Ons Hemmeland - archief

Samenvatting

Alle materiaal dat dateert van vóór 2012 is te vinden in dit 'archief'. De documenten B5 tot en met B27 geven een overzicht van wat er in die periode gebeurd is. Alles wat zich na deze datum heeft afgespeeld, treft u aan onder het kopje 'actueel'.

1. De aanloop naar het besluit van 16 december 2006

De eerste plannen om het Hemmeland op de schop te nemen dateren al van 2002. Toen besloot het algemeen bestuur van Landschap Waterland, een overheidslichaam, waarin 12 gemeenten en de provincie deelnemen, om een "houtskoolschets" te ontwerpen. Deze is eind 2003 door het bestuur van datzelfde Landschap Waterland verworpen, omdat het te ver ging. Voorts werd in juli 2004 een lijvig Beleidsplan 2003-2006 (B5) geproduceerd.

Dezelfde ambtenaren zijn vlijtig aan de gang gegaan met deze kritiek en met kritiek van de gemeente Waterland en hebben in 2005 de "Uitgangspuntennotitie Herstructurering Hemmeland" opgesteld. Als U genoeg uithoudingsvermogen heeft om 21 pagina‘s plus bijlagen ambtelijke taal door te spitten: (B6).

Deze "uitgangspunten" zijn de oorzaak van de huidige commotie onder de burgerij en hebben in mei geleid tot het burgerinitiatief. Het oorspronkelijke document getekend door een drietal Monnickendammers is op 22 mei op het gemeentehuis bezorgd en kunt U hier (B7) inzien. De oproep om handtekeningen werd dezelfde week in Prettig Weekend gepubliceerd met welwillende medewerking van de redactie.

Op pagina 3 van de Uitgangspuntennotitie staat beschreven de "noodzaak tot verandering in Hemmeland". Deze pagina hebben wij goed gelezen en van commentaar voorzien in: Hemmeland op de schop? (B8)

In 2006 deden allerlei verhalen de ronde over financiële problemen met betrekking tot het Hemmeland. Om u alvast enig inzicht te geven hoe het er met de gemeente en met Landschap Waterland voorstaat, kunt u kennis nemen van een raadsstuk 372a van 12 juni 2006 brief aan de raad van (B9), en een pagina uit de jaarrekening 2005 van de gemeente (B10). Op geen enkele wijze kan uit deze stukken afgeleid worden dat er financiële tekorten zouden zijn, nu of in de toekomst.

Dit hebben wij verder uitgediept door alle stukken van Landschap Waterland genoemd in het raadsstuk door te lezen. Onze analyse van de cijfers (B11) is aangeboden aan B&W. Onze conclusie is, dat met een wat minder nonchalante toerekening van bureaukosten en het laten vervallen van 22000 euro per jaar kosten aan voorbereiding voor de herstructurering er minstens 40000 euro per jaar beschikbaar is voor extra onderhoud en inrichting van het park. Deze getallen gelden bij ongewijzigd beleid en beslaan de periode 2006 tot 2011.

B&W werd het wat dun in de broek door alle commotie en men besloot een inloopavond te organiseren, met de gedachte dat als de burgers maar goed zouden worden voorgelicht, ze vanzelf wel tot bedaren zouden komen. Dat liep niet zo best af. Bijna 200 mensen eisten luidkeels toegang en wilden allemaal tegelijk in discussie gaan met de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders. Het liep zo uit de hand, dat de inloopavond vroegtijdig werd afgeblazen en de verantwoordelijke wethouder een nieuwe, beter georganiseerde avond beloofde. Natuurlijk heeft de inloopavond tot veel reacties in de pers geleid. Al deze reacties staan vermeld onder Pers.
Kort voor de bijeenkomst in de grote kerk viel bij ons een uitnodiging op de mat: B&W wilde met ons praten. Men was kennelijk niet zo gerust op de goede afloop van een en ander. Een verslag van deze enigszins surrealistische bijeenkomst op het gemeentehuis staat in (B14).
De volgende bijeenkomst met de burgers kwam er in de Grote Kerk op 27 september 2006. De documenten (D19), (D20), (D21) en (D22) geven alle informatie over deze manifestatie.

Ondanks het feit dat de 700 aanwezigen een massaal nee tegen de plannen hadden laten horen ging het gemeentebestuur gewoon door met de plannen. Via 2 open brieven aan de gemeenteraad (A1 en A2) hebben wij geprobeerd de Raad op andere gedachten te brengen, maar dit had geen resultaat. Een lange correspondentie volgde, maar behalve een raadsvergadering speciaal gewijd aan het feit, dat wij de Burgemeester weinig respectvol benaderen viel er weinig te lachen. In de documenten D24 tot en met D52 is het treurige voorspel tot de raadsvergadering van 14 dec 2006 geboekstaafd.
Op 14 dec. 2006 aanvaardde de raad het voorstel van B&W om het Hemmeland op de schop te nemen en zodoende “een financieel gezonde toeristische exploitatie” mogelijk te maken. De situatie na de vergadering wordt samengevat in (D52).

Wat is Landschap Waterland

Zie hiervoor de bijdrage (B12) over Landschap Waterland. De plannen van dit gezelschap zijn af te lezen uit de 4 kaartjes (B13)), die als bijlagen staan vermeld in de uitgangspuntennotitie. Deze geven elk een deel aan van de geplande narigheid. Voor een goed beeld moeten zij over elkaar heen geprojecteerd worden. Pas als je dat doet en de huidige en geplande situaties met elkaar vergelijkt, zie je in volle omvang in de compositietekening welke schade (B1) de plannen van B&W gaan aanrichten.
Wat dacht u bijvoorbeeld van het plan om ten noorden van de jachthaven een botenloods neer te zetten van zo’n 10 m hoog en ter grootte van bijna twee voetbalvelden? Na de bijeenkomst in de Grote Kerk zag ook Landschap Waterland in dat er het één en ander viel uit te leggen. Er volgde iets heel nieuws: de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland voelde zich verplicht om direct met burgers in contact te treden! Er volgde een briefwisseling die staat in (B15), (B16), (B17) en (B18).

Waterskibaan

Een waterskibaan mag echter niet volgens de vogel- en habitat richtlijn. Voor een brief hierover van de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer:(B19). De geplande waterskibaan kwam (B20) en ging (B21).

Jachthaven

Een ander plan waarmee B&W graag aan de weg timmeren is de herstructurering van Jachthaven Hemmeland.. De compositietekening op deze website geeft een uitstekend beeld van de gevolgen voor het Hemmeland. Maar is het allemaal nuttig en nodig? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan door Sjoerd Rodenhuis in zijn bijdrage 'Jachthaven Hemmeland: de prijs van luchtfietserij' (B22).

2. De periode tot de raadsvergadering van 4 december 2008

In mei 2008 presenteerde het gemeentebestuur een landschappelijke visie over ZuidWest Hemmeland. De relevante pagina is gereproduceerd in (B23). De stichting heeft hier een zienswijze over ingediend (C29). Naar aanleiding van de inspraakprocedure, die in juni 2008 over dit plan is gehouden, is er al de nodige negatieve publiciteit geweest. Een vijftal stichtingen heeft nu een formele schriftelijke klacht (D65) ingediend bij de gemeente Waterland waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de gevolgde procedure en waarin een nieuwe ronde van inspraak, maar nu volgens de regels, geëist wordt. Dit is natuurlijk niet gebeurd.

Op 11 november 2008 is een klacht ingediend tegen de weigering van de gemeente om normaal de Woningwet toe te passen (D73). Kennelijk staat een uitbater van een hotel ver boven de gewone burgers, want voor hem gelden in Waterland de normale wetten en regels niet. In een brief van 5 december 2008 kregen we de bekende ontwijkende prietpraat van de gemeente (B24). De zaak is geseponeerd omdat de initiatiefnemer het oorspronkelijke ontwerp voor het hotel na de vergadering van 4 december 2008 heeft ingetrokken.

In de voorbereidende raadsvergadering van 20 november 2008 is door Fred Udo (A2) en Kees de Lange (D77) weer ingesproken over de landschappelijke visie. Op de geluidsband (D78) kunt u beluisteren hoe weinig realistisch de raadsleden, met name de heer Schröder (VVD), zijn.
Op de PvdA na, heeft de gemeenteraad in de besluitvormende vergadering van 4 december 2008 nauwelijks bedenkingen aangevoerd tegen de voorgestelde bouw van een tweede hotel naast het huidige Mirror Paviljoen, of tegen het vergroten van de jachthaven en het bouwen van een hemeltergende loods daar.

3. Het Hemmeland is weer van ons!

Vrijwel het hele jaar 2009 bleef het stil rond het Hemmeland. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de crisis, want ontwikkelaars willen nu geen kosten maken voor een ontwerp van een controversieel hotel. In het najaar kwam het bericht: de gemeente kan het Hemmeland terugkopen van Landschap Waterland. Landschap Waterland wilde er van af en de gemeenteraad debatteerde tweemaal over de aankoop van het park en de jachthaven. Een overzicht van de geschiedenis en een analyse van de situatie van het Hemmeland tot het tijdstip van aankoop is opgetekend onder (A3) onder de titel:
“De lotgevallen van het Hemmeland, drama in 3 bedrijven”
Onze bijdrage aan de discussie bestond uit een analyse van de cijfers, die volgens wethouder Wortel de OZB verhoging rechtvaardigden. (B25). Dit verhaal is nogeens dunnetjes overgedaan in een inspraak op de vergadering van 17 december 2009 (B26). In deze vergadering besloot de raad tegen de zin van B&W tot aankoop. Het college zag financiële problemen en wilde de OZB verhogen met 5%. Dit onzinnige voorstel is gelukkig door de raad verworpen, maar B&W zetten het financiële wanbeheer van de oude eigenaar, Landschap Waterland, voorlopig voort.

Hiermee is de eigendom van het Hemmeland weer terug bij de rechthebbenden namelijk de burgers van Monnickendam.

Het muisje kreeg nog een staartje, want de wethouder en zijn staf willen niet toegeven, dat de begroting voor het park van Landschap Waterland niet correct is overgenomen. De eigen inkomsten van het park, die ongeveer 30 000 euro per jaar bedragen, zijn namelijk niet gecopieerd. Dit lijkt geen belangrijk punt, maar het tekent de mentaliteit van onze bestuurders, dat alles wat de burger zegt terzijde wordt geschoven, zelfs als het om een eenvoudige verifieerbare fout gaat. Dit leidde tot een vermakelijke briefwisseling, die duurde tot midden februari 2010 (B27).