Het Mirror Hotel - archief

Samenvatting

In dit archief wordt het oorspronkelijke voorstel tot het bouwen van een groot hotel naast het Mirrorpaviljoen besproken. Hierover ontspon zich een strijd tussen de ondernemer en B&W enerzijds en meerdere welstandscommissies en bewoners anderzijds. Het resulterende advies van de provinciale welstandscommissie was vernietigend. Op 14 december 2006 werd toch een voorstel om een hotel toe te staan op het Hemmeland in de gemeenteraad aangenomen. Na twee jaar van discussie en protesten is dat besluit op 4 december 2008 nog eens herhaald met als beperking een maximaal bebouwd oppervlak van 4000 m2 in drie bouwlagen. Alle materiaal dat dateert van vóór 2012 is te vinden in dit 'archief'. De documenten C1 tot en met C32 geven een overzicht van wat er in die periode gebeurd is.

De plannen

De exploitanten van het Mirrorpaviljoen hebben bij B&W een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor een megahotel. Hoe monstrueus, en met wat voor gevolgen voor de huidige situatie, kunt u zien door op NU (C1) en NOOIT (C2 ) te klikken. Als u daarna nog verder wilt griezelen, klik (C3).

Nadat in 2004 de hele raad bij wijze van kaderstelling had ingestemd met de bouw van een hotel (C4), is bovenstaand ontwerp door B&W begin 2005 voorgelegd aan de regionale Welstandscommissie in Purmerend. Reeds in dit stadium bestonden er bezwaren en de zaak werd door de Welstandcommissie aangehouden (C5). Desondanks neemt het College op 30 augustus 2005 een positief principebesluit (C6) en schrijft het College op 5 september 2005 aan de architect onder voorwaarden met het plan in te kunnen stemmen(C7). In een volgende ronde op 1 mei 2006, toen bleek dat op geen enkele wijze op de eerdere bezwaren was ingegaan, volgde de afwijzing door de Welstandscommissie (C8). Bij deze gelegenheid hadden omwonenden hun bedenkingen (C9) kenbaar gemaakt.

Hierna verzocht B&W in een brief (C10) aan de provinciale Welstandscommissie om een 'second opinion', overigens zonder enig argument daarvoor aan te voeren. Omwonenden brachten opnieuw hun schriftelijke (C11) en mondelinge (C12) bezwaren in, en op 7 juni 2006 kwam deze Commissie met een advies dat vernietigend (C13) genoemd mag worden. De slotconclusie luidde:

Op grond hiervan is de commissie van oordeel, dat het plan noch op zichzelf, noch in relatie tot zijn omgeving voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie beveelt aan om voor dit waardevolle en kwetsbare gebied, voordat tot verdere planvorming wordt overgegaan, eerst een deugdelijke stedenbouwkundige visie te -laten- ontwikkelen.

Niet te negeren, en dus voorlopig einde verhaal, zou men zeggen. Maar nee, op de inloopavond van 20 juli hing het ontwerp zonder enig commentaar aan de muur, en de wethouder wist te melden dat het aan de gemeenteraad voorgelegd zou worden. Wilt u meer weten over het gedraai van de wethouder, klik dan (C14).

De manier waarop B&W met de plannen voor een Mirror Hotel omgaan kan dubieus genoemd worden. Normale procedures die bij het goedkeuren van grote bouwprojecten gelden, worden met voeten getreden, en adviezen van Welstandscommissies worden naar het schijnt genegeerd. Bovendien vragen we de aandacht voor een ander aspect van deze zaak. In het Financieel Dagblad (C15) van 12 augustus 2006 staat een bericht over de noodzaak om de controle op het verlenen van bouwvergunningen aanzienlijk te intensiveren, met als basis de Wet Bibob (Bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) van 2003. In de bijdrage 'Hoe gaat ons gemeentebestuur om met het project Mirror Hotel?' (C16) wordt uitgebreid ingegaan op de handelwijze van B&W in deze zaak, en op de noodzaak de Wet Bibob ook in Waterland toe te passen.

Ontwerp Mirror Hotel van de baan!!!

Op vrijdag 29 september, nauwelijks twee dagen na de informatiebijeenkomst in de Grote Kerk, lezen we in het Noord-Hollands Dagblad dat het huidige ontwerp voor het Mirror Hotel van de baan is (C17). Dit is uiteraard goed nieuws voor een ieder die het Hemmeland en ons unieke Waterlandse landschap een warm hart toedraagt.

Zo langzamerhand is er grote twijfel gerezen of de indiener van de bouwplannen voor het hotel op het Hemmeland de zaak ook inderdaad zelf wil gaan bouwen en exploiteren, of dat hij als stroman voor een onbekende anonieme financier fungeert. Op de webpagina waar vragen aan de gemeente kunnen worden gesteld brengt Emiel Neefjes zijn zorgen onder woorden en vraagt hij B&W en gemeenteraad om een standpunt (C18). Niet alleen hij wacht de antwoorden met grote interesse af.
Uit een artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 9 december blijkt dat de wet Bibob voortaan ook in Purmerend zal worden toegepast (C19).

De aanloop naar de besluiten van 16 december 2006 en de situatie direct daarna vindt u onder Hemmeland – archief.

Op 27 november 2007 en op 26 februari 2008 heeft de indiener van de plannen voor het Mirror Hotel zich tot B&W en raad gewend (C20). Op 13 maart 2008 hebben B&W een antwoord gestuurd (C21). Op dit antwoord valt wel het een en ander af te dingen, omdat het strijdig is met eerdere uitspraken van de raad. Met name het toestaan van uitbreiding van het bebouwd vloeroppervlak gaat voorbij aan de door de raad gestelde bovengrens. Stichting Hemmeland heeft op 7 april 2008 in een brief (C22) aan B&W en raad dit punt aan de orde gesteld. Ook blijkt de gemeente op kosten van de belastingbetaler een extern bureau aan het werk te hebben gezet om een haalbaarheidsonderzoek voor deze particuliere ondernemer te verrichten.

En toen was het opeens weer zo ver. Na een lange tijd van rust verschijnt er een notitie (C23) van de burgemeester voor de raadsvergadering van 29 mei 2008. Een nieuwe 'stedenbouwkundige visie', speciaal geschreven om de initiatiefnemer voor een hotel op het Hemmeland te gerieven, tot stand gekomen zonder enig overleg met omwonenden of milieubeweging. Met andere woorden: over u, vooral zonder u, maar wel op uw kosten.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Op bijgaande foto (C24) is op schaal aangegeven wat de nieuwste plannen van B&W voor de burgers van Waterland betekenen. In feite is dit voorstel nog slechter dan wat al in 2006 is afgewezen.

Op donderdag 5 juni 2008 rolde ons advertentieblaadje met gemeentemededelingen in de brievenbussen. En wat las de nietsvermoedende burger? Wel, op vrijdag 6 juni zou een 'Stedenbouwkundige Landschappelijke visie (met kleine letter) Hemmeland' ter inzage liggen (C25). Voor woensdag 11 juni werd er een 'inspraakavond' aangekondigd. Met allerlei belanghebbenden (betrokken Stichtingen, omwonenden) was geen enkel overleg gevoerd. Wel met de uitbater van het Mirror paviljoen, maar ja, dat is een ondernemer, een door B&W heilig verklaarde diersoort. Allerlei belanghebbenden krijgen een paar dagen de tijd zich voor te bereiden op iets waar B&W een half jaar op gekauwd hebben.

De Stichting Behoud Waterland heeft, mede uit naam van Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied en Stichting De Kwade Zwaan onmiddellijk op 10 juni schriftelijk te kennen gegeven niet aan deze schertsvertoning mee te zullen doen (C26). Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. De omwonenden hadden toen al op grond van alarmerende berichten in de pers aan de bel getrokken in een stuk voorzien van tientallen handtekeningen (C27).
Op woensdag 11 juni 2008 vond dan inderdaad de aangekondigde 'inspraakavond' plaats. Het bureau Soeters Van Eldonk was weer aanwezig om de nieuwste visie (inderdaad met kleine letter) over het Hemmeland te presenteren.

Daarna kwamen de bezwaarschriften binnen. Allereerst op 17 juni van Stichting Behoud Waterland, mede namens Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied en Stichting De Kwade Zwaan (C28). Ook Stichting Hemmeland liet zich op 20 juni niet onbetuigd (C29). En gelukkig lieten de burgers zich individueel ook horen: een lid van initiatiefgroep RedhetHemmeland, op 21 juni (C30) en Titia Leeuwis en Cees Jonker, op 21 juni (C31) wonden er geen doekjes om.

Wat gebeurde na al deze commotie?

De gemeenteraad heeft op 4 december 2008 ingestemd met een “stedebouwkundige visie” waarin een hotel is gepland los van het Mirrorcentrum. Hiermee heeft de vorige gemeenteraad gemeenschapsgrond en het bekendste strandje van onze omgeving verkwanseld aan een ondernemer en daarmee aan de financiers achter hem. De fractie van de PvdA stemde als enige tegen.
Het definitief einde van het eerste ontwerp staat in (C32)

Een citaat van Nescio is hier van toepassing:

“God zegene de bedenkers van deze plannen, maar als het kan een beetje hardhandig.”