Aan allen, die het park Hemmeland een goed hart toedragen.

Het Hemmeland heeft voor veel mensen in Monnickendam en omliggende plaatsen een grote aantrekkingskracht. Niet iedereen weet, dat er per jaar 350 000 bezoekers geteld worden, terwijl er in de zomer tijdens een periode van mooi weer wel 1500 bezoekers per dag komen.

Het park is het enige grote recreatiegebied in Waterland en dient ongeschonden behouden te blijven, voor ons en vooral voor onze kinderen. Het doel van de "initiatiefgroep Hemmeland" is verwoord in het burgerinitiatief van 20 mei 2006:

"Het behoud van het Hemmeland in nagenoeg dezelfde staat als deze op dit moment (20 mei 2006) is."

Waarom dit alles?

In 2006 wilde het gemeentebestuur aangestuurd door het recreatieschap Waterland het gehele park afpakken van de bewoners van Waterland. Het zou in handen worden gegeven van een handjevol middenstanders. Gelukkig heeft een groep, genoemd naar het burgerinitiatief van 20 mei 2006, deze plannen kunnen tegenhouden mede dankzij de ondersteuning van de bevolking met 5000 handtekeningen.
Als er deze acties niet waren gevoerd zouden we het park nu kwijt zijn.

Het hele verhaal is te vinden op de pagina’s politiek en Hemmeland. Later is naast de groep de Stichting Hemmeland opgericht, die tot doel heeft om “alle legale middelen die ons ten dienste staan aan te wenden tot behoud van het Hemmeland”. Het was ook na 2006 noodzakelijk om alert te zijn op plannen tot exploitatie van het Hemmeland.

In 2008 kwam een plan voor een groot hotel gelegen tussen het Mirrorpaviljoen en de eerste grote parkeergelegenheid. Daar zitten wij nog steeds mee. In alle zeven opeenvolgende ontwerpen inclusief het laatste hebben de promotors niet willen voldoen aan de kaders gesteld door de gemeenteraad. Vreemd genoeg hebben B&W in het openbaar nooit getwijfeld aan de goede trouw van deze mensen. Het is te hopen, dat de definitie van het gebouw zoals nu opgenomen in de pachtovereenkomst de bouwdrift eindelijk zal indammen. Het wachten is nog steeds op een ontwerp van een gebouw met 4000 m2 vloeroppervlak en niet hoger dan 14 meter boven het maaiveld en twee verdiepingen in plaats van de getekende drie.

Het hoofdstuk Mirror hotel toont het nu actuele ontwerp en rapporteert de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Een hotel in de ecologische hoofdstructuur op 20 meter afstand van het grootste Natura2000 gebied van ons land komt er niet zonder een milieueffectrapportage. De wethouder heeft gezegd, dat hij niet meer bij de raad komt om nog meer geld te vragen boven op de ton, die er al uitgegeven is. Waar wordt die MER dan van betaald? Wie betaalt de infrastructuur: water, gas, elektra, riool, een toegangsweg en straatverlichting? Het voorbeeld van de aanpassing van de parkeergelegenheid geeft het antwoord: de reserves van het park. Deze reserves bestemd voor het onderhoud van het park bedragen nog 1,3 miljoen euro. Het Hemmeland kost de gemeente dus geen cent. Als het er staat, dan betaalt het hotel de habbekrats van 56000 euro pacht per jaar voor een stuk grond, dat 9 ton waard is. Dit is volgens B&W het resultaat van “Harde onderhandelingen” Hoezo onderhandelingen, het lijkt meer op “intensief overleg” om de portemonnee van de ondernemer te sparen. De echte prijs is 76000 euro per jaar. Graag of niet.

Een betoog met bovenstaande strekking is op 22 januari 2015 uit gesproken door Wim van Zanen in de gemeenteraad. De volledige tekst is te lezen in document (A5).
Deze toespraak diende om de gemeenteraad er nog eens van te doordringen, dat het minste wat zij nog kunnen doen voor de bevolking is de randcondities over de grootte van het hotel ten strengste vastleggen en handhaven. Dit geldt voor het bestemmingsplan voor de hectare gemeenschapsgrond, die weggegeven wordt, en voor de formulering van de bouwvergunning (omgevingsvergunning in de ambtenarentaal).
Beide zullen in één pakket worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Daarna zullen wij ons middels inspraakprocedures en hoger beroep verzetten tegen dit onzalige plan.

Op 14 september 2006 stelden wij een vraag aan de toenmalige burgemeester: "Kunt u het verantwoorden om 1 hectare gemeenschapsgrond met daarop Monnickendams meest populaire strandje aan een privé ondernemer over te doen?" Deze vraag is tot op heden niet beantwoord.

De stichting Hemmeland stelt voor om weer als vanouds een beheerscommissie in te stellen, zodat de haven en het park op een verantwoorde wijze beheerd kunnen worden door de belanghebbenden: De burgers van de gemeente Waterland.

Deze website bevat bijna 300 documenten rond de acties van de initiatiefgroep en de stichting Hemmeland. De rubriek "Documenten" geeft een lijst van alle publicaties en acties rond het Hemmeland sinds 20 mei 2006. De hoofdstukken "Hemmeland", "Mirror hotel" en "Politiek" geven commentaar op de gebeurtenissen en verwijzen naar de betreffende documenten. De documenten in de groep A tekenen de situatie na de drie raadsbesluiten op 14 december 2006 (A1), 4 december 2008 (A2) en 17 december 2009 (A3). Document (A4) bevat een hommage aan wijlen Sjoerd Rodenhuis.

Stichting Hemmeland - activiteiten

De Stichting Hemmeland

Het tweede artikel van de stichtingsakte luidt:
De Stichting heeft ten doel:
Het behoud van de natuur en landschappelijke waarden van de gemeente Waterland. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichtingsakte is op 4 december 2006 verleden ten overstaan van notaris Bosboom. Tevens is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Alles wat u wilt weten over de oprichting van de Stichting Hemmeland, de doelstellingen, de bestuurssamenstelling, het comité van aanbeveling, en over hoe u dit initiatief daadwerkelijk kunt steunen treft u aan onder het kopje 'word donateur!'. Zie ook document (F1).

Het bestuur

Voorzitter: Dr. F. Udo
Joh. Buijeslaan 18
1141GS Monnickendam
Secretaris:
 
 
E-mail
Prof. Dr. C.A. de Lange
Joh. Buijeslaan 15
1141 GR Monnickendam
info@redhethemmeland.nl
Penningmeester:
 
 
Rekeningnummer:
W.J. van Zanen
Cornelis Dirksz.laan 152
1141 ZE Monnickendam
NL91RABO0129815845

Activiteiten van de Stichting Hemmeland

De eerste actie van de stichting was een brief gericht aan alle raadsleden (F2). In deze brief werd verzocht in de raadsvergadering van 14 december 2006 niet in te stemmen met de voorstellen van B&W aangaande het Hemmeland. De reden is dat het gehanteerde bestemmingsplan geen rechtsgeldigheid meer heeft, en dat Hemmeland en Gouwzee nu vallen onder wat de provincie Noord-Holland de Ecologische HoofdStructuur (EHS) noemt. Op de bijgaande kaart (F3) die is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 november 2004 kunt u zien dat het Hemmeland onder dit nieuwe bestemmingsplan dient te vallen.

De oprichting van Stichting Hemmeland is in Waterland niet ongemerkt voorbij gegaan. Natuurlijk is niet iedereen gelukkig met een dergelijk initiatief, gezien de advertentie van de uitbaters van het Mirror-paviljoen in Prettig Weekend (F4). Reden voor Stichting en intiatiefgroep om de gebruikelijke onjuistheden en verdachtmakingen recht te zetten (F5).

Inmiddels heeft de Stichting ook andere activiteiten ontplooid. Aangezien er grote problemen zijn met de wijze waarop Landschap Waterland het financieel beheer over het Hemmeland voert, is er een schriftelijk verzoek (F6) gericht aan de Randstedelijke Rekenkamer om aandacht aan deze zaak te besteden.

Het is voor de burgers van Waterland wellicht interessant om te zien hoe formele bezwaarprocedures gaan. In document (F7) kunt u lezen hoe bij de Provincie Noord-Holland een dergelijke procedure verloopt.

Hoewel er lange tijd niet veel naar buiten is gekomen, gaan B&W achter de schermen natuurlijk gewoon door met pogingen hun plannen met ons Hemmeland te realiseren. Er is een duur architectenbureau in de arm genomen om plannen te ontwikkelen en op 23 oktober 2007 is daar een voorlichtingsavond over geweest. Natuurlijk waren daarbij de vertegenwoordigers van Stichting Hemmeland aanwezig. Lees de samenvatting (F8) van voorzitter Fred Udo over deze avond.

Stichting Hemmeland is altijd actief om de voorgenomen verrommeling van ons geliefde Hemmeland te blokkeren. Dit komt tot uiting in vele brieven en inspraakreacties richting gemeentebestuur en andere instanties. De meeste hiervan vindt u terug in de hoofdstukken Hemmeland en Mirrorhotel. De Stichting heeft haar donateurs en alle andere belangstellenden in het verleden op de hoogte gehouden via een Nieuwsbrief (F9). Met het oog op de juridische procedures die ongetwijfeld gevoerd gaan worden, roepen wij iedereen die het behoud van ons Hemmeland ter harte gaat op om donateur te worden. Als u op dit moment nog geen donateur bent, lees dan de oproep om het alsnog te worden (F10). Met uw morele steun en een bijdrage van 5 euro per jaar kunt u alle verschil maken voor onze directe leefomgeving. Mocht de Stichting ooit worden opgeheven, dan zullen de resterende gelden besteed worden aan een project in het park Hemmeland.

Op de web site Landroof van de VPRO (www.landroof.nl) is door de Stichting een video (F11) geplaatst waarin aandacht wordt gevraagd voor de onacceptabele plannen voor hotel en jachthaven die ons Hemmeland bedreigen.

De tweede Nieuwsbrief (F12) uitgebracht in september 2008 spreekt voor zichzelf, en geeft aan dat de juridische slag om het Hemmeland nog moet beginnen.

Bijgewerkt: 29 maart 2010