Inspreektekst 30 november 2006

Auteur: Fred Udo

Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

Vanavond bespreekt u nog eens de Standpunten van B&W nu uitgebreid met de 'oplegnotitie'. Hierin wordt van u gevraagd in te stemmen met een beleid, dat is ingegeven door een bestuurscultuur, die exploitatie van gemeenschapseigendommen als hoogste doel heeft. Geld is de enige drijfveer die leidt tot het beschikbaar stellen van gemeenschapsgrond voor het bouwen van een hotel op een plek, die daar volkomen ongeschikt voor is en leidt tot een grove aantasting van het welbevinden van een groot deel van de bevolking. De hele strook land van het Galgeriet tot en met de Mirror wordt in principe beschikbaar gesteld voor bebouwing c.q. exploitatie. Is het geen multifunctioneel centrum, dan kan er toch zeker een ‘Wellness centrum’ gebouwd worden volgens de standpunten van B&W. Onafhankelijk van een totaal onbegrip voor de begrippen ruimte en rust, die voor ons verbonden zijn met het Hemmeland, moet het een ieder toch duidelijk zijn, dat de zeedijk een natuurlijke afscherming vormt tussen bewoning en recreatie. Deze afscherming gaat met de plannen van B&W volkomen verloren.

Deze instelling van onze bestuurders is ongewijzigd door de manifestaties van duizenden burgers in de afgelopen maanden getuige de standpunten en de oplegnotitie zoals die nu voor u liggen. Het was voor ons een hoopvol teken dat gisteren bekend werd, dat de raad meer tijd wilde om over deze zaken te discussiëren, dus wij hopen, dat wij bij de Raad meer gehoor zullen vinden, voor deze zaken, die voor de inwoners van deze gemeente van essentieel belang zijn. Tenslotte wil ik wat recente ontwikkelingen met u doornemen om bovenstaande stellingname te staven.

Bij de raadsstukken voor vanavond bevindt zich de 'oplegnotitie' van B&W. Het commentaar, dat wij u gisteren toezonden draagt wat sporen van het feit, dat wij het binnen een paar uur moesten opstellen, maar dat heeft een reden. Deze notitie is ons dinsdagavond pas in handen gespeeld door een paar raadsleden, die vonden, dat de initiatiefgroep ook kennis behoorde te nemen van dit stuk. Wij waren zo verontwaardigd over deze gang van zaken, dat wij toen de tekst 'Schande' op onze website gezet hebben. Onze burgemeester voelde zich zo beledigd door dit stuk, dat ik vanmorgen op het matje geroepen ben in het gemeentehuis. Mijn indruk was, dat na drie kwartier discussie de stand 1-1 was, waarbij ik helaas enige kansen voor open doel gemist heb, maar met een gelijk spel valt te leven.

De inhoud van de oplegnotitie is merkwaardig om een aantal redenen. Allereerst geeft het geen antwoord op de vragen gesteld in de raadsvergadering van 16 november. Toen zijn er vragen gesteld over wat de financiële consequenties zouden zijn van de afbraak en herbouw van de jachthaven. Daar gaat deze notitie ten duidelijkste dus niet over.

Ten tweede is het merkwaardig dat het hier een stuk betreft, dat getekend is door B&W, maar het is gedicteerd door Landschap Waterland. Het stuk is een poging van B&W om op de valreep een raadsbeslissing te forceren, die de belangen van Landschap Waterland dient. De cijfermatige onderbouwing van deze bewering is u toegezonden en is te lezen op onze website. Hier geef ik een korte samenvatting voor diegenen, die onze brief aan de raad niet gelezen hebben.

De oplegnotitie zelf (samenvatting)

Voor het park en de jachthaven zijn er volgens Landschap Waterland dit jaar grote budget overschrijdingen. De prognose overschrijdingen van het budget 2006 van het park wordt op € 40000 gesteld, maar die zijn net als vorige cijfers toe te schrijven aan het wanbeheer van Landschap Waterland. Een voorbeeld: voor het dichtmaken van barsten in het asfalt in het park wordt € 17000 opgevoerd, € 17 000 voor een paar emmers asfalt! Bij goed beheer valt dit onder normaal onderhoud en is er dus geen budget overschrijding. De andere € 23000 zijn de gebruikelijke personeelskosten en advieskosten van Landschap Waterland.

De prognose overschrijdingen van de jachthaven is € 92000. Hier worden de fictieve € 40000 van het park nog eens opgevoerd, maar nu als extra bijdrage aan het park. Dit is een prachtig staaltje van dubbel boekhouden of zoals het in de volksmond heet: schrijven met een vork. Laten wij posten vervallen die direct voortvloeien uit het wanbeheer van Landschap Waterland, dan wordt de herziene prognose: € 23000. Het totaal aan overschrijdingen is dus geen € 132000, maar € 23000.

Onze conclusie is, dat de cijfers alleen opgesteld zijn om een indruk van grote tegenvallers te wekken en om de raad er dus van te weerhouden het wanbeheer ter discussie te stellen.

(ii)Heeft het park een financieel probleem?
Een wat uitgebreidere aanpak van het park dient bij Landschap Waterland meteen twee miljoen euro te kosten. Het is toch bizar dat bij een park dat volgens de eigen cijfers van Landschap Waterland onderhouden wordt voor zo'n € 100 000 per jaar, er sprake kan zijn van achterstallig onderhoud dat het twintigvoudige daarvan zou bedragen.

Onze conclusie is, dat het tekort vooral afhangt van de beheersvorm en goed, economisch onderhoud, maar B&W nemen alle constructies van Landschap Waterland voor zoete koek aan.

(iii)Heeft de jachthaven een financieel probleem?
Volgens Landschap Waterland moeten er palen en steigers worden vernieuwd. Dat is niet onredelijk, maar er wordt ook gesproken van 'nutsvoorzieningen' die niet zouden deugen. Waar gaat dit over? Ten aanzien van het vervangen van steigers merken wij op dat een grote prijsreductie verkregen kan worden door drijvende steigers toe te passen. Vrijwel alle nieuwe jachthavens gebruiken dit soort steigers tegenwoordig.

Conclusie: het financiële probleem van de haven valt bij nader inzien wel mee, want de steigers kunnen uit eigen middelen betaald worden.

(iv)Kostenbesparingen (onderaan pagina 2 van de oplegnotitie)
Volgens de tekst bedraagt de bijdrage van het park aan de kosten van Landschap Waterland in 2007 € 50000. Volgens onze berekening was het in 2005 ongeveer € 100000 en volgens de heer Hylkema van het Schap bedroeg de totale bijdrage van het park aan Landschap Waterland in dat jaar € 123000! Kunnen B&W uitleggen wat hiermee bedoeld wordt?

Wij vestigen de aandacht op nog een ander merkwaardig punt. De loonkosten van de jachthaven bedragen volgens de notitie van B&W € 270 000, maar in de jaarrekening 2005 voor de jachthaven wordt voor dezelfde post een bedrag van € 338 525 opgevoerd. Hoeveel ambtenaren stonden er in 2005 op de loonlijst van de jachthaven?

Conclusie over de cijfers

Als de cijfers in de notitie aan een kritische beschouwing worden onderworpen, blijken de controleerbare bedragen onjuist te zijn. We hebben te maken met een uitermate tendentieus verhaal van B&W samengesteld met het doel de discussie over het beheer van het Hemmeland de kop in te drukken.

Slotbeschouwing

  1. De exorbitante uitgaven van Landschap Waterland en de NV Recreatie Noord-Holland worden niet ter discussie gesteld.
  2. Het idee, dat gemeenschapsgoederen uit de algemene middelen gefinancierd zouden kunnen worden is Landschap Waterland en B&W vreemd.
  3. Men hoopt het huidige karakter van het Hemmeland niet onevenredig aan te tasten door het ontwikkelen van nieuwe kostendragers. Hier staat dus, dat ter wille van de centen het Hemmeland evenredig wordt aangetast. Wat is de evenredigheid tussen het verdwijnen van 2,5 ha bos en een netto jaaropbrengst van enige tienduizenden euro's?
  4. Onze conclusie is, dat om het wanbeheer van Landschap Waterland te financieren het park op een ontoelaatbare manier wordt aangetast. B&W doen niets om dit te verhinderen, integendeel, zij werken er blijkens deze notitie actief aan mee.