Het Hemmeland in de Pers - archief

Samenvatting

Op deze pagina geven wij een overzicht van berichten uit de plaatselijke en landelijke pers die de discussie rond het Hemmeland betreffen. We behandelen in deel 1 de periode voor 14 december 2006. De bijbehorende documenten zijn genummerd van E1 tot en met E36. Berichten van 14 dec 2006 tot 14 dec 2008 staan in het tweede deel van dit hoofdstuk. de documenten behorend bij deel 2 hebben de nummers E37 tm E68.

Deel 1. Het Hemmeland in de media tot 14 december 2006

Op 18 mei 2006 verscheen er in Ons Streekblad een oproep van een aantal verontruste burgers die een handtekeningenactie startten tot behoud van het Hemmeland (E1). Op 22 mei 2006 is een zogenaamd burgerinitiatief (E2), voorzien van het vereiste aantal handtekeningen, bezorgd op het gemeentehuis.

Kort hierna werd door Landschap Waterland op zijn website aankondiging gedaan van een inloopavond op het gemeentehuis op 20 juli 2006 (E3). Een overzicht van de plannen kon vanaf deze website gedownload worden. Deze stukken kunt u vinden op onze website onder de link Hemmeland.

In Prettig Weekend van 20 juli 2006 verscheen een stuk van Saskia van Loenen (E4) dat de burgers opriep om toch vooral naar de inloopavond te komen om te onderstrepen dat een groot deel van de bevolking deze onzalige plannen volstrekt afwijst.

Na de inloopavond van 20 juli 2006 was de boot pas goed aan, en het ongenoegen van de burgers werd uitbundig geuit in de streekbladen. In Prettig Weekend van 27 juli 2006 verscheen een viertal stukken die eenstemmig de plannen van B&W met ons Hemmeland verwierpen (E5). Door plaatsgebrek bij Prettig Weekend was één van de bijdragen helaas bekort, maar hier presenteren we u ook de volledige versie (E6).
In dezelfde editie van Prettig Weekend werd ook aandacht besteed aan het feit dat de eigenaar van zeilbotenverhuurbedrijf 'De Bootvloot' op het Hemmeland door de gemeente in het duister is gehouden over hun plannen (E7).
Ook Ons Streekblad liet zich niet onbetuigd, met een artikel van een aantal actievoerders en foto’s van Ria Houweling (E8).
In het Witte Weekblad van 16 augustus 2006 (E9) adviseerde Edwin de Kwaadsteniet de burgemeester om nog eens heel kritisch te kijken naar de plannen met het Hemmeland wegens volstrekt onvoldoende draagvlak. Luisteren is echter niet de sterkste kant van deze burgemeester. In Prettig Weekend van 17 augustus 2006 (E10) verscheen een bijdrage met foto van Marijke van den Berg, die ook uiterst negatief was over de plannen van B&W.

Op 23 augustus 2006 besteedde het Witte Weekblad opnieuw uitgebreid aandacht aan de perikelen rond het Hemmeland. In een redactioneel artikel (E11) werd uitgebreid melding gemaakt van onze website en werden de lezers opgeroepen hun steun aan de initiatiefgroep te geven. Tevens geeft in de rubriek ' Buurten met...' in hetzelfde nummer webmaster Kees de Lange rode kaarten aan B&W van Waterland (E12).
In Prettig Weekend van 24 augustus 2006 tekenen zowel Emiel Neefjes als Martha en Jaap Engelsman verzet aan tegen de plannen met het Hemmeland (E13).

In het Noord-Hollands Dagblad van zaterdag 2 september 2006 lezen wij, dat de eerste dominosteen omgevallen is. De uitbater van de voorgestelde kabelwaterskibaan legt onverwacht het hoofd in de schoot (E14). Als reden wordt opgegeven: de verwachte langdurige en kostbare strijd met de initiatiefgroep.
Op 30 augustus 2006 verscheen in het Noord-Hollands Dagblad een interview met de indiener van de bouwplannen voor het Mirror Hotel, waarin hij zich beklaagt, dat hij zich door ons persoonlijk aangevallen voelt. Beschuldigingen van witwaspraktijken en erger werden hem naar zijn zeggen in de schoenen geschoven. Onze reactie hierop is geplaatst in het Noord-Hollands Dagblad van 2 september 2006 (E15).
Eveneens verscheen in het Noord-Hollands Dagblad van 2 september 2006 een redactioneel artikel over het Hemmeland, opgesierd met een viertal van onze raamposters (E16).
Het Noord-Hollandsdagblad besteedt op 9 september aandacht aan de plannen voor het Mirror hotel middels een interview met de familie Kulik (E17), eigenaars van het Mirror Paviljoen en een interview met Fred Udo (E18), lid van de initiatiefgroep 'Red het Hemmeland'.

In het Noord-Hollands Dagblad van zaterdag 16 september 2006 staat een interview (E19) (voor het eerst!) met dhr. Rohof van het Landschap Waterland, die de plannen van dit Schap verdedigt. Argument voor de plannen: wij willen meer bezoekers trekken en wij willen af van de jaarlijkse tekorten. Hoe een verrommeld Hemmeland meer bezoekers kan trekken wordt niet vermeld evenmin waarom en hoe de bezoekers de kas gaan spekken.

Op 21 september 2006 publiceert Ons Streekblad een interview met Saskia van Loenen, Peter van der Meer, Sjoerd Rodenhuis en Fred Udo (E20). Aan het einde van dit artikel geeft wethouder Fred Bouwman een reactie op de uitspraken van de initiatiefgroep.

Na alle commotie op de inloopavond van 20 juli 2006 kon wethouder Buis niet veel anders dan toezeggen dat in september 2006 een nieuwe avond over de plannen met het Hemmeland belegd zou worden. Deze avond heeft plaatsgevonden op woensdag 27 september 2006 in de Grote Kerk in Monnickendam. De grote kerk was vol. Zie de pagina Politiek voor een uitgebreid verslag en onze presentatie.

Het Noord-Hollands Dagblad rapporteert over de bijeenkomst in de Grote Kerk onder de kop 'Net geen staande ovatie' (E21).
Frits Abrahams van NRC/Handelsblad gaat in zijn column (E22) uitgebreid in op de situatie rond het Hemmeland en hij beschrijft hoe de handelwijze van B&W een patent middel is om het wantrouwen van de bevolking verder te voeden. Zo halen B&W de landelijke pers, zij het als afschrikwekkend voorbeeld.

Ook voor al diegenen die niet in de Grote Kerk aanwezig konden zijn, kunnen we u nu een impressie aanbieden van de sfeer op deze avond. In een videopresentatie (E23) van Radio+TV Noord-Holland kunnen we u iets laten zien en horen van wat er speelde.
Op 4 oktober verscheen er in het Witte Weekblad een stuk (E24) naar aanleiding van de avond in de Grote Kerk, op 5 oktober gevolgd door artikelen in Ons Streekblad (E25) en Prettig Weekend (E26). De plaatselijke pers is unaniem in zijn waardering voor de Initiatiefgroep, en buitengewoon kritisch over de presentaties en plannen van de vertegenwoordiger van Landschap Waterland en de verantwoordelijke wethouder.

Nu er een briefwisseling tussen Landschap Waterland en de initiatiefgroep tot stand is gekomen, wordt daarover ook in de pers bericht. In het Noord-Hollands Dagblad van 26 oktober 2006 worden diverse standpunten van de initiatiefgroep nog eens belicht (E27).

Op 4 november 2006 reageerde het Noord-Hollands Dagblad op de recente raadsvoorstellen van B&W inzake het Hemmeland voor de raadsvergadering van 16 november (E28). De toon van dit artikel is licht euforisch, alsof met de plannen van B&W de kou nu grotendeels uit de lucht zou zijn. Het tegendeel is het geval. Nog steeds hebben B&W geen totaalvisie op hoe met een natuurgebied moet worden omgegaan, nog steeds heeft men geen flauw idee van de financiële consequenties van de nu voorliggende plannen, nog steeds zingt men de mantra van vercommercialisering van onze groengebieden, nog steeds ziet men Landschap Waterland als een goed beheerder van onze directe leefomgeving.

In het Noord-Hollands Dagblad van 7 november 2006 legt Fred Udo uit dat de initiatiefgroep zeer slecht te spreken is over de standpunten van B&W omtrent de jachthaven en het hotel (E29). De ideeën van B&W over vercommercialisering van het publieke groen en het wanbeheer van Landschap Waterland stellen voorlopig niemand gerust.

In Prettig Weekend van 9 november 2006 worden de burgers opgeroepen om in drommen naar het gemeentehuis te komen op 16 november (E30). Het is van het grootste belang met z'n allen protest aan te tekenen tegen de plannen van B&W.

Op 17 november 2006 publiceerde het Noord-Hollands Dagblad een interview met de heer Tanja, raadslid voor de PvdA (E31). Hierin stelt de heer Tanja dat de gemeente Waterland het Hemmeland beter in eigen beheer kan nemen en dat Landschap Waterland van zijn taken ontheven dient te worden. Als de heer Tanja stelt dat een en ander eventueel zou kunnen leiden tot een belastingverhoging merken wij op dat onze financiële analyse, die ook al uitgebreid in de Grote Kerk op 27 september verwoord is, hiermee in strijd is. Zie in dit verband ook het weblog van Jan Dijkstra (G16).

Op 23 november 2006 publiceerde Ons Streekblad een verslagje over de raadsvergadering van 16 november (E32). Terecht merkt het artikel op dat de politiek op geen enkele wijze inging op wat de diverse insprekers te zeggen hadden.
Op 25 november 2006 verscheen in het Noord-Hollands Dagblad (E33) een artikel waarin de PvdA haar standpunten over het Hemmeland voor de raadsvergadering van 30 november 2006 aankondigt. De bouw van een hotel van 66 kamers wordt afgewezen, maar men is (helaas) nog wel bereid toestemming te geven voor een bouwsel van maximaal 25 kamers. Ook de plannen met de jachthaven worden als het aan de PvdA ligt drastisch gereduceerd. De fractie wil een uitbreiding met maximaal één steiger. Bovendien wil de PvdA het behoud van het groene karakter van het Hemmeland centraal stellen, en is men zeer kritisch over de beheersrol van Landschap Waterland.

Na de door de burgemeester in de raadsvergadering van 30 november 2006 ingezette aanval op de toon (niet de inhoud) van onze website is er vanuit het gemeentehuis een persbericht over de kwestie verspreid. Het is natuurlijk tamelijk uniek dat er een speciale besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden over de toon op de website van een actiegroep. Merkwaardig is dat het Noord-Hollands Dagblad dit persbericht min of meer klakkeloos overneemt (E34), zonder de reactie van de initiatiefgroep te vragen. Over de voorbereidende raadsvergadering van 30 november bericht het blad slechts over de perikelen rond het hotel (E35). De discussie in de raad over de jachthaven wordt niet weergegeven.

Op 6 december 2006 publiceerde het Noord-Hollands Dagblad een ingezonden brief van de initiatiefgroep die voor zichzelf spreekt (E36).

Deel 2. De periode van 14 dec 2006 tot december 2008

Op woensdag 28 februari publiceerde Het Parool een artikel van de hand van Laura Bromet (E37), raadslid voor GroenLinks in Waterland. In een uitstekende bijdrage vraagt zij aandacht voor de verrommeling van het Waterlandse landschap. Zij signaleert enerzijds welke bescherming het Waterlandse landschap op papier geniet, terwijl er anderzijds in de praktijk niets van al deze mooie voornemens terechtkomt.
Noot van maart 2010:
GL stemde in 2009 ondanks heftige protesten van bewoners vóór het plaatsen van zes windmolens midden in het Waterlandse landschap.

Uit het februarinummer 2007 van het tijdschrift van de Bond Heemschut, vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland, lichten wij een boeiend fragment (E38). De heer Jan Derk Gerritsen, oud-redacteur en lid van de commissie Noord-Holland schaart zich onomwonden achter initiatiefgroep RedhetHemmeland.
In het aprilnummer van het laatste blad van de Bond Heemschut stond een uiterst merkwaardig berichtje (E39) waarin gesuggereerd werd dat de bestuursleden van Stichting Hemmeland op eigen belang uit waren. De Stichting Hemmeland heeft op 17 april 2007 in een brief (E40) de handelwijze van de redactie aan de orde gesteld. Na zes maanden worden in het oktobernummer 2007 van de periodiek van de Bond Heemschut excuses gemaakt (E41) voor hun eerdere aantijgingen.

De verrommeling van ons landschap staat nationaal volop in de belangstelling. Als enige vertegenwoordiger uit de Provincie Noord-Holland was Fred Udo uitgenodigd om op 2 april in Nieuwspoort in Den Haag te verschijnen om voor minister Cramer en de landelijke pers de verrommeling in Waterland aan de orde te stellen. Zijn daar ingediende bijdrage vindt u onder (A3). In de landelijke pers verschenen in de Volkskrant op 3 april 2007 een tweetal artikelen over verrommeling (E42, E43). Nieuwe bezems vegen schoon, en hopelijk zal minister Cramer allerlei heilloze verrommelingsplannen, met name ook in Waterland, blokkeren. Op donderdag 5 april 2007 vermeldde Prettig Weekend eveneens (E44) dat Fred Udo namens de initiatiefgroep RedhetHemmeland in Nieuwspoort opgetreden was.

De verrommeling van ons kostbare Waterlandse landschap en de rol die B&W hierin spelen blijven nieuws in Waterland. In Prettig Weekend van 24 mei 2007 schrijft Marijke van den Berg een kritisch kommentaar en wijst ook op de kosten die B&W in petto hebben voor de Waterlandse belastingbetaler ter financiering van de verloedering van zijn leefomgeving. (E45)

De bedrijventerreinen in Waterland blijven op alle niveaus een twistappel. Het Noord-Hollands Dagblad van 3 november 2007 zet de situatie voor ons op een rij (E46).

In het Witte Weekblad van 7 november is een berichtje te lezen over wat een duur adviesbureau te zeggen heeft over het functioneren van B&W (E47).

In NRC/Handelsblad van zaterdag 5 januari 2008 (E48) verscheen een beschouwing van Marc Chavannes, ondermeer over het nieuwe programma Landroof van de VPRO. Chavannes hekelt de inhoudsloze prietpraat van veel zichzelf 'modern' noemende bestuurders, maar is ook uiterst kritisch over gemeenteraden die al te gemakkelijk over zich laten lopen en geen tegenspel bieden aan de megalomane plannen van hun gemeentebesturen. Een artikel dat ongewild de Waterlandse situatie perfect in kaart brengt.

Waterland kent sinds februari 2008 een gemeentedichter (E49). Mevrouw Martha Aarsen, die actiegroep Redhet Hemmeland vanaf de eerste dag heeft gesteund, heeft met haar gedicht 'De skyline van het Hemmeland' (E50) de eerste prijs gewonnen en mocht zich in 2008 gemeentedichteres noemen. Haar gedicht bezingt de schoonheid van ons Hemmeland, en onderstreept nog eens met wat voor bijzonder gebied we te maken hebben. De actiegroep wenst haar van harte geluk met deze eervolle benoeming.

In het Noord-Hollands Dagblad verscheen in februari 2008 een artikel van Warner de Weerd over ons Hemmeland als wandel- en recreatiegebied (E51).

In het Noord-Hollands Dagblad van 19 maart (E52) wordt uitgebreid ingegaan op de beslissing van minister Cramer om gewoon de bestaande wet- en regelgeving toe te passen en om bouwen in de rijksbufferzone niet toe te staan.

Waarschijnlijk hoort u de laatste tijd de naam van gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) iets vaker dan u lief is. Onder de titel 'Randmeer' neemt Martin Bril in de Volkskrant van 20 maart hem de geestelijke maat (E53). Het resultaat van die meting valt niet helemaal mee. Bril maakt duidelijk dat deze roeptoeter voor projectontwikkelend Noord-Holland, deze man waar de burgemeester van Waterland zo graag tegen aan schurkt, een gevaar voor ons Noord-Hollandse landschap is.

Op 29 mei 2008 maakte het Noord-Hollands Dagblad al melding van de plannen van B&W om een torenhoog hotel naast het bestaande Mirror paviljoen aan ons strandje te willen bouwen (E54). Stichting Hemmeland liet er geen gras over groeien en riep onmiddellijk de burgers op te demonstreren tegen plannen die al eerder door zo'n 4500 burgers waren afgewezen (E55). Wethouder Bouwman, die overigens lak heeft aan wat burgers vinden, was 'verbolgen'. In gewoon Nederlands, de man had de pest in omdat hij door de burgers ter verantwoording werd geroepen (E56). Op de 'inspraakavond' van 11 juni, een avond die uitmuntte door een uitermate primitieve en schandelijke organisatie, lieten de burgers zich luid en duidelijk horen (E57).

Op 8 juli 2008 verscheen er het resultaat van een enquête over onder meer het Hemmeland. Ondanks het feit dat de wethouder er nooit iemand ziet, werden er in 2007 meer dan 300000 bezoekers geteld. Bovendien is er erg veel waardering voor juist het Hemmeland, met een waarderingscijfer van maar liefst 8,3. Daar is dus nog maar weinig aan te verbeteren, en iedereen met enig verstand in zijn hoofd denkt: houden zo! Lees er het Noord-Hollands Dagblad op na (E58).

Het Noord-Hollands Dagblad bericht over het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad stug door wil gaan met plannenmakerij over de uiterst kostbare verplaatsing van allerlei voorzieningen (zoals bibliotheek, sporthal, De Bolder) die nu nog op en rond 'Het Spil' gelocaliseerd zijn (E59).

De formele klacht die onlangs door vijf organisaties is ingediend over de Hemmeland-inspraakprocedure in juni 2008 krijgt nu ook in de pers de nodige aandacht. Onder de veelzeggende titel 'Geen serieuze inspraak' wordt uitgebreid op deze treurige kwestie ingegaan (E60).

In een interview in Prettig Weekend op 8 aug 2008 met Jaap Wortel, de nieuwe wethouder van GL, lezen we iets over zijn financiële achtergrond. (E61). Ook lezen we dat het project 'Gouwzeeschool' een speciaal aandachtspunt in zijn portefeuille is. Tot zover geen probleem. Maar wat lezen we diezelfde dag in het Noord-Hollands Dagblad (E62) over diezelfde Gouwzeeschool? Dat de bevolking van Waterland niet over dit project mag meepraten!!!

Heeft Jaap Wortel even niet opgelet toen hij tot het College van B&W toetrad? Was het hem niet bekend dat er wel erg veel schortte aan de relatie tussen de Waterlandse bevolking en dit College? En denkt hij als projectverantwoordelijke deze situatie te verbeteren door meteen maar de burgers buitenspel te zetten? Is dat het 'verschil' dat GL zegt zo graag te willen maken?

In de Volkskrant van 13 augustus 2008 verscheen een artikel (E63) over hoe de plannen van een ondernemer op Marken gefrustreerd zijn, waardoor er nu een faillissement dreigt. De werkelijkheid is wat gecompliceerder, zoals Kees de Lange in zijn weblog (G40) beschrijft.

Af en toe hebben B&W ook een vlaag van realiteitszin. Zo publiceerde het Noord-Hollands Dagblad het goede nieuws dat de plannen om bibliotheek, Bolder en sporthal te verplaatsen in de diepvries geplaatst zijn (E64).

Op diverse klachten van een aantal organisaties over de 'inspraakprocedure' rond het Hemmeland is door de gemeente nooit fatsoenlijk geantwoord. De klagers hebben zich uiteindelijk tot de gemeentelijke ombudsman gewend, die op basis van het dossier besloten heeft een nader onderzoek in te stellen. Het Noord-Hollands Dagblad bericht er over op 14 oct 2008 (E65). Desgevraagd weet de wethouder in de pers te melden dat de inspraakronde in juni een 'service' aan de burger was waartoe men niet verplicht was. Een dergelijke opmerking spreekt boekdelen over hoe de man denkt over burgerparticipatie. Het Noord-Hollands Dagblad gaat uitgebreid in op de treurige vertoning die door B&W werd opgevoerd op de raadsvergadering van 16 oktober 2008 (E66). Kijk naar dit kritische artikel, en lees vooral ook de weblog 'Brokkenpiloten' (G44) van Kees de Lange over hetzelfde onderwerp.

Op 22 oktober 2008 legt Mark Chavannes in NRC/Handelsblad uit hoe in onze steden en dorpen de democratie opnieuw veroverd moet worden (E67). Hij illustreert dat aan de hand van de waterschapsverkiezingen, maar het gaat natuurlijk om een heel algemeen probleem waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Heel herkenbaar allemaal.

In een publicatie van december 2008 lucht landschapsarchitect Adriaan Geuze (E68) zijn hart over de 'verkruimeling van ons landschap in de handen van bestuurders en ontwikkelaars'. Een verhaal dat onmiddellijk van toepassing is op de Waterlandse situatie.