NB Om de laadtijd van deze pagina te bekorten zijn de dia's klein weergegeven. Als u de muis op een dia plaatst wordt de dia vergroot weergegeven. Zodra u de muis buiten de contouren van de dia beweegt, keert u terug naar de presentatie.

Het volk spreekt !
Grote Kerk Monnickendam 27 september 2006

Presentatie: Fred Udo

1Red het Hemmeland in de Grote Kerk

dia 1

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, mijn naam is Fred Udo en waarom sta ik hier? Om dezelfde reden waarom U hier zit: het Burgerinitiatief ingediend op 22 mei jongstleden, begonnen met 30 handtekeningen van inwoners van de gemeente Waterland.

2Het burgerinitiatief

dia 2

Ik zal niet ingaan op het gehannes van de autoriteiten met dit papier, maar tot heden hebben B&W er NIETS mee gedaan. Sindsdien zijn er nogal wat handtekeningen bijgekomen en het totaal staat op de oorkonde, die nu aan de burgemeester overhandigd wordt. Dit is het totaal aantal handtekeningen tot en met 24 september:

3De oorkonde: 4160 maal NEE

dia 3

Burgers van Waterland en omstreken, bedankt voor deze massale steun. Daarom sta ik hier, afgevaardigd door 4160 mensen, die de moeite hebben genomen om hun instemming te betuigen met het doel van het Burgerinitiatief te weten:
Behoud van het Hemmeland in de huidige staat.
Dit aantal groeit nog steeds. Ter vergelijking: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 brachten in Waterland 8900 mensen hun stem uit.

4De initiatiefgroep

dia 4

Dit zijn de mensen, die zich actief inzetten om de plannen van tafel te krijgen. Een belangrijk instrument is onze website. Hier in de kerk zijn misschien wel 700 mensen, die nu op de hoogte gebracht worden van de Plannen. Dat zijn er veel, maar er is meer gedaan aan voorlichting.

5Onze website

dia 5

Deze bevat alle relevante informatie en zoals u ziet: er waren 7000 bezoeken in zes weken. Tienmaal zoveel als er hier in de kerk zitten en staan!

Een woord van dank aan de fantastische prestatie van de geboren Monnickendamse Annelies Bruijns, die binnen een paar weken een website in elkaar heeft getimmerd, die alom lof oogst.

Toch was er tot april van dit jaar helemaal niets aan de hand in Monnickendam. Landschap Waterland bereidde uitvoeringsbesluiten voor en het hotel liep prima op een kleine strubbeling met de welstandscommissie na....
De gemeenteraad liep aan de leiband van B&W getuige een citaat uit het programma-akkoord van de coalitie die sinds april 2006 de gemeente Waterland regeert:

6Programma-akkoord

dia 6

Kort gezegd: Van natuurgebied tot pretpark. Daarna begon de ellende, want burgers begonnen zich ermee te bemoeien.

In dit verband is het illustratief om een interview met de heer Rohof van Landschap Waterland aan te halen, waarin hij praat over 'het ambtelijk overleg' in dit stadium:' We betrekken er zoveel mogelijk ook gebruikers van het gebied erbij. Dat laatste is heel lastig.'
Wel, mijnheer Rohof, hier is een club van 4160 gebruikers met een duidelijk standpunt:
JA tegen het Hemmeland, NEE tegen de plannen.

Dit soort beleidsambtenaren heeft alle trekjes van een regentenklasse: zij weten wat goed is voor de mensen. Als we die 4160 opstandige lui nu nog maar een keer uitleggen hoe goed onze bedoelingen zijn, dan snappen zij het wel en dan stoppen zij wel met hun protesten. Dit is een belediging voor alle burgers hier in de kerk en daarbuiten, die heel goed weten waar het over gaat, namelijk:

7Ons Hemmeland bedreigd

dia 7

Staat dit geval op zichzelf? Het antwoord is helaas: NEE. Dorien Pressers schrijft in een artikel over het tegenwoordige marktdenken van de overheid:

8Citaat Pressers

dia 29

Hiervandaan naar de provincie Noord-Holland is maar een kleine stap. Er bestaat een Nota van Provinciale Staten over de groengebieden.

9Nota Provinciale Staten

dia 8

Op pagina 1 staat:

10Verwoesting

dia 9

Hier lezen wij dus, dat de planologische verwoesting van het Hemmeland niet op zichzelf staat: al het groen in de hele provincie moet eraan geloven.

11Landschap Waterland

dia 10

Hoe komen wij aan het orgaan Landschap Waterland? Hiervoor citeer ik een artikel van Dorien Pressers in de NRC van afgelopen zaterdag.

Dit lijkt een handleiding voor het opereren van Landschap Waterland.

12'Uitgangspuntennotitie Herstructurering Hemmeland'

dia 12

Voordat wij daar op ingaan eerst de vraag: Wat zijn ONZE uitgangspunten?

13Google foto: Hemmeland nu

dia 13

14Landschapsfoto (Max)

dia 14

Onze website bevat vier fotoreportages van drie mensen, die het Hemmeland zoals het er nu bijligt, hebben bekeken. Zo moet het Hemmeland blijven!

Landschap Waterland zal tegenwerpen: jullie ideeŽn zijn allemaal prachtig en sentimenteel, maar de harde (financiële) realiteit leert ons ambtenaren anders.

Wat is het effect van de ideeën van Landschap Waterland?

15'Uitgangspuntennotitie Herstructurering Hemmeland'
(Aanwijzen van de elementen)

dia 15

Hierbij wil ik alle aanwezige bestuurders de volgende vragen stellen:

  1. Kunt u het verantwoorden om 1 hectare publieke grond met daarop Monnickendams meest populaire strandje over te doen aan een particuliere ondernemer?
  2. Kunt u het verantwoorden om in totaal twee derde van het openbaar groen de bestemming particuliere exploitatie (campings, commerciŽle watersport en dergelijke) te geven?
  3. Komt de vloerhoogte van alle geplande buitendijkse nieuwbouw op 2,10 meter plus NAP? (Denk aan de jachthaven!)
  4. Hoe gaat men om met de vrijwaringzone van 165 m vanuit de dijk?

16Van natuurgebied tot pretpark?

dia 16

Daarvoor moet ik nu wel ingaan op de inhoud van de Notitie. Gaat u er maar eens goed voor zitten, want de eerste zin is gelijk raak:

17De notitie

dia 17

'In 2001 is geconstateerd, dat de recreatieve en commerciële potenties van het Hemmeland onvoldoende benut worden.'
Dit luidt in vertaling:
Op warme dagen is het aantal ijsverkooppunten volstrekt onvoldoende.
Op pagina 3 lezen wij: 'De noodzaak tot verandering van het Hemmeland wordt ingegeven door de volgende factoren:'

18Uit de notitie

dia 18

Voor de financiën wordt een publiciteitscampagne gevoerd zoals te zien in het volgende krantenartikel:

19140 000 euro tekort, aangezuiverd door de provincie en de participanten

dia 19

Dit is het soort berichtgeving waarmee de publieke opinie rijp gemaakt wordt voor de Plannen. Wij hebben dit uitgezocht aan de hand van de financiële stukken van Landschap Waterland en de conclusies zijn verbluffend. De eerste constatering was, dat de kopie van deze verslagen op het gemeentehuis nog door niemand vóór mij was geopend. Desondanks zijn deze verslagen in juni 2006 door de gemeenteraad van Waterland als hamerstuk goedgekeurd.

In de brei van 70 pagina's begrotingen en financiële jaarrekeningen vonden wij het volgende:

20Begroting Park Hemmeland 2006

dia 20

21Hoe fabriceer je 140 000 euro tekort?

dia 21

Dit tekort van 140 000 euro wordt vervolgens in de publiciteit gebracht om het publiek rijp te maken voor de plannen. De participerende gemeenten worden hiermee niet lastig gevallen, want de participanten betalen alleen een symbolisch bedrag per jaar (5000 euro voor de gemeente Waterland). Verder wordt gemakshalve vergeten, dat de jachthaven na afschrijvingen en afdracht aan het park van 42 000 euro nog 100 000 euro overhoudt, die toegevoegd worden aan de reserves.
De totale balans van jachthaven en park is 66 000 euro positief.
De begrotingsramingen voor 2007 tot 2011 wijken niet af van het bovengeschetste beeld.

Blijft dit zo tot 2011?
Als het aan ons ligt niet, want volgens ons dient de provincie een deel van die Ďbureaukostení ter beschikking te stellen om achterstallig onderhoud in het park te doen. Een ambtenaar minder op het budget van het Hemmeland en 60 000 euro voor onderhoud erbij en het park is in twee jaar piekfijn in orde.

22Conclusie

dia 22

Staan wij alleen in deze conclusie?
Nee, want een andere participant in dit gebeuren is de gemeente Purmerend. Kennelijk heeft iemand op het stadhuis van Purmerend wel de stukken van Landschap Waterland doorgenomen en het resultaat is, dat Purmerend tegen de plannen is. De brief aan Landschap Waterland staat op onze website. Waarom spreekt B&W van de gemeente Waterland zich niet net zo uit?

23Onderbenutting van de functies

dia 23

Volgens de Notitie zijn er mogelijkheden voor commerciŽle watersport: een waterskibaan?
De rest van de zin betekent, dat er een eind moet komen aan de misstand, dat het Hemmeland en zijn strandjes nu gratis en voor iedereen toegankelijk zijn.
Verder hebben wij in de Notitie geen argumenten kunnen vinden om Hemmeland op de schop te gooien.
Hierbij merk ik op, dat de voorliggende plannen in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan Gouwzee.

Een ander voorbeeld waar het marktdenken toe leiden kan is: het Mirrorhotel. Het idee is omarmd door ons gemeentebestuur vanwege de financiŽle voordelen voor de gemeentekas zonder te letten op de maatschappelijke schade die zoín project veroorzaakt. Hieruit spreekt weer de mentaliteitscrisis van ons openbaar bestuur.

Hier laat ik zien, wat er nu op tekening staat.

24NU

dia 24

25NOOIT

dia 25

Deze beelden laten zien, dat het gebouw veel te groot is voor zijn omgeving, maar dit is nog niet alles. Het hele perceel land voor het hotel en het huidige Mirrorcentrum wordt ingepikt als terras, parkeerruimte en toegangswegen.
Ik herhaal:
Kan het gemeentebestuur van Waterland het verantwoorden om een dergelijk belangrijk stuk publieke grond over te doen aan een ondernemer? Als burger hebben wij recht op een antwoord. Waarom wordt in alle uitlatingen over het hotel gesproken over Ďuitbreiding van de overnachtingcapaciteití, terwijl het iedereen duidelijk is, dat het om een compleet nieuw hotel gaat?
Dit plan is voor 20 juli 2006 NOOIT aan de burgers voorgelegd. Desondanks kregen wij in een onderhoud met B&W het verwijt, dat wij ons er pas zo laat mee bemoeid hadden. Eigen schuld dikke bult burgemeester. Wij vinden het een monstrueus ontwerp. Over smaak valt niet te twisten, maar helaas voor de ontwerper: deskundigen zijn het met ons eens. Driemaal is het ontwerp afgewezen door twee verschillende commissies. De brief met een vernietigend advies van de provinciale welstandscommissie is alleen op onze website bekend gemaakt. Verleden week is een kader Hemmeland en Mirror toegevoegd aan de gemeentelijke website, waar de brief ook opstaat. Dit is drie maanden te laat en is alleen ingegeven door onze activiteiten.

Een citaat uit de brief om de sfeer te laten proeven:

26Stichting Welstandszorg

dia 26

Na de ontvangst van deze brief hing de tekening van het hotel zonder commentaar aan de wand op de desastreus verlopen inloopavond van 20 juli 2006, naast een video van de zo door het gemeentebestuur geprezen waterskibaan. Hiermee werd valse hoop gewekt bij de indieners van de plannen. Wij strijden tegen de komst van dit hotel wegens de gevolgen ervan voor onze leefomgeving en wij hebben geen goed woord over voor de manier waarop de gemeente dit plan tot nu toe behandeld heeft. In het geval, dat het afgeblazen wordt overweegt de heer Kulik een eis tot schadevergoeding van de gemeente. Onze reactie hierop staat in een interview met het Noord-Hollands Dagblad van 17 september:

27Eventuele schadeclaims

dia 27

28Een samenvatting van mijn verhaal staat op de laatste dia

dia 28

Mijnheer de voorzitter, ik heb gezegd.