Schande...

Auteur: Kees de Lange

Geachte leden van de raad van de gemeente Waterland,

Met kunst en vliegwerk is de initiatiefgroep Red het Hemmeland er in geslaagd de hand te leggen op de door B&W aan de raad toegezegde stukken over de financiële consequenties van hun standpunten ten aanzien van ons Hemmeland, alsmede op een gebrekkig kaartje waarop een poging wordt gedaan de voorgenomen uitbreiding van de jachthaven aan te geven. Het financiële overzicht gaat over van alles, maar zeker niet over de consequenties van de plannen van B&W met het Hemmeland. En dat was waarom was gevraagd op 16 november 2006. Het kaartje is ten duidelijkste niet bedoeld om de raadsleden de mogelijkheid te bieden op eenvoudige wijze via eigen onderzoek de beweringen van B&W te controleren. Daarvoor is de kwaliteit eenvoudigweg niet toereikend. Bovendien zijn volgens onze informatie de stukken pas op vrijdag 24 november aan de raadsleden toegestuurd ten behoeve van een vergadering van 30 november.

De initiatiefgroep zal u separaat van haar bevindingen ten aanzien van de verstrekte financiële gegevens, alsmede over het op te offeren oppervlak ten behoeve van asfalt voor de jachthaven berichten. Laat het voldoende zijn hier te vermelden dat de 'gegevens' van B&W de zoveelste poging zijn de raadsleden en de burgers zand in de ogen te strooien.

Nog los van de inhoud waar veel op aan te merken is, spreken wij schande van de gevolgde procedure. Waar alle relevante vergaderstukken over het Hemmeland tot dusver op de gemeentelijk website zijn verschenen, is dit voor de bovengenoemde stukken ten duidelijkste niet het geval geweest. In het kader van de openbaarheid van bestuur dienen B&W te voldoen aan zowel een passieve als ook een actieve plicht om openbaarheid van bestuur te betrachten. Met name de actieve plicht impliceert dat dit soort stukken over zaken waarover al maanden in de gemeente wordt gedebatteerd voor alle belanghebbende burgers tijdig ter beschikking zijn. De bewuste nalatigheid van B&W die spreekt uit het volkomen negeren van deze plicht is de zoveelste poging de burgers buiten spel te zetten. Door deze handelwijze is de initiatiefgroep bestolen, bestolen van de mogelijkheid om met de raadsfracties in debat te gaan tijdens de diverse fractieberaden over de cijfers. Wat de initiatiefgroep betreft is de maat nu vol.

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het College van B&W ernstig tekort schiet in zijn democratisch handelen ten aanzien van de burgers van Waterland. Bovengenoemde poging om de burger te misleiden is bepaald niet het eerste incident in de afgelopen maanden. Met name het tekort schieten van de burgemeester in zijn plicht de belangen van de bevolking te dienen is dermate schrijnend dat de uiterste houdbaarheidsdatum van deze benoemde, niet gekozen functionaris nu ruimschoots overschreden is. Een opeenvolging van acties die er onder zijn verantwoordelijkheid op gericht zijn de burgers buiten de discussie te houden (we noemen het manipuleren van het burgerinitiatief), maar ook zijn gebleken incompetentie (we noemen zijn afzijdige rol, een betrokken bestuurder onwaardig, bij de bijeenkomst in de Grote Kerk, de regelmatige hypocriete uitingen in de pers over hoe er naar de burger geluisterd wordt, en de wijze waarop hij meent zijn adviseurschap bij Landschap Waterland te kunnen vervullen) zijn voor zeer veel burgers voldoende reden om het reeds wankelende vertrouwen in de man nu volledig op te zeggen. Het is genoeg geweest.

Initiatiefgroep Red het Hemmeland.