Inspraak Hemmeland 20 november 2008
Kees de Lange

Geachte leden van de raad,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het 'beleid' van dit College van B&W bij brede lagen van de bevolking zeer veel weerstand oproept. Het Noord-Hollands Dagblad staat er voortdurend bol van. Ook gisteren was het weer raak. En dat is maar een topje van de ijsberg. Als de raad doorgaat de onacceptabele voorstellen van B&W te steunen tegen de uitgesproken wil van de bevolking in, dat komt deze gemeente echt in grote problemen. De trend naar vergaande juridisering van een breed scala aan zaken is duidelijk reeds ingezet, en zal moeilijk te keren zijn. Is dat waar uw raad op uit is?

Het Hemmeland is zo langzamerhand uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van hoe het bestuurlijk, inhoudelijk en communicatief niet moet. Ook nu weer is dat het geval. U moet eens tellen hoeveel bezwaren er tijdens de inadequate inspraakprocedure zijn ingediend namens hoeveel mensen, en naar wat er in de praktijk mee gedaan wordt. Van alle aangevoerde bezwaren worden slechts die van de uitbater van het Mirror Paviljoen (duidelijk stroman voor andere belangen) gehonoreerd. Alle overige bezwaren leiden niet tot enige bijstelling van de voornemens. B&W laten dus gewoon duizenden burgers en hun vertegenwoordigers in de kou staan. Dat alle aangevoerde bezwaren over wet- en regelgeving die pleit tegen hotelbouw op het Hemmeland aan de kant worden geveegd met de opmerking dat men vertrouwt zijn zin wel te krijgen bij de hogere overheden, doet sterk denken aan de onverkwikkelijke discussies rond bedrijventerreinen. Tot schade en schande van onze gemeente hadden B&W het toen volstrekt bij het verkeerde eind. Datzelfde dreigt nu natuurlijk opnieuw.

Fred Udo heeft het nodige gezegd over de plannen zelf. Laat ik me richten op de inspraakprocedure waarover diverse klachten zijn ingediend. Ik heb van de week nog even contact gehad met de ombudsman, die meldde dat de gemeente zich nog niet verwaardigd had te antwoorden. Ook de klagers, die rond 16 oktober (al ver buiten alle redelijke termijnen dus) uitsluitsel beloofd was, hebben niets vernomen. Maar bij de raadsstukken heeft de wethouder zijn ongebreidelde fantasie laten werken door te vermelden dat de inspraakverordening alleen van toepassing is als het gaat om een stuk dat 'na intern beraad voor het eerst openbaar gemaakt wordt'. Om vervolgens te betogen dat de hotelplannen naadloos passen bij eerder gedane voorstellen en eigenlijk maar kleine wijzigingen ten opzichte van eerdere plannen inhouden. Naar mijn mening, en niet alleen die van mij, wordt met de thans voorliggende stedenbouwkundige visie duidelijk buiten de eerder vastgestelde kaders getreden en is wel degelijk sprake van een geheel nieuw voorstel. Een nieuw voorstel bovendien dat voor de bevolking nog veel slechter uitpakt dan het eerdere voorstel dat ook al onacceptabel was. Bovendien probeert de wethouder ons weer eens te misleiden door te stellen dat de avond van 11 juni een informatieavond zou zijn, terwijl de aankondiging in Ons Streekblad overduidelijk van een inspraakavond spreekt. Maar als klap op de vuurpijl suggereert de wethouder dat de inspraakverordening met voeten getreden werd omdat uw raad op haast had aangedrongen. Lust je nog peultjes ? Of worteltjes wellicht ?

Hoe verder? Als uw raad vanavond mocht besluiten de voorliggende plannen te steunen, dan is volstrekt duidelijk waar de komende jaren in deze gemeente de aandacht naar zal uitgaan. Dat zijn juridische procedures, de één na de ander. Bovendien hebben we binnen anderhalf jaar weer gemeenteraadsverkiezingen, terwijl de verkiezingscampagnes nog eerder zullen beginnen. Denkt een partij als het CDA nu echt te kunnen scoren bij de kiezers met dit beleid uitgevoerd door deze wethouder? En denken de andere coalitiepartners dat meegaan met de huidige voorstellen tot enige vorm van electoraal succes zal leiden? De vraag stellen is hem denk ik beantwoorden. Ik voorspel u een periode van politiek prijsschieten zoals de gemeente Waterland niet eerder gezien heeft, met alsnog grote gevolgen voor allerlei plannen, waaronder die voor het Hemmeland. Maar het is natuurlijk allemaal uw keus.

Ik dank u voor uw aandacht.