twitterbutton.nl

Nieuws van 26 januari 2024

De bouw van een hotel op het Hemmeland anno 2024

Hoe belangrijk is het Hemmeland als recreatiegebied?

Onderstaande tabel is uit een recente gebiedsanalyse van de provincie van 22 augustus 2022

kwaliteit kenmerk

De tabel wijst uit dat het aantal bezoekers aan het Hemmeland bijna 625 duizend per jaar is.1) Dit zijn er 1700 per dag gemiddeld over het jaar. Opvallend is ook de hoge bezoekersdichtheid per hectare, waarmee het Hemmeland de lijst van dagrecreatiegebieden in Zaanstreek/Wareland aanvoert. Elke hectare telt hier. Het is redelijk te veronderstellen, dat de bezoekersaantallen per hectare juist voor het eerste strandje, dat bedreigd wordt door de bouw van een hotel, nog boven deze gemiddelde aantallen liggen.

1) Vermenigvuldig het aantal hectares met het aantal bezoekers per hectare: 44 x 14200 geeft 624800 bezoekers.

Voorgeschiedenis 2006 tot 2023

Van alle gemeentelijke plannen tot het transformeren van het Hemmeland tot pretpark heeft alleen het Mirror hotel tot nu toe de strijd overleefd. Alle plannen behalve dit hotel zijn begraven op het kerkhof van de geschiedenis.

In september 2015 werd de sluiting van een exploitatie- en een erfpacht overeenkomst met champagne beklonken, zie (C62 en C63), maar een onvoorzien element gooide roet in het eten:
De provincie bepaalde, dat de bouw van een groot hotel een belangrijke stedelijke ontwikkeling was in het buitengebied, zodat de beslissing bevoegdheid bij de provincie kwam te liggen en er serieuze natuurcompensatie nodig was.

Hiermee was de champagne voor niets uit de kelder gehaald en de grote stilte begon. Op de website van de gemeente vinden we als laatste update (van 22 augustus 2018) een eenregelig bericht over het Mirrorhotel:
Stand van zaken: Opstellen voorontwerpbestemmingsplan en vooroverleg provincie.

De laatste poging.

Per 1 januari 2024 is een provinciale verordening van kracht geworden, waarin het scheppen van overnachtingsmogelijkheden in gebieden van dagrecreatie zoals het Hemmeland expliciet verboden wordt.
In de voorbereiding van deze verordening hebben zowel gemeente Waterland als de initiatiefnemers voor het hotel een zienswijze ingediend en gepleit voor een uitzonderingspositie voor de bouw van het hotel.
De zienswijze van de initiatiefnemers bevat interessante nieuwe informatie (zie pagina 94): ‘In de jaren ’90 benaderde de gemeente Waterland de eigenaren van het Mirror Paviljoen met de vraag of zij het initiatief zouden willen nemen voor de start van een kleinschalig hotel aan het Hemmeland, nabij de parkeerplaatsen en het Mirror Paviljoen. De gemeente had hiermee versterking van de middenstand, de recreatieve functie en de sociale controle van het Hemmeland voor ogen.’’

Het bestuur van de gemeente Waterland is dus de promotor van het hotel, ondanks het feit, dat het voorliggende ontwerp niets te maken heeft met een “kleinschalig familiehotel”. Enig voortschrijdend inzicht zou hier wonderen kunnen verrichten.

Op donderdag 21 december 2023 verscheen in het streekblaadje de aankondiging van een aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een hotel in dagrecreatiegebied Hemmeland. De aanvraag was onvolledig, maar de gemeente maakte de rol van promotor van het hotel waar door een onvolledige aanvraag direct “in procedure” te nemen.
Dit interpreteren wij als een manoeuvre om voor de ingangsdatum van de provinciale verordening toch iets van een project in procedure te hebben. Dit alles na 5 jaar radiostilte. Bij navraag in Haarlem blijkt de provincie van niets ter weten. Er is geen plan ingediend.

Hoe staat het er nu voor?

 1. Het breekpunt met de provincie is de natuurcompensatie. Daar is (gelukkig) geen oplossing voor. De gebruikers van het Hemmeland en van het populaire strandje zijn niet geholpen met een extra plasje met riet als natuurcompensatie.
 2. Er is geen milieueffectrapportage (MER), die onder meer de invloed van een groot hotel op het onmiddellijk naastliggende Natura2000 gebied van de Gouwzee in kaart brengt. Het voorontwerp van een bestemmingsplan, dat de bouw van dit hotel toestaat, leidt al 6 jaar een slapend bestaan.
 3. De verstedelijking van het havenfront van Monnickendam vraagt om een herwaardering van het Hemmeland en het bijbehorende strand. De recreatiefunctie van het Hemmeland dient versterkt te worden. In plaats daarvan wordt het Hemmeland verzwakt door het bebouwen van een deel, dat de verbinding met de bewoning vormt en dat de ligweide met speeltuin van het meest populaire strand omvat. Met grote hardnekkigheid wordt gesproken over een ‘’kleinschalig familiehotel’’. Dit is een voorbeeld van Orwelliaans woordgebruik, waarbij woorden die een warme positieve gevoelsinhoud hebben van hun ware betekenis worden ontdaan en misbruikt om heel andere doeleinden na te jagen. Een enkele blik op de thans voorliggende bouwtekeningen laat zien, dat dit massale bouwwerk noch ‘’kleinschalig’’ noch een “familiehotel” is.
 4. Als er al een dergelijk hotel nodig zou zijn, waarom dan juist op het Hemmeland? Het gemeentebestuur heeft nooit enig argument geproduceerd waarom juist op het Hemmeland een hotel moet verrijzen. Hierbij is het navrant dat het plan Galgeriet voorziet in een hotel vlak naast de oude binnenstad, maar daar wilden de initiatiefnemers niet aan meewerken. Dit is logisch, want dan kan het Mirrorpaviljoen niet makkelijk als extra beddenhuis gebruikt worden.
 5. Het nieuwe ontwerp is weer veel te groot.
  a. Het aantal kamers. Het door de raad toegestane aantal kamers is 50, maar op de ingediende tekeningen staan er 54 getekend.
  b. Het aantal verdiepingen. De ingediende tekeningen laten 4 verdiepingen zien, het contract stipuleert 3 bouwlagen.
  c. Het BeBouwd Oppervlak (BBO). Afgesproken is 1680m2 BBO, maar de aanvraag laat zien, dat dit nu is uitgebreid naar 2090m2.
  d. Het Bruto Vloer Oppervlak. (BVO). Een voorwaarde voor goedkeuring was, dat het BVO beperkt zou blijven tot 4000 m2. In de ingeleverde documentatie staat schaamteloos een totale vloeroppervlakte van 6143 m2 opgegeven.
  Het ingeleverde ontwerp is dus anderhalf maal zo groot als de bedoeling was bij de goedkeuring door de gemeenteraad.

Zijn 2 conferentiezalen echt passend bij een kleinschalig familiehotel?
Het huidige Mirrorpaviljoen heeft een vrijwel ongebruikte zaal beschikbaar.

Gemeenteraadsleden van Waterland u kunt de bevolking van Waterland een dienst bewijzen door dit project nu te stoppen.

Nieuws van 19 september 2015

B&W van gemeente Waterland subsidieert monsterhotel.

Aantasting Hemmeland door monsterhotel

B&W van de gemeente Waterland schoppen de Monnickendammers weer eens welbewust hard tegen de schenen. Op de website van de gemeente www.waterland.nl drinkt wethouder Jean van der Hoeven (CDA) namens B&W lachend en kennelijk zielstevreden champagne, om de mijlpaal te vieren dat na veel jaren overeenkomsten zijn getekend tussen gemeente Waterland en initiatiefnemers voor een monsterhotel op ONS Hemmeland (zie foto). Dat zijn diezelfde mannen die wij liever op goede gronden als stromannen voor geheime financiële belangen betitelen, maar daar wenst de gemeente geen onderzoek naar te doen. Waarom eigenlijk niet?

Opvallend is voorts het volgende. De politieke partijen GroenLinks en SP die zich graag op hun groene politiek beroemen, doen achter de schermen heel andere dingen dan men de kiezers heeft beloofd. De groene hesjes die men graag publiekelijk draagt, worden onmiddellijk aan de kapstok gehangen bij het binnetreden van de vergaderingen van B&W. Hoe is het anders te verklaren dat B&W, met twee van de vier wethouders afkomstig van GroenLinks en SP, niettemin verdere zorgwekkende stappen in het realiseren van een monsterhotel kennelijk als een ‘’mijlpaal’’ beschouwen. Hoe hypocriet kun je zijn? De overige raadsfracties geven publiekelijk met grote regelmaat blijk van hun voorkeur voor het commercieel verpatsen en verpesten van onze kostbare leefomgeving. Die partijen zijn inderdaad niet hypocriet, want zo zijn ze al jaren. Ze zijn simpelweg alleen maar oliedom.

Veel ernstiger is het volgende. B&W hebben enige tijd geleden een erfpachtovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers van het monsterhotel. Dat is natuurlijk ook nodig als je als B&W het groene licht wil geven voor een dergelijke ontwikkeling. Immers, een deel van de publieke ruimte, die nu nog vrij toegankelijk is voor iedere burger, wordt aan het publieke domein onttrokken ten bate van het privégebruik door een aantal individuen die op eigen winstbejag uit zijn. Echter, het vermogen van B&W om onderhandelingen te voeren op een wijze die de belangen van de belastingbetalende burger dient, is beneden alle peil. Stichting Hemmeland heeft in een brief van 16 september 2015 aan B&W, met afschrift aan de gemeenteraad, onomstotelijk aangetoond dat de Waterlandse belastingbetaler opdraait voor een deel van het normale ondernemersrisico van onze hotel-pushers. Dit wringt natuurlijk des te meer omdat een het merendeel van de kiesgerechtigde Waterlanders zich indertijd massaal met hun handtekening tegen het verpesten van ons Hemmeland heeft verzet. Nu mogen zij, als het aan B&W ligt, zelfs als belastingbetaler subsidie gaan verstrekken ten behoeve van deze gruwelplannen. In deze Nieuwsbrief zullen we niet op alle details ingaan. Lees daarvoor de brief (C61) die naar B&W is uitgegaan. Daar leest u dat u als belangbetaler opdraait voor een jaarlijkse subsidie aan het monsterhotel van minimaal € 20000. Dan laten we nog maar even buiten beschouwing dat het Waterlandse College van B&W sowieso een vriendenprijsje voor de erfpacht gerekend heeft vergeleken met wat bij andere gemeenten in de regio normaal is. Samenvattend, de Waterlandse politiek schuwt geen middel om de burgers het ongewenste monsterhotel door de strot te wringen. Erger nog, diezelfde burger die zich al jaren verzet heeft tegen deze duidelijk ongewenste plannen die vooral onze leefomgeving verzieken, wordt nu aangeslagen via de gemeentelijke belastingen om dit wanproject, aangespannen door stromannen met dubieuze bedoelingen, te helpen subsidiëren. Laat u niet langer in de luren leggen en verhef uw stem. Steun Stichting Red Het Hemmeland.

twitterbutton.nl

Nieuws van 14 augustus 2015

Wat simpele feiten die iedereen kan controleren.

Aantasting Hemmeland door monsterhotel

De zomer vordert alweer en voor velen zit de vakantie erop. Ten aanzien van de plannen voor het Hemmeland is er weinig gebeurd en dat stemt tot tevredenheid. We gaan altijd maar uit van de bekende strofe van Vondel uit de Gijsbrecht van Aemstel: ‘een krijghsman wint genoegh, al wint hy niet dan tijd’. Dat geldt zeker ook voor een actiegroep als Stichting Hemmeland. Het was dus stil aan het hotelfront, en hoe stiller hoe beter.

Natuurlijk hebben we met veel mensen gesproken op en over ons Hemmeland. Daarbij valt een aantal zaken nadrukkelijk op. Na de schitterende zomerdagen die we gehad hebben en eigenlijk nog steeds hebben, was het een plezierige drukte van belang op ons Hemmeland. Recreanten van alle leeftijden, en vooral ook gezinnen met kinderen, vaak aangevuld met grootouders, kwamen genieten van een heerlijk middagje Hemmeland. Ideaal voor kinderen, met ruimte om je heen en met veilig zwemwater. Geen wonder dat juist mensen uit die gemeenten waar men niet zoveel op heeft met de leefomgeving van de burger, zoals Volendam-Edam (bebouwing Slobbeland) en Purmerend (aanslag op Beusebos) hun toevlucht zoeken tot een bezoek aan ons Hemmeland. Nu het nog kan, want de Waterlandse politiek (één politieke partij uitgezonderd) heeft evenmin het goede met haar burgers voor. Duidelijk is in elk geval dat ons Hemmeland van regionaal belang is, en dat het bouwen van een monsterhotel dus onmogelijk een zaak kan zijn van uitsluitend het gemeentebestuur van Waterland. We vertrouwen erop dat de Provincie Noord-Holland bij de beoordeling van de (bouw)plannen voor een hotel deze kant van de zaak zwaar zal laten meewegen.

Wat ook opvalt is dat veel mensen denken dat, mocht het monsterhotel toch gebouwd worden, het Mirror Paviljoen gaat verdwijnen. Niets is minder waar, en kennelijk is de gemeentepolitiek vergeten over de bestemming van dit overjarige bouwsel na te denken. Dat doet natuurlijk het ergste vrezen. De initiatiefnemers als strofiguren voor geheime financiers hebben hier vast wel een bestemming voor die verdere schade aan ons Hemmeland kan betekenen. Zolang de gemeente geen heldere kaders stelt, is alles helaas mogelijk. Wij houden ook op dit punt ons hart vast. Vragen aan de gemeente op dit punt zijn tot dusver onbeantwoord gebleven. Bij eerdere bouwplannen voor een hotel waren die in elk geval nog geïntegreerd met het Mirror Paviljoen. Ook bepaald niet ideaal, maar met een beetje goede wil kon je nog van één bouwsel spreken. Nu gaat het duidelijk om twee heel verschillende objecten. En twee teveel is erger dan één teveel.

De initiatiefnemers proberen de onwetende burger bij hoog en bij laag te overtuigen dat de bouw van het monsterhotel geen aantasting van ons meest populaire strandje zou betekenen. Voor een ieder met een greintje ruimtelijk inzicht was allang duidelijk dat het hier om bewuste misleiding ging. Om de zaak nu voor iedereen visueel helder te maken, hebben we het oppervlak dat, volgens het contract dat de gemeente gesloten heeft in erfpacht wordt gegeven (voor een vriendenprijsje), ingetekend op een kaart van het Hemmeland. Kijk en huiver, want in de toekomst wordt u geweerd uit dit bloedrode vierkant. Verpatst en verpest door uw eigen gemeentebestuur. En wat uit deze aanslag op de leefomgeving nog niet blijkt, is het feit dat het monster ook nog eens ruim 15 meter hoog wordt. Dat wordt ongestoord genieten voor alle recreanten uit de regio. Niet dus. We zijn bijzonder benieuwd naar de reactie van de verantwoordelijke wethouder. Het zal niet meevallen om dit gigantische beslag op onze leefruimte te bagatelliseren. Maar gaat hij de juiste conclusie trekken? Stichting Hemmeland heeft dat al sinds 2006 wel gedaan:

"GEEN AANTASTING VAN ONS HEMMELAND!"

twitterbutton.nl

Nieuws van 27 juni 2015

Meer over de hotelgekte.

Natuur op het Hemmeland

Na het spraakmakende en nogal eenzijdige artikel in NRC is door een aantal mensen bezwaar aangetekend bij de Ombudsman van deze krant. In de NRC van 20 juni 2015 ging Ombudsman Sjoerd de Jong uitgebreid in op de aangevoerde bezwaren (C59). Dat is op zichzelf genomen mooi, hoewel de antwoorden niet in alle opzichten bevredigend genoemd kunnen worden.

Nog steeds wordt de zaak weggezet als een lokale ruzie. Laten we erg duidelijk zijn. Het bestuur van Stichting Hemmeland heeft niets tegen het echtpaar Kulik. De andere initiatiefnemer, architect Leloup, hebben we in de afgelopen tien jaar één maal ontmoet bij een of andere hoorzitting, en de nieuwe partner die zo ‘goed in de slappe was zit’ is voor ons tot dusver totaal onbekend. Van persoonlijke vetes of vendetta’s is dus bepaald geen sprake. Waar Stichting Hemmeland wel problemen mee heeft, is met de lokale politiek uit het verleden en met een raadsmeerderheid die toen heeft besloten om ons publieke groen op te offeren aan het winstbejag van een beperkt aantal privépersonen. Naar de mening van Stichting Hemmeland gaan de belangen van de burger voor. Ook is het bouwen binnen de Ecologische Hoofdstructuur en op 20 meter van een Natura 2000 gebied juridisch een uitermate dubieuze aangelegenheid. Wij zullen alle mogelijkheden die ons ten dienste staan dan ook aangrijpen om de bouw van dit ongewenste monsterhotel te blokkeren. Dat heeft niets van doen met ruzie maken, nog minder met modder gooien, maar des te meer met het gebruiken van alle rechten die de burger heeft om zijn belangen te verdedigen tegen opportunistische politiek.

Journalist Arjen Schreuder heeft zich er hier en daar met een Jantje van Leiden van af gemaakt. Stichting Hemmeland stelt al geruime tijd grote vragen bij de financierbaarheid van het hotelplan en heeft enig onderzoek gedaan naar de financiële positie van de bedrijfjes die dit plan willen realiseren. Wij vermelden simpelweg de publieke gegevens die bij de Kamer van Koophandel beschikbaar zijn. Die cijfers stellen ons niet gerust. Het feit dat alle drie de bedrijfjes geen enkele ervaring hebben bij het bouwen en exploiteren van een groot hotel, leidt evenmin tot veel vertrouwen in de voorgelegde plannen. Het was voor de journalist een kleine moeite geweest die openbare gegevens te controleren. Hij heeft er voor gekozen dat niet te doen. Gemakzucht?

De gemeente Amsterdam stelt bij elke nieuwe horecavestiging, maar ook bij de uitbreiding van al jaren bestaande vestigingen, een uitgebreid onderzoek in naar de financiering en de herkomst van het geld. Dat staat dus los van de vraag of de uitbater aardig is of niet. De Wet BIBOB geeft de gemeente daarvoor alle benodigde middelen. Het is Stichting Hemmeland al jaren een raadsel waarom gemeente en initiatiefnemers zich zo verkrampt en met hand en tand tegen een dergelijke aanpak verzetten. Als je immers niets te verbergen hebt, kan het uitvoeren van BIBOB onderzoek je positie alleen maar versterken. In onze visie is de gemeente het aan de burgers verschuldigd hier duidelijkheid te scheppen. Tot die tijd zullen wij onze kritische vragen blijven stellen.

Zelfs die bladen die zichzelf graag kwaliteitskranten noemen, en de NRC is daar één van, doen steeds minder aan echte onderzoeksjournalistiek. Daarmee laden journalisten de verdenking op zich dat het schrijven van een doorwrocht artikel opgeofferd wordt aan sappige schandaalverhaaltjes waarmee je leuk krantjes verkoopt. Dat valt te betreuren. Juist een kwaliteitskrant zou moeten inzien dat het bouwen van hotels in bufferzones een aantasting van de leefomgeving van velen betekent. Juist een kwaliteitskrant zou moeten inzien dat dergelijke ingrepen onomkeerbaar zijn. Juist een kwaliteitskrant zou moeten inzien dat je je leefomgeving maar één keer kunt verpesten. Het is niet voor niets dat in Landsmeer plannen om een hotel in het groen te bouwen door de gemeenteraad zijn afgeblazen (C60), dat in Purmerend plannen om een hotel in het Beusebos te bouwen op zeer veel bezwaren stuiten, en dat in Waterland een actiegroep al sinds 2006 probeert vergelijkbare plannen te verhinderen. Zowel voor de Provincie als voor de media zou dat een teken aan de wand moeten zijn. Ons mooie Waterland verdient beter, en zeer veel burgers beseffen dat. Dààr zou de pers eens aandacht aan moeten besteden.

twitterbutton.nl

Nieuws van 16 juni 2015

Landelijke media ontdekken het Hemmeland.

Natuur op het Hemmeland

De strijd om het Hemmeland blijft gelukkig niet onopgemerkt. Op Twitter @RedHetHemmeland krijgen we veel reacties, en ook de pers laat zich niet onbetuigd. Afgelopen donderdag 11 juni verscheen er een groot artikel in NRC/Handelsblad onder de nogal provocerende titel ‘Moddergooien aan de Gouwzee’. U kunt het lezen door the klikken op (C57) (dit artikel van Arjen Schreuder is geplaatst met toestemming van NRC Handelsblad). De journalist is verantwoordelijk voor de inhoud van dit verhaal, Fred Udo en Kees de Lange hebben slechts de aan hun toegeschreven citaten gecontroleerd en correct bevonden, maar zijn niet verantwoordelijk voor beweringen van wethouder Van der Hoeven of hotelstrovrouw en stroman Gerard en Mieke Kulik. Hun uitspraken roepen nog al wat vragen op, vragen waar we overigens graag op in gaan.

Allereerst wethouder Van der Hoeven: “We zien veel toeristen uit Amsterdam onze kant op komen, en dat vinden wij prettig. Het hotel biedt ook een stukje werkgelegenheid. En winkeliers zullen profiteren. ” Het hotel wordt gebouwd volgens de kaders die zijn aan gegeven in de stedenbouwkundige visie van de gemeente. Ook de welstandscommissie heeft eerder haar fiat gegeven. “Het gebouw wordt goed ingepast in de omgeving.”

Het hotel wordt volledig afhankelijk van de overloop van Amsterdam. Bussen met groepen toeristen die na een dag Amsterdam tegen het eind van de dag doodmoe naar het Hemmeland komen en ’s morgens voor het krieken van de dag weer vertrekken. Ziet u het gebeuren, die horden Chinezen en Russen die in de avond opmarcheren naar het Zuideinde om de middenstand te steunen? Op welk onderzoek zijn de beweringen van de wethouder gebaseerd?

Zal de bouw van een hotel de recreatie op het Hemmeland verpesten? De wethouder denkt van niet. „Het gebied blijft voor iedereen toegankelijk: de strandjes, de wandelpaden, de veldje s.” Dat het gebied tot de ecologische hoofdstructuur van Nederland wordt gerekend, tegenwoordig aangeduid als natuurnetwerk, en dat de Gouwzee deel uitmaakt van het Markermeer dat een Europees beschermd Natura 2000-gebied is, hoeft de bouw niet in de weg te staan. „Wij gaan daar heel goed rekening mee houden.”

De toegankelijkheid van ons meest populaire strandje wordt beeldend weersproken door de promotietekening die door de initiatiefnemers zelf verspreid wordt, zie www.redhethemmeland.nl/hemmeland_mirror_nu.html. Hier kun je de zwanen zien zwemmen onmiddellijk naast het hotelterras. Het wordt niet voor niets WATERhotel genoemd. Wat de gebiedsbescherming betreft, de wethouder mag daar natuurlijk een mening over hebben, maar hij gaat er gelukkig niet over. We wachten als actiegroep met belangstelling een milieueffectrapportage (MER) af, en zien uit naar het standpunt van de Provincie.

Het is overigens opvallend hoe weinig succes vorige Colleges van B&W van de gemeente Waterland gekend hebben met allerhande prestigeobjecten die onder meer door ingrijpen van de Provincie op niets zijn uitgelopen. We denken aan de kosten verslindende plannen voor het Galgeriet, aan een bedrijventerrein langs de N247, aan een zorghotel bij het Stinkevuil…. Laden vol met bouwtekeningen, op kosten van de Waterlandse belastingbetaler met graagte opgesteld door bataljons projectontwikkelaars. Een oprechte waarschuwing voor het huidige gemeentebestuur. Het Galgeriet debacle kan overigens deels opgelost worden door DAAR een hotel te bouwen.

Dan een paar reacties op de woorden van Mieke en Gerard Kulik die kennelijk dagelijks in kringen van professoren en senatoren vertoeven om nauwkeurig van hun taalgebruik op de hoogte te zijn. Een tweetal citaten:

“Er is gesuggereerd dat wij steekpenningen hebben betaald om de bouw mogelijk te maken. En ze willen ook dat er een onderzoek komt naar de financiering, want dat zou wel eens misdaadgeld kunnen zijn. Dat kan toch niet?”

Het woord ‘’steekpenningen’’ is door actiegroep RedHetHemmeland nooit noch in woord noch in geschrift geventileerd en we dagen de Kuliks uit die beschuldigingen met feiten te onderbouwen. Het andere punt is interessanter. Bij alle grote investeringen in horeca in Amsterdam wordt er door die gemeente standaard onderzoek gedaan naar de herkomst van de financiële middelen van de ondernemer. Men is daar door schade en schande wijs geworden. Het gaat dus niet om een ongezonde belangstelling voor andermans portemonnee, maar om bescherming van de burger en belastingbetaler tegen financiële debacles. Wie draait bijvoorbeeld voor de schade op als de bouwers van een hotel halverwege failliet gaan? Mag de burger dan de bouwput komen saneren?

Tenslotte deze:

Je zou moedeloos worden van alle tegenwerking, maar Kulik zet door. „Ik heb mijn geld erin zitten. Het heeft me al een half miljoen gekost. Dat is mijn pensioen.”

De secretaris van de actiegroep was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en vier jaar lang pensioenwoordvoerder in de Eerste Kamer. Als het waar zou zijn dat de heer Kulik in deze fase van zijn leven een half miljoen euro (!!), gereserveerd voor zijn oudedagsvoorziening, in dit monsterhotel geïnvesteerd zou hebben, dan is dat of wel volstrekt ongeloofwaardig of erg dom. Hij is dan duidelijk toe aan een andere pensioenadviseur. Wij zullen hem daarbij graag van dienst zijn.

Tenslotte ontvingen wij nog de reactie van een Monnickendammer die het behoud van onze leefomgeving hoog op zijn agenda heeft staan. Hij heeft een brief geschreven aan de Ombudsman van NRC/Handelsblad, uit ongenoegen over de onjuiste berichtgeving in het artikel van journalist Schreuder. U kunt dit document (C58) dat voor zichzelf spreekt hier nalezen.

Conclusie: ondanks de wat vrije omgang met controleerbare feiten van de kant van de proponenten van het monsterhotel gaat de strijd voor het behoud van onze leefomgeving gewoon door.

 

twitterbutton.nl

Nieuws van 11 juni 2015

Bedreiging van ons Hemmeland weer actueel.

Natuur op het Hemmeland

Na een periode van schijnbare rust is de strijd rond ons Hemmeland weer helemaal losgebrand. En inderdaad, de treurige plannen om een monsterhotel te bouwen steken opnieuw de kop op. Dit nieuwsbericht dient om u bij te praten over waar we nu staan.

 1. Onlangs stond in de diverse kritiekloze advertentieblaadjes een ronkend artikel waarin ons allemaal gemeld werd dat ‘de bouw van het luxe hotel nu definitief was’. En om het nog overtuigender te maken dan de kop al suggereerde, stond er een kleurenfoto bij van een aantal champagne drinkende mannen. Bij nadere beschouwing ging het om een paar initiatiefnemers en wethouder Jean van der Hoeven van gemeente Waterland.

  De feestelijkheden waren aangericht omdat er een contract over erfpacht en exploitatie getekend was. Die ondertekening had plaatsgevonden in het Mirror paviljoen en niet op het Gemeentehuis waar toch dat soort zaken normaal wordt afgehandeld. Kennelijk had de wethouder niet door dat hij misbruikt werd voor een pr-stuntje, waarmee hij aan veel Monnickendammers een klap in het gezicht uitdeelde. Want de tegenstand tegen het verpatsen van ons Hemmeland aan de commercie is onder de burgers al jaren enorm. Foutje dus, wethouder bedankt. Lees (C56) hier ook onze reactie op het misleidende bericht in de lokale blaadjes.
 2. Bovengenoemd erfpacht- en exploitatieovereenkomst is gesloten maar wel onder de ontbindende voorwaarde dat alle benodigde vergunningen in de toekomst ook verleend gaan worden. Dit valt zeer te betwijfelen, om een groot aantal redenen die we hier in de komende tijd de revue zullen laten passeren. In elk geval moeten bij diverse nog te nemen stappen heel wat barrières overwonnen worden. Er komen nog legio mogelijkheden voor bezwaar en beroep, en bezwaren kunnen doorgezet worden tot de Raad van State toe. Als het allemaal ooit gaat gebeuren, gaat het nog wel even duren. Het is niet voor niets dat de Stichting ‘Red Het Hemmeland’ de onzalige plannen met ons natuurpark (waaronder het monsterhotel) al vele jaren tegen heeft kunnen houden.

  Overigens staat in het erfpachtcontract een bedrag op jaarbasis van 56000 euro. De taxatiewaarde was 76000 euro per jaar, maar na ‘harde onderhandelingen’ zag de voormalige VVD wethouder Kools kans de opbrengst voor de Waterlandse belastingbetaler met 20000 euro op jaarbasis te reduceren. Een verkapte subsidie aan het private winstbejag dus, met dank aan de lokale VVD. Het huidige gemeentebestuur, waar de VVD niet meer in voorkomt, zit er aan vast, maar niet tot zijn vreugde.
 3. De financiering van het monsterhotel is al vele jaren lang in nevelen gehuld. Het gaat om een investering van omstreeks 8 miljoen euro. Iedereen die het financiële nieuws van de afgelopen jaren een beetje volgt, weet dat banken zeer terughoudend zijn met de financiering van nieuwe projecten. Niet voor niets klaagt het MKB steen en been. Zelfs in het geval van een fantastisch businessplan zal de bank zeker niet meer dan 50% van de benodigde middelen financieren. Wat is de situatie rond het monsterhotel? Daartoe kan iedereen eenvoudig de gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel. In het recente contract met de gemeente lezen we:

  Kulik B.V., Leloup Beheer B.V. en Waterland Trading Holding B.V., allen voornoemd, ten deze handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mirror Waterhotel B.V., statutair gevestigd te de gemeente Waterland, kantoorhoudende te 1141 LC Monnickendam, Waterlandse Zeedijk 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 37120270, hierna te noemen: “de erfpachter”

  De Kamer van Koophandel meldt:

  Mirror Waterhotel B.V. (37120270)

  Bestuurders:
  - Kulik B.V.
  - Waterland Trading Holding B.V. (Sinds 05-02-2013)
  - Leloup Beheer B.V. (sinds 05-02-2013)

  Geen verlies en winstrekening

  Over de laatste 3 jaren een negatief eigen vermogen:
  2010 - Eigen vermogen: 20.769- (negatief)
  2011 - Eigen vermogen: 22.246- (negatief)
  2012 - Eigen vermogen: 23.270- (negatief)


  Voor de bestuurders geldt het volgende:

  Kulik B.V. (36002594)
  2011 - Eigen vermogen: 374
  2012 - Eigen vermogen: 458
  2013 - Eigen vermogen: 2.082- (negatief)

  Leloup Beheer B.V. (37100393)
  2010 - Eigen vermogen: 132.429
  2011 - Eigen vermogen: 151.140
  2012 - Eigen vermogen: 120.358

  Waterland Trading Holding B.V. (36036375)
  2010 - Netto resultaat: 108.690
  2011 - Netto resultaat: 336.180- (verlies)
  2012 - Netto resultaat: 120.877

  En tenslotte:

  Mirror Paviljoen B.V. (36013802)
  (voor 100% eigendom van Kulik B.V.}
  2011 - Eigen vermogen: 76.434- (negatief)
  2012 - Eigen vermogen: 102.441- (negatief)
  2013 - Eigen vermogen: 147.396- (negatief)

  De initiatiefnemers hebben nauwelijks voldoende financiële middelen en geen ervaring in het runnen van een hotel. Het echtpaar Kulik loopt tegen de 80, en wie gelooft dat welke bank dan ook een project van deze mensen gaat financieren, is toe aan een langdurig verblijf in een rustgevende omgeving met wanden geschilderd in zachte pasteltinten.

  De conclusie is glashelder: De onzalig plannen voor een monsterhotel zijn op zijn best alleen haalbaar als er externe financiers zijn. En waarom mag de burger niet weten wie dat zijn? Als het allemaal te goeder trouw is, waarom die geheimzinnigheid? En waarom verklaart de gemeente onderzoek naar de solvabiliteit van de initiatiefnemers overbodig te vinden? Stichting ‘Red Het Hemmeland’ blijft deze en dergelijke vragen hardnekkig stellen. Tot er bevredigende antwoorden komen. Het gaat immers om het belang van de belastingbetalende burger in Waterland. En om het behoud van onze leefomgeving.

  Blijf ons volgen voor het laatste nieuws.

Schrijf nu in voor onze nieuwsbrief

Inschrijven is eenvoudig. Vul uw e-mailadres hieronder in en u meldt u aan voor deze brief. Op elk moment kunt u ook weer uitschrijven. De nieuwsbrief is niet commercieel en uw privacy is gewaarborgd.

Uw e-mailadres: