De raadsvergadering van 16 november 2006.

Auteurs: Kees de Lange, Fred Udo

foto 1

En toen was er de raadsvergadering van 16 november 2006, waar de politiek voor het eerst echt met een mening moest komen ten aanzien van de 'standpunten' van B&W over ons Hemmeland. Deze 'standpunten' van B&W zijn een overduidelijke illustratie van het feit dat het College, ondanks al hun gebabbel over het belang van de 'dialoog', geen enkel gewicht hechten aan de stem van de burger die onmiskenbaar bij diverse gelegenheden geklonken heeft. Hoe wij hier over denken is onomwonden onder woorden gebracht door Fred Udo. In zijn bijdrage gaat hij uitgebreid in op de misleiding van burger en raad door B&W, en op het wanbeheer van Landschap Waterland (D29). Maar de echte vraag op deze raadsvergadering was natuurlijk hoe de raad zou reageren. Het regentenske gedrag van B&W was al vóór die tijd afdoende bekend.

foto 2

En toen was het woord aan de raad. Allereerst legde de wethouder uit wat er allemaal niet goed was gegaan in het verleden, hoe B&W de hand in eigen boezem staken, hoe belangrijk de acties van de initiatiefgroep geweest waren om het onderwerp Hemmeland op de politieke agenda te krijgen, en meer van dit soort verbale boetedoenerij. Maar zoals heel snel zou blijken, er werd uitsluitend lippendienst bewezen aan onze inspanningen. Inhoudelijk was er totaal niets veranderd. Want bij de daarop volgende betogen van vrijwel alle politieke partijen klonk weinig tot niets door over wat minstens 4320 burgers vinden. Het merendeel van de raad wentelde zich in de fictie van eigendunk en zelfoverschatting die we in de afgelopen maanden helaas zo goed hebben leren kennen. U weet wel, als de politiek spreekt dient het volk te zwijgen. De volstrekte onderschatting van de frustraties die dit soort gedrag bij de burgers oproept is dan ook buitengewoon zorgwekkend voor het toekomstig politiek functioneren van deze gemeente. Als het respect voor de politiek verdwijnt, zijn de rapen pas echt gaar.

foto 3

En de partijen, wat hadden zij te melden? We beginnen bij het CDA, de grootste fractie in de raad met vijf vertegenwoordigers. De woordvoerder van deze club was in elk geval breedsprakig. Echter, zijn woordenvloed was zo ongeveer het enige waar geen gebrek aan was. Visie, ho maar. Zelfkritiek? Alsof het woord in Chinese karakters gespeld is, geen sprake van natuurlijk. Deze partij herhaalt gewoon naadloos wat B&W te melden hebben.
Het zou dan ook in de toekomst aan te bevelen zijn als de woordvoerder eenvoudig zou melden dat CDA en B&W twee handen op één buik zijn. Dat zou alle betrokkenen veel tijd sparen.

En de andere coalitiepartijen? De actiegroep heeft respect voor de wijze waarop de PvdA het woord voerde. In een helder betoog werd een aantal relevante fundamentele vragen gesteld, en ik elk geval werd op een aantal sleutelpunten afstand genomen van B&W.

foto 4

Onverwacht misschien, maar daarom bepaald niet minder welkom. Ook de andere coalitiepartner liet zich niet geheel onbetuigd. Weliswaar zit deze partij nog erg vast in het 'oude denken', maar in elk geval werd met nadruk gesteld dat de financiële onderbouwing van de 'standpunten' een voor de raad essentieel element was om tot besluitvorming te kunnen komen. De coalitie kraakt dus enigszins, en dat was dan toch het goede nieuws van donderdagavond.

En dan de oppositie. Nou ja, oppositie, er is eigenlijk maar één partij die die rol vervult en dat is uiteraard GroenLinks. Een uitstekend kritisch betoog, heldere standpunten, een partij die ergens voor staat. Geen wilde raadsbesluiten zonder inzicht in de financiële situatie, nadruk op het beoordelen van allerlei lopende zaken (Hemmeland, Galgeriet) in groter stedenbouwkundig verband. Wellicht open deuren voor een ieder die nadenkt, maar in deze raad niettemin verfrissend.

Tja, en dan was er ook nog Waterland 95. In een warrig betoog bleek de partij tegen van alles en voor een hotel te zijn. Veel lijn zat er echter allemaal niet in, en je moet waarschijnlijk lid van de club zijn om hun diepere zieleroerselen te kunnen doorgronden. En tenslotte de VVD. De woordvoerder van dit tweemansgezelschap heeft kennelijk al binnen een half jaar kans gezien zelfs het respect van zijn mederaadsleden te verliezen, gezien hun lichaamstaal als de goede man weer eens interrumpeerde. Uiterst gebrekkige presentatie en een volslagen ontbreken van elementaire dossierkennis maken deze partij het brekebeentje van onze lokale politiek.

foto 5

De resultaten? Wel, door diverse partijen werd in elk geval uitgesproken dat men grote twijfels had omtrent de ongewenste intimiteiten van Landschap Waterland met ons Hemmeland.

Deze boodschap lijkt ons door de in het bestuur van deze organisatie zittende wethouder en de burgemeester als adviseur van dit gezelschap nauwelijks te negeren.

We volgen dat uiteraard op de voet. Maar ook wat de financiën betreft moeten B&W eindelijk met de billen bloot. Met het gezicht van iemand bij wie twee kiezen tegelijk werden getrokken, kon onze wethouder niet anders dan deze toezegging doen. DAT was duidelijk niet de bedoeling geweest...

Wat jachthaven en hotel betreft, de strijd gaat door, want behalve GroenLinks sprak geen enkele fractie zich onomwonden uit tegen een groot hotel en klonken er veel te weinig twijfels over de zinloze investeringen in de jachthaven. Het enige punt, dat men wel opgepakt heeft, is het wanbeheer van Landschap Waterland, zowel financieel als beheersmatig in het park.

foto 6

Men mag vrezen, dat het hotel het groene licht zal krijgen onder voorwaarde van goedkeuring van de welstandscommissie. Wijst deze het weer af, dan ontloopt de gemeente op deze manier een mogelijke claim voor schadevergoeding, maar wij moeten ons realiseren, dat het oordeel van de welstandscommissie alleen een advies aan B&W is. Het is schandalig, dat B&W en de raad niet de moed hebben om eerder gemaakte fouten te herstellen. Op deze manier wordt het financiële belang van één persoon boven de belangen van de gemeenschap gesteld.

De belangen van de gemeenschap zijn neergelegd in een bestemmingsplan. Hierin wordt de bouw van een hotel expliciet uitgesloten, dus de eerstvolgende actie van B&W tegen de bevolking zal logischerwijs zijn een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan. Hiertegen zullen wij protesteren, maar om de kansen op succes in die en volgende procedures te vergroten zijn wij bezig met het oprichten van een stichting. De eerste artikelen van de statuten luiden:

Artikel 1

  1. De stichting draagt de naam: Stichting Hemmeland
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Waterland.

Doel
Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel:
    Het behoud van de natuur en landschappelijke waarden van de gemeente Waterland.
    Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door alle handelingen, die door wet en gewoonte daartoe geëigend worden geacht.

Zodra de acte gepasseerd is en het gironummer geopend, zullen wij u om een (kleine) bijdrage vragen, want procederen zal geld kosten. Juridische hulp is ons al van verschillende kanten toegezegd.

Initiatiefgroep 'RedhetHemmeland'.

De foto's zijn gemaakt door Marijke van den Berg. Zij geven een goed sfeerbeeld van de raadsvergadering. Onze speciale dank gaat uit naar de dames op de laatste foto die er op een zeer plezierige wijze voor zorgden dat alle aanwezigen op deze lange avond van een prima kop koffie werden voorzien. Hulde!