Correspondentie met hen die geacht worden de burger te dienen......

Met de burgemeester van Waterland

3 december 2006

Geachte heer Jongmans,

Naar aanleiding van uw verklaring over de toon van de website RedhetHemmeland delen wij u het volgende mee.

Vooropgesteld zij dat het nooit onze bedoeling is geweest persoonlijke aanvallen op wie dan ook te doen. Wij betreuren dat u teksten op deze wijze hebt opgevat.

Gezien het belang van het Hemmeland voor de burgers van Waterland zouden wij het op prijs stellen op korte termijn een gesprek met u te hebben. Bij dit gesprek zouden wij van onze kant met name diverse inhoudelijke aspecten van de problematiek aan de orde willen stellen.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,
hoogachtend,

namens Initiatiefgroep RedhetHemmeland,
Prof. dr. C.A. de Lange

 

6 december 2006

Geachte heer De Lange,

Van onderstaand mailbericht heb ik met belangstelling kennis genomen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, en velen met mij, dat uw teksten in een aantal gevallen duidelijk persoonsgericht waren en daarom ook tot de gegeven reacties aanleiding hebben gegeven.
Vanwege de voorgenomen besluitvorming op 14 december 2006 door de gemeenteraad van Waterland met betrekking tot het gebied Hemmeland acht ik het niet opportuun op dit moment op de diverse inhoudelijke aspecten van de problematiek in te gaan.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

Mr. E.F. Jongmans, burgemeester

 

Met de heer W. Verdooren (ABW)

4 december 2006

Geachte heer Verdooren,

Op donderdag 30 november 2006 heeft u namens een aantal raadsfracties een verklaring uitgesproken over de manier waarop wij de zaken scherp en volgens u soms te scherp formuleren. Tegelijk beluisterden wij, zij het in de marge, enige waardering voor ons werk middels het verzoek aan ons om de raad van informatie te blijven voorzien.

Gezien de hele voorgeschiedenis van de afgelopen maanden rijst de vraag waarom wij dat nog zouden doen. Al geruime tijd dragen wij gedetailleerde informatie aan waarvoor wij bij B&W geen enkele weerklank hebben gevonden.

Neem nu donderdagavond, als n uit een hele reeks van voorbeelden. Geen excuses voor het feit, dat de oplegnotitie voor ons verborgen bleef tot dinsdagavond. Geen begrip voor het feit, dat wij daar woedend en teleurgesteld over waren en wij dus inderdaad een met argumenten onderbouwd fel stuk hebben geschreven, waarbij alleen de wijze waarop bepaalde functies worden uitgeoefend in het geding was.

Tijdens de hele voorbereidende vergadering was er geen spoor terug te vinden van de zakelijke analyse, die wij van de Standpunten en de Oplegnotitie gemaakt hadden, maar in een speciaal daarvoor geopende vergadering is de vorm van één van onze teksten uitvoerig bekritiseerd en daarna is deze kritiek via een persbericht verspreid.

In het belang van het Hemmeland zouden wij in de afgelopen maanden elke uitnodiging van uw kant tot samenwerking serieus hebben willen nemen. De tijd die daarvoor beschikbaar is, wordt nu erg kort. Immers, na de goedkeuring van de standpunten van B&W staat de raad verder buitenspel, tenzij de discussie met Landschap Waterland over het beheer met kracht gevoerd zal worden. Dit zien wij B&W nog niet doen gezien hun kritiekloze aanvaarding van alles wat Landschap Waterland voorschotelt.

Polarisatie is niet ons doel. In het belang van de zaak waarom het gaat, het behoud van ons Hemmeland voor de burgers van Monnickendam, zijn wij altijd bereid met u de dialoog aan te gaan over feiten en argumenten. Wij zouden een gesprek met u op korte termijn daarom zeer op prijs stellen.

De initiatiefgroep RedhetHemmeland.

 

7 december 2006

Geachte Initiatiefgroep RedhetHemmeland,

Ik heb uw mail een paar dagen op mij in laten werken en ben tot de slotsom gekomen dat een nader gesprek weinig zal toevoegen aan de ons bekende standpunten van uw zijde te meer dat een afvaardiging van uw initiatiefgroep een paar weken geleden onze Fractie heeft bezocht en wij (ABW) ook onze mening in een positieve discussie met U naar voren hebben gebracht.

Nogmaals wellicht ten overvloede; wij zijn ook voor behoud van de recreatieve functie maar zijn ook bereid om ontwikkelingen niet in de weg te staan en een gezonde financiele toekomst van het Hemmeland moet gewaarborgd blijven. De critische kanttekeningen door u gemaakt zijn ons duidelijk maar tevens hopen wij dat U ook toekomst gericht wilt blijven meedenken.

Donderdag 14 december zal in eerste instantie de Raad haar positie bepalen en neemt u van ons aan de besluitvorming zal niet eenvoudig zijn.

Wellicht tot donderdag de 14e.

VrGr

Wouter Verdooren
Fractie ABW

 

7 december 2006

Geachte heer Verdooren,

Dank u voor uw reactie. Wij gaan er van uit dat alle heilloze voorstellen van B&W, mede dank zij de steun van uw fractie, aangenomen zullen worden op 14 december met een 9-8 stemverhouding. Vanaf dat moment rest ons niets anders dan de juridische weg om ons Hemmeland te behouden. Dat zal betekenen dat voor iedere boom en iedere struik gestreden gaat worden, jarenlang. Met alle polarisatie en met alle kosten vandien. Het zij zo, we hebben namens zo'n 4500 burgers maandenlang alles in ons vermogen gedaan om deze situatie te vermijden, met reeksen argumenten, met pogingen tot inhoudelijk overleg waar nooit op is in gegaan. Ons vertrouwen, en dat van duizenden burgers, in de lokale politiek is ernstig en onomkeerbaar geschokt. U en uw fractie dragen na 14 december een zeer zware verantwoordelijkheid die de burgers niet gemakkelijk zullen vergeten.

Zelf zal ik bewust niet aanwezig zijn op 14 december om het resultaat van de beraadslagingen van de raad niet te hoeven aanschouwen. Dit wordt een treurige dag voor Waterland. Voor de initiatiefgroep zijn er voortaan andere prioriteiten. De politiek zal buitenspel staan, de rechter heeft het laatste woord.

Vriendelijke groet,

Prof. dr. C.A. de Lange.
Red het Hemmeland.