Interview met Sjoerd Kijlstra van GroenLinks.

Op maandag 6 november 2006 interviewde Kees de Lange (Red het Hemmeland, RHH) Sjoerd Kijlstra (GroenLinks, GL). In Waterland blijkt GroenLinks de enige partij die begrijpt dat openheid in de richting van de burgers de essentie van een democratisch bestel is. Wij stellen de gevoerde discussie dan ook zeer op prijs, niettegenstaande het feit dat RHH en GL het zeker niet op alle punten eens zijn.

RHH:Wat denkt GL van de manier waarop B&W met de burgers van Waterland om gaan?

GL:In de gemeente kun je veel kritiek beluisteren. De manier waarop de burgers behandeld worden als het om kleine bouwzaken gaat is sterk voor verbetering vatbaar. B&W hebben wel contact met dorpsraden voorzover aanwezig, maar dit zou veel beter moeten. Het contact van B&W met de burgers van de gemeente is een punt van grote zorg.

RHH:Hoe staat GL tegenover het oprichten van een Stadsraad in Monnickendam, zoals eerder op onze website bepleit?

GL:We zijn daar duidelijk voor, omdat het een versterking van het democratisch functioneren van de gemeente kan betekenen. Echter, ze mogen door de gemeente nooit gebruikt worden om de mening van de bevolking te peilen, want zo ligt de ervaring in enkele andere kernen nu ook weer niet.

RHH:Wat denkt GL van de manier waarop men in Waterland omgaat met het begrip politiek dualisme?

GL:Daar zijn in Waterland, net als in veel andere gemeenten, nog problemen mee. Dualisme wordt wel met de mond beleden, maar in de praktijk worden er soms van te voren afspraken gemaakt tussen B&W en coalitiepartijen, waardoor de oppositie op achterstand wordt gezet. Dit is zorgwekkend en hoort niet in een open democratisch bestel thuis.

RHH:Wat vindt GL van de rol die Landschap Waterland speelt ten aanzien van het Hemmeland?

GL:Je zou hopen dat een organisatie die zich met meerdere recreatiegebieden in Noord Holland bezig houdt door haar bredere kennis een meerwaarde zou kunnen opleveren. In de Uitgangspuntennotitie zien we hier weinig van terug omdat men veel te veel de mond vol heeft van vercommercialisering van groengebieden. De presentatie van Landschap Waterland in de Grote Kerk schopte direct tegen het zere been van de bevolking, met alleen maar nadruk op commercie en de zogenaamde nieuwe recreant, zonder in het oog te houden wat de bevolking van Waterland zelf wil.

RHH:: Zijn we in Waterland niet beter af zonder Landschap Waterland?

GL:Weliswaar kan enige sturing op provinciaal niveau nuttig zijn omdat dat coördinatie van activiteiten mogelijk zou maken, maar in de praktijk van ons Hemmeland zien we dat het gevoerde beheer, vooral de laatste jaren, erg matig is en dat Landschap Waterland bezig is zichzelf overbodig te maken. Ongetwijfeld zal dit in de raad naar voren gebracht worden, en dit zal weer doorklinken binnen Landschap Waterland.

RHH:Gaan de plannen met de jachthaven niet veel te ver?

GL:Inderdaad zijn de nu voorliggende plannen erg ingrijpend en is niet in te zien hoe er verantwoord beslist kan worden zonder inzicht in de financiële consequenties. We zien in dat de jachthaven voor het Hemmeland de kip met de gouden eieren is. Maar we kunnen momenteel niet inschatten hoeveel gouden eieren gelegd moeten worden, terwijl we wel gevraagd worden in te stemmen met een aanzienlijke uitbreiding. De schaal van die uitbreiding hangt juist sterk samen met de vereiste baten voor het hele gebied.

RHH:Steeds duidelijker blijkt dat er een relatie bestaat tussen de plannen met de jachthaven en de bouwplannen op het Galgeriet. Wat denkt GL hiervan?

GL:Inderdaad blijkt steeds duidelijker dat jachthaven en Galgeriet niet los van elkaar gezien kunnen worden. Wij steunen elk voorstel om te komen tot een integrale stedenbouwkundige visie in onze gemeente. Daar krijgen wij tot nu toe onvoldoende zicht op.

RHH:Is het niet merkwaardig dat men eerst vergaande principe-uitspraken over het Hemmeland wil, terwijl over een integrale stedenbouwkundige visie en over de financiën nog geen enkele duidelijkheid is?

GL:De door B&W gekozen volgorde is inderdaad een groot probleem. Het is bovendien hard nodig de plannen met jachthaven en Galgeriet in samenhang te gaan bekijken, liever dan op de hapsnapmanier van nu. Wat het activiteitencentrum betreft, daarover staat op dit moment nog helemaal niets vast. Ook daar is grote zorgvuldigheid en terughoudenheid geboden in de besluitvorming.

RHH:Waarom maken B&W zo'n haast met de Hemmeland-plannen?

GL:B&W willen kennelijk eerst de basiskaders vastleggen, en pas daarna de details gaan uitzoeken. Dit lijkt de logische volgorde, maar soms is bij het vastleggen van kaders nog onvoldoende overzicht over de consequenties. De haast van B&W hangt vermoedelijk ook samen met de afspraken die met Landschap Waterland gemaakt zijn over het besluitvormingstraject.

RHH:Als actiegroep zijn wij mordicus tegen het vestigen van een hotel op het Hemmeland en het wegschenken van publiek groen aan ondernemers. Hoe denkt GL daarover?

GL:Een hotel dat een oppervlak gaat beslaan van zon 6000 m² is natuurlijk veel te groot. Voor GL is een veel kleinschaliger opzet, b.v. een klein familiehotel wel bespreekbaar.

RHH:Hoe kijkt GL aan tegen de rol die B&W zien weggelegd voor projectontwikkelaars van allerlei signatuur in onze gemeente?

GL:Wij menen dat voordat er met dit soort projectontwikkelaars in zee wordt gegaan, er eerst heldere kaders geschapen moeten worden waarover de raad in alle rust kan debatteren en beslissen. Het is van groot belang dat allerlei relevante zaken eerst grondig worden uitgezocht met behulp van externe onafhankelijke deskundigen. Dat moet ten aanzien van allerlei problemen in Waterland urgent gebeuren.

RHH:Bedankt Sjoerd Kijlstra voor zijn medewerking aan dit interview.