Inspraak gemeenteraad van Waterland op 16 november 2006.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren raadsleden, burgers van Waterland,

Mijn betoog is uit naam van de initiatiefgroep 'RedhetHemmeland', dus uit naam van 4320 burgers. Op de agenda van vanavond staat de bespreking van de 'Standpunten' van B&W over de toekomst van het Hemmeland. Deze standpunten wijken enigszins af van de inmiddels beruchte 'Uitgangspuntennotitie' van Landschap Waterland en zijn in de pers geprezen alsof B&W de kampioenen van het groen van het Hemmeland zijn. Waarom is deze indruk gewekt? Omdat dhr Van Empel zijn waterskibaan heeft teruggetrokken uit angst voor jarenlange procedures met ons. Toen dit gebeurde, vielen alle mooie bouwplannen voor een watersportcentrum, een rondweg en hectares parkeerplaatsen als een pudding in elkaar, dus was er geen commerciële reden meer om het middendeel te verwoesten. Dat is de ware reden waarom de standpunten zo groen lijken, maar B&W beschouwen het Hemmeland nog steeds als een plaats waar je alle plannen kwijt kan, waar geld mee te verdienen is. Zij houden vast aan alle mogelijke bouwplannen en zij voeren een politiek van misleiding van de burger en de gemeenteraad om dit doel te bereiken.

Deze stelling zal ik onderbouwen in de rest van mijn betoog.

 1. Kijk wat er niet staat.
  Tussen de stukken bij de agenda zit een brief van dhr Hylkema van Landschap Waterland gericht aan mijzelf, dus aan de initiatiefgroep. Deze brief is bedoeld om via een rookgordijn van getallen de cijfers van LW te rechtvaardigen. Deze brief heeft kennelijk de instemming van B&W. Dit is tot daar aan toe, maar wat staat er niet? Zij verzwijgen het bestaan van de volgende drie brieven, waarin wij in discussie met Hylkema onze visie geven en de cijfers van Hylkema in een juist daglicht stellen. Dit bestempelen wij als onfatsoenlijke poging om de gemeenteraadsleden te misleiden.

  Wat mocht u niet lezen van B&W?:
  Bijvoorbeeld dit: (uit onze laatste brief aan dhr Hylkema).
  De alinea over de 'algemene kosten' vonden wij amusant. Zij illustreert precies onze stelling, dat er een grote verscheidenheid aan kosten ten laste van het park en de jachthaven gebracht wordt, die daar niet thuishoren. 'Het gegeven, dat dit voortvloeit uit ons Nederlandse democratische systeem' interpreteren wij iets anders namelijk als "een gegeven, dat thuishoort in de hedendaagse bestuurscultuur, die via gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en vennootschappen de burger zoveel mogelijk op afstand houdt". De prijs, die daarvoor betaald wordt door diezelfde burger is fors, zoals uzelf stelt.

  Op de kwaliteit van het gevoerde beheer kom ik nog terug.
 2. Kijk wat er niet staat.
  Wethouder Bouwman heeft met een trouwhartige blik in de Grote Kerk verklaard, dat het strandje toegankelijk blijft, dus u kunt rustig naar huis gaan, wethouder Bouwman waakt over uw strandje. Wat komt hiervan terecht? In de standpunten staat, dat er precies hetzelfde hotel moet komen met hetzelfde aantal kamers, congreszalen enzovoorts, maar natuurlijk in een nieuw jasje, want de welstandscommissie moet het nu wel goedkeuren. Verder worden er geen grenzen gesteld aan het grondoppervlak, dat het hotel in beslag neemt. Er staat letterlijk op pagina 19: 'De extra in erfpacht uit te geven oppervlakte grond dient beperkt te blijven tot de oppervlakte van het gebouw en omliggende specifiek voor het hotel bedoelde parkeer- en manoeuvreer- en beheer/onderhoudsruimte.'
  Hierbij is nog vergeten te vermelden, dat de toegangsweg naar het hotel ook over gemeenschapsgrond loopt.

  Wat er niet staat is, dat deze formulering een vrijbrief is om aan alles, wat de hoteleigenaar vraagt, toe te geven met als enige voorbehoud: er moet een paadje naar het strand vrij blijven. Als het aan B&W ligt blijft het hotel even massaal en het zal dus evenals als het afgekeurde ontwerp volledig misstaan in de omgeving. Dit kwalificeren wij als het door het stof gaan van B&W voor de belangen van één ondernemer. Waarom in 's hemelsnaam? Wat zijn de verborgen motieven van B&W?

  In standpunt 2 van het college op diezelfde pagina 19 staat te lezen, dat aansluiting dient te worden gezocht bij het stedenbouwkundige plan voor het Galgeriet. Het belangrijkste argument voor die bouwplannen is: ‘Versterking van de centrumfunctie van de binnenstad’ Hiervoor heeft de initiatiefgroep een suggestie, die hier naadloos op aansluit:
  Zet het hotel op het Galgeriet.
  Hiermee wordt de centrumfunctie meer versterkt, dan door een overbodig winkelcentrum, dat alleen maar concurrentie betekent voor de bestaande winkels van de stad. Bovendien wordt zo ook de belofte aan dhr Kulik ingelost, die daarmee zijn gedroomde bouwvergunning kan krijgen en het scheelt ons jaren van procederen. Dit stedenbouwkundige plan wordt u helemaal gratis aangeboden door de initiatiefgroep.
 3. Kijk wat er niet staat.
  B&W hebben geprobeerd via een twee pagina grote advertentie de bevolking te winnen voor hun plannen. Wat staat er niet in? In deze advertentie staat niets over de miljoenen verslindende plannen om de jachthaven te verplaatsen. Toen ik twee weken geleden aan dhr Verbeek vertelde, dat die hele verbouwing ingegeven was door de wens van B&W om ruimte te maken voor de bebouwing van het Galgeriet, was zijn reactie: 'Mijnheer Udo, dat verzint u zelf.' Helaas, ik heb het niet zelf verzonnen, want het staat in de beruchte 'Uitgangspuntennotitie' en ook in de standpunten van B&W op pagina 10. Het schrijnende is, dat dhr Verbeek het raadslid is met de meeste ervaring met de jachthaven. Door deze verbouwing zal voor jaren de kip met gouden eieren van de leg zijn. Dit is misleiding van de burger inclusief de raadsleden.
 4. Kijk wat er niet staat.
  Er staat geen overzichtskaartje bij de standpunten, want dan zou iedereen in een oogopslag zien, dat de nu voorgestelde uitbreiding van het terrein van de jachthaven even groot is als die voorgesteld door Landschap Waterland. Inga Tessel van onze groep heeft met behulp van een goede kaart de zaak opgemeten en komt tot een uitbreiding van de jachthaven ten koste van het park van 2,5 ha. Hier worden 2,5 hectare bomen gerooid alleen om er in de winter boten te kunnen neerzetten en in de zomer 20 campers.
  De asfaltoppervlakte die voorgesteld wordt in deze plannen is ongeveer 3,5 ha, waarvan 2,5 ha voor de haven. Het voorstel is dus om het equivalent van vijf kilometer tweebaansweg op het Hemmeland te leggen. Zo groen zijn de plannen van B&W. Deze weglating van een kaartje heeft maar één doel: misleiding van de burger en de gemeenteraadsleden.
 5. Bebouwing van het overschot van het terrein langs de dijk.
  B&W vinden dat tussen het Mirrorhotel en het Galgeriet nog veel meer bebouwing gepropt kan worden. Is het geen 'Intensieve Recreatieve Voorziening' dan toch tenminste een wellness centrum of iets dergelijks. Hiermee wordt dus de hele strook land langs de dijk bestempeld als bouwterrein, zodat de rest van ons Hemmeland verwordt tot een achtertuin van deze bebouwing in plaats van een tuin van heel Monnickendam.
 6. De centen van het Hemmeland.
  Het euroteken komt in de standpunten niet voor, hoewel geld de drijfveer is achter alle standpunten. Er is dus geen enkele onderbouwing van de plannen. Dit is funest voor de projecten op de jachthaven, want daar wordt veel geld uitgegeven aan zinloze verplaatsingen waar geen cent inkomsten tegenover staat.

  In de tweede open brief aan de raad vergelijken wij het beheer over het Hemmeland in de periode voor en na het optreden van Landschap Waterland. Onze gegevens komen uit een brief van Jan Dijkstra, havenmeester en beheerder van het park van 1983 tot 1997 en uit de jaarcijfers van Landschap Waterland zelf. Dijkstra liet bij zijn vertrek in 1997 een goed renderende haven na met lage tarieven, een pas nieuw toiletgebouw, vernieuwde steigers, een pas geasfalteerd terrein en anderhalf miljoen gulden in kas. Na enige jaren van beheer door Landschap Waterland waren de tarieven met 40% verhoogd (marktconform!) en de kas leeg. Dijkstra runde de jachthaven en het park inclusief onderhoud en noodzakelijke vervanginvesteringen tot ieders tevredenheid met 4 mensen. Het park kostte toen Hfl 100 000 per jaar, waarvan het grootste deel door de haven betaald werd. Nu zijn er 7 mensen in dienst, waarvan er twee een diploma groenbeheer hebben, maar het onderhoud is nu uitbesteed. Landschap Waterland declareert aan directe kosten voor het park € 115 000 per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld door bureaukosten volgens mijnheer Hylkema van Landschap Waterland. Volgens hun eigen woorden wordt ondanks al dit geld het park nu verwaarloosd. Dit noemen wij wanbeheer. Er is geen enkele aanwijzing, dat deze wantoestanden in de toekomst zullen veranderen. De burger mag betalen, veel als hij een boot heeft, wat minder als dat niet zo is.

Dames en heren raadsleden:
Uit naam van duizenden burgers vraag ik u, laat dit niet gebeuren, verwerp deze heilloze plannen en eis een beter beheer van ons Hemmeland!