het voor de hand om ook de slotbeschouwing kritisch tegen het licht te houden. Hier beperken wij ons tot algemene opmerkingen:

  1. In de hele algemene beschouwing wordt alleen uitgegaan van kosten gedragen door het park en van het vinden van nieuwe financieringsbronnen. De exorbitante uitgaven van Landschap Waterland en de NV Recreatie Noord-Holland worden niet ter discussie gesteld.
  2. Het idee, dat gemeenschapsgoederen uit de algemene middelen gefinancierd zouden kunnen worden is Landschap Waterland/B&W vreemd.
  3. Men hoopt het huidige karakter van het Hemmeland niet onevenredig aan te tasten door het ontwikkelen van nieuwe kostendragers. Hier staat dus, dat ter wille van de centen het Hemmeland evenredig wordt aangetast. Wat is de evenredigheid tussen het verdwijnen van 2,5 ha bos en een netto jaaropbrengst van enige tienduizenden euro's?
  4. Onze conclusie is, dat om het wanbeheer van Landschap Waterland te financieren het park op een ontoelaatbare manier wordt aangetast. B&W doen niets om dit te verhinderen, integendeel, zij werken er blijkens deze notitie actief aan mee.

Onze conclusie is, dat de prullenmand de enige juiste bestemming is voor deze 'Oplegnotitie'.