Politiek - archief

Samenvatting

Ten einde de grote hoeveelheid materiaal op deze website overzichtelijk te houden, is er in de presentatie van de politieke gebeurtenissen een opsplitsing gemaakt. Alle materiaal dat dateert van vóór 4 december 2008 is te vinden in dit 'archief'. De documenten D1 tot en met D45 geven een overzicht van wat er heeft plaatsgevonden in de periode voor 14 december 2006. Alles wat zich tussen 14 december 2006 en 4 december 2008 heeft afgespeeld, treft u aan in het laatste deel. De documenten D45 tot en met D78 doen hiervan verslag.

Op deze archiefpagina wordt een uitgebreid overzicht gegeven van wat er tot eind 2008 zo al speelde in de Waterlandse politiek in relatie tot ons Hemmeland. De wijze waarop B&W en het merendeel van de politieke partijen met de burgers van Waterland omgingen, is helaas een voorbeeld van hoe het niet moet. Overtuig uzelf door de voorgeschiedenis nog eens na te lezen.

Deel 1: De geschiedenis voor december 2006

Anonieme brieven

De gemeente plaatste op haar website http://www.waterland.nl/ in haar Gastenboek anonieme bijdragen 'gezonden' vanaf niet-bestaande e-mailadressen. Dit leidde tot een e-mailuitwisseling met het karakter van een soap (D1).
Hierna liet de gemeente geen nieuwe anonieme boodschappen meer toe in haar gastenboek, maar liet wel de oude staan. Er ontspon zich opnieuw een e-mailwisseling (D2). Nu is er in het gemeentelijk gastenboek voor anonieme boodschappen geen plaats meer.

Het Burgerinitiatief

Sinds 1 mei 2006 is in Nederland de Wet Burgerinitiatief van kracht, die vervolgens op gemeentelijk niveau moet worden geïmplementeerd. Elke gemeente heeft een zekere vrijheid om een protocol op te stellen waarin de details geregeld worden. Op 23 augustus hebben wij aan B&W gevraagd: kunt u ons de stukken sturen over de status van het Burgerinitiatief in de gemeente Waterland? (D3) Het antwoord kwam al op 30 augustus 2006. Waarom zo snel? Dit was eenvoudig: er is niets. Leest u maar (D4).

Er is een burgerinitiatief tot behoud van het Hemmeland ingediend op 22 mei 2006, maar wat is daar door B&W mee gedaan? Op 22 augustus 2006, op de dag af drie maanden later, werd de stilte verbroken door een brief van de (waarnemend) griffier (D5). Hierin wordt meegedeeld dat de zaak van het burgerinitiatief geagendeerd was geweest in de raadsvergadering van 1 juni 2006 en dat de raad besloten had het stuk van 22 mei 2006 niet als burgerinitiatief aan te merken. Wat blijkt nu? De brief van de waarnemend griffier van 22 augustus over een raadsbesluit genomen op 1 juni 2006 is gebaseerd op niets. De zaak is nooit geagendeerd geweest op 1 juni, er is nooit een raadsbesluit genomen. De initiatiefgroep heeft deze gang van zaken aan de kaak gesteld in een brief van 1 september 2006 (D6). Het antwoord van de griffier kwam op 7 september (D7). De brief leert ons maar een ding: de griffier kan zijn ongelijk niet bekennen.

De wet Bibob

De gemeente heeft ook moeite met de Wet Bibob (Bevordering Integriteits Beoordeling door Openbaar Bestuur). Deze wet dateert van 2003. Nu ambtenaren op het gemeentehuis mondeling te kennen hebben gegeven niet geïnteresseerd te zijn in hoe een eventueel te bouwen groot project, zoals bijv. het Mirror Hotel, gefinancierd wordt, is het misschien nuttig na te gaan of en op welke wijze de Wet Bibob in de gemeente Waterland geïmplementeerd is. Hierover is op 23 augustus 2006 een brief aan B&W uitgegaan (D8). En dan, op 19 oktober 2006, rolt er een brief (D9) in de brievenbus. En wat blijkt: de gemeente heeft bijna twee maanden nodig gehad om te melden dat er in Waterland niets aan de wet Bibob gedaan wordt.

De gemeenteraad

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waren de volgende partijen in de gemeenteraad van Waterland vertegenwoordigd: CDA, PvdA, en ABW als de drie partijen die de coalitie vormen, en Groen Links, VVD en Waterland 95 als oppositiepartijen. In (D10) vindt u de behaalde stemmenaantallen in Waterland en in de kern Monnickendam, en de zetelverdeling in de gemeenteraad.

Het merendeel van de partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Waterland wijden in hun programma's 2006-2010 geen aandacht aan het Hemmeland. Er is op 7 oktober 2006 een uitnodiging aan alle politieke partijen uitgegaan voor interviews die vervolgens op onze website geplaatst zouden worden (D11). Groen Links heeft de uitnodiging geaccepteerd. CDA, PvdA en ABW hebben bericht niet bereid te zijn aan een interview deel te nemen. De VVD heeft niet geantwoord. Het interview met Sjoerd Kijlstra, duo-raadslid voor GroenLinks staat in (D12).

In een open brief aan de PvdA stelt Ron van den Berg die vragen waar in Waterland nooit antwoorden op komen. Een overzicht van de briefwisseling geeft u een goed inzicht in waar een politieke partij hopeloos falen kan (D13). Op 9 november beschrijft Ron van den Berg in een weblog wat de afgelopen maanden zijn ervaringen zijn geweest met de Waterlandse politiek (G14).

De gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend is participant in de exploitatie van het Hemmeland en wordt als zodanig aangeslagen voor 17% van de eventuele tekorten. De begrotingen van Landschap Waterland voor 2006 en 2007 laten een tekort zien van 12400 euro voor de exploitatie van het park. Naar aanleiding hiervan en vanwege de herstructurering van het Hemmeland heeft de gemeente een brief geschreven aan het bestuur van Landschap Waterland (D14).
De gemeente maakt bezwaar tegen het tekort op de begrotingen voor het Hemmeland. De Purmerendse bijdrage in dit tekort bedraagt 2108 euro of te wel nog geen 3 eurocent per inwoner. Het totale tekort moet volgens Purmerend afgewenteld worden op de 690 ligplaatshouders van de jachthaven, dus deze mensen moeten 18 euro per persoon extra betalen. Deze groep betaalt nu al meer dan 60 euro per persoon per jaar aan het park.

Grote Kerk Monnickendam, informatieavond 27 september 2006

Op woensdagavond 27 september 2006 zat de Grote Kerk in Monnickendam al ruim voor 20.00 uur afgeladen vol met 700 verontruste burgers. Die waren afgekomen op de informatieavond waarop de heer Hylkema van Landschap Waterland en wethouder Fred Bouwman van gemeente Waterland nogmaals de plannen met het Hemmeland aan het volk zouden uitleggen. Fred Udo van Initiatiefgroep 'Red het Hemmeland' zou ook het woord voeren. Deze avond bleek één grote ondersteuning te zijn voor de eisen van de actievoerders: Van tafel met de plannen voor ons Hemmeland.

Zoals verwacht hadden de sprekers Hylkema en Bouwman niets nieuws te melden (D15). Oude wijn, oude zakken, de burger had het allemaal allang gehoord en zijn standpunt bepaald. Op niet mis te verstane wijze werd duidelijk gemaakt dat de burger definitief NIETS opheeft met deze plannen en de ondemocratische manier waarop ze tot stand komen.

De actiegroep stal vervolgens de show, om te beginnen met het aanbieden van een pakket van 4160 handtekeningen van burgers die een onomwonden NEE uitspreken tegen de plannen met het Hemmeland. De presentatie van Fred Udo werd met enorme instemming ontvangen en regelmatig door applaus onderbroken. Fred maakte in een briljant opgebouwd betoog gehakt van alle ‘argumenten’ die zijn aangevoerd ter ondersteuning van de plannen met het Hemmeland. De volledige presentatie van Fred (D16) kunt u nog eens nalezen.

Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook daar liet het toegestroomde publiek zich niet onbetuigd door, voortbordurend op het betoog van Fred, de hoogwaardigheidsbekleders nog eens extra door de mangel te halen.
Zie voor een indruk van de sfeer in de Grote Kerk de foto's van Peter van der Meer (D17) en Marijke van den Berg (D18).
Inmiddels is het verslag van de bijeenkomst verschenen (D19). Wij complimenteren de gemeente met dit verslag. Het geeft een eerlijke, getrouwe en heldere uiteenzetting over deze avond.

Sinds kort zijn ook de schriftelijke vragen over het Hemmeland van bezorgde burgers en de antwoorden daarop van B&W en Landschap Waterland op de gemeentesite te lezen (D20). Konden wij positief zijn over het verslag van de gemeente over de bijeenkomst in de Grote Kerk, over de vraag- en antwoordrubriek zijn we dat bepaald niet. Het vervolg heeft geleerd, dat de Waterlandse politiek de uitspraak van de bevolking bleef negeren.

Op vrijdag 3 november 2006 kwam het College van B&W met een raadsvoorstel (D21) en een begeleidende brief aan de raad (D22) over het Hemmeland, te behandelen in de raadsvergadering van 16 november 2006. Een document zonder visie of of financiële onderbouwing is ons deel. Het moge duidelijk zijn dat onze reactie onmogelijk positief kon zijn (D23).
In twee brieven aan de gemeenteraad analyseert de initiatiefgroep de raadsvoorstellen (D24, D25). Uit de discussie in de twee raadsvergaderingen bleek niet, dat deze brieven gelezen waren.

Op 16 november 2006 vond de eerste raadsvergadering plaats over de Standpunten van B&W met betrekking to het Hemmeland. Namens de initiatiefgroep sprak Fred Udo de raad uit naam van 4320 burgers toe. Uitgebreid stelt hij de bewuste misleiding van burgers en raadsleden door B&W en het wanbeheer van Landschap Waterland aan de kaak (D26).
De raadsvergadering zelf riep bij de honderden aanwezigen zeer gemengde gevoelens op. Uit niets bleek dat de stem van duizenden burgers meeklonk in de vaak chaotische beraadslagingen. Naast bijdragen met positieve elementen van GroenLinks, PvdA, Algemeen Belang Waterland, en voor zover te begrijpen van Waterland 95 vielen vooral de starre houding van B&W, de slaafse, kritiekloze insteek van het CDA en het onvoorbereide gepalaver van de VVD op (D27).

Ten aanzien van het hotel is het waarschijnlijk dat de aanvrager van de bouwvergunning niet de toekomstige exploitant zal zijn. De vraag rijst dan wie er aan het eind van het traject met de eventuele bouwvergunning vandoor zal gaan. Ron van den Berg stelt dit soort zaken indringend aan de orde (D28).

Om inzicht te krijgen in het beheer van het Hemmeland (park en jachthaven) door Landschap Waterland en de daarbij toegerekende kosten is het van het grootste belang de weblog van Jan Dijkstra (G16) te lezen. De oud-havenmeester is op dit gebied bij uitstek deskundig en bevestigt in detail wat de initiatiefgroep uit de cijfers van Landschap Waterland zelf heeft afgeleid.

Op de raadsvergadering van 16 november 2006 kon de aandachtige toehoorder beluisteren dat sommige politieke partijen van mening waren dat de raad in een eerder stadium toezeggingen zou hebben gedaan voor een hotel van 66 kamers. Uit het verslag van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van 21 april 2005 (D29) blijkt dit standpunt niet houdbaar te zijn. In het principevoorstel waar de raad eerder over sprak was sprake van zo'n 40 kamers. Ook ten aanzien van een hotel van 40 kamers geldt het standpunt van de provinciale welstandscommissie over bouwen op de voorgestelde locatie (C13).

Hoe een gemotiveerde individuele burger zich voelt als hij van geen enkele politieke partij antwoord krijgt op zijn vragen, kunt u lezen in de laatste open brief van Ron van den Berg aan de raadsleden (D30).

Voor de raadsvergadering van 30 november 2006 is de PvdA gekomen met een amendement, en een viertal moties. Het amendement (D31) is interessant omdat de PvdA hiermee vierkant stelling neemt tegenover het standpunt van B&W over 'kostendekkende exploitatie'. De PvdA realiseert zich nu, dat het uitdrukken van de waarde van ons Hemmeland in uitsluitend financiële termen een ongewenste en onwenselijke fictie is. De initiatiefgroep beschouwt dit als een doorbraak en feliciteert de PvdA met dit 'voortschrijdend inzicht'.

De vier moties van de PvdA (D32) ademen dezelfde geest. In de eerste motie stelt de partij de bestuursstructuur van Landschap Waterland ter discussie en dringt aan op het verkennen van alternatieven. B&W worden uitgenodigd om vóór 1 februari 2007 met voorstellen op dit punt te komen.
In de tweede motie stelt de PvdA voor de B&W-mantra 'behoud door ontwikkeling' te vervangen door 'behoud door onderhoud'.
In de derde motie wordt voorgesteld de uitbreiding van de jachthaven te beperken tot één enkele steiger. Deze motie roept overigens vragen op omdat wordt gesproken van het afwijzen van uitbreidingsplannen in noordelijke richting, terwijl de standpunten van B&W een uitbreiding van zo'n 2.5 hectare in zuidoostelijke richting betreffen.
De vierde motie gaat over het hotel. De PvdA stelt dat nooit eerder is gesproken over een hotel van 66 kamers, dat zo'n hotel inclusief infrastructurele voorzieningen een veel te zware belasting voor de kwetsbare omgeving betekent, en dat een hotel van 25 kamers wat deze partij betreft een absolute bovengrens is.
De PvdA heeft als coalitiepartij in elk geval de politieke moed getoond de voorstellen van B&W af te wijzen. De initiatiefgroep waardeert deze ontwikkeling, hoewel er nog vragen blijven over met name de uitbreiding van de jachthaven en een hotel van nog steeds 25 kamers.

Op vrijdag 24 november blijken er een financiële notitie (D33) en een gebrekkig kaartje waarop de voorgenomen uitbreiding van de jachthaven is ingetekend aan alle raadsleden te zijn toegestuurd. Bewust hebben B&W nagelaten een en ander op de gemeentelijke website te plaatsen, om de burger buiten de discussie te houden. Na aandringen van een raadslid zijn de notitie en het kaartje een dag voor de raadsvergadering alsnog op de gemeentelijke website verschenen. In een kritisch commentaar heeft de initiatiefgroep raad en B&W van haar financiële bevindingen op de hoogte gesteld (D34). Tevens spreekt de initiatiefgroep schande van de gevolgde procedure (D35).

Op het laatste moment was aangekondigd dat de raadsvergadering van 30 november 2006 bij nader inzien niet besluitvormend, maar opnieuw beleidsvoorbereidend zou zijn (D36). Om 22.00 uur kwam opnieuw het onderwerp Hemmeland aan de orde. Ingesproken werd door Fred Udo over de 'oplegnotitie' van B&W (D37) en door Kees de Lange over wat de burger redelijkerwijs verwachten mag in een democratisch systeem (D38). Ook kunt u desgewenst de door Fred Udo (D39) en Kees de Lange (D40) uitgesproken teksten beluisteren.

Daarna volgde tot veler verrassing nog een kort besluitvormend deel.
Hierin zette de burgemeester de aanval in op onze website (D41). Via de bandopname kunt u kennis nemen van de plechtstatige vorm waarin deze aanval was gegoten (D42). Vervolgens schaarden raad (met uitzondering van GroenLinks) (D43) en wethouders zich met graagte achter deze stellingname. Geconcludeerd kan worden dat de initiatiefgroep een factor van belang is geworden als er een besluitvormende raadsvergadering aan wordt gewijd. We gaan er bijna van blozen, maar blijven zoals altijd bescheiden. Jammer alleen dat de inhoudelijke kant van wat de initiatiefgroep al maandenlang te zeggen heeft in het geheel niet aan de orde kwam.
Het ging uitsluitend over, u raadt het al, vorm en toon.

De initiatiefgroep heeft een poging ondernomen om tot een inhoudelijke discussie te komen met burgemeester en plaatselijke politiek. Wij publiceren hier de correspondentie met de burgemeester en met de heer Verdooren (ABW), (D44).

Met grote waardering heeft de initiatiefgroep kennis genomen van de actie van de Waterlandse PvdA om hun standpunten over het Hemmeland op de Monnickendamse markt via een flyer (D45) te verspreiden. Ondanks het feit dat wij het als initiatiefgroep niet met alle standpunten van de partij eens zijn, menen wij nadrukkelijk dat de PvdA met deze actie precies gedaan heeft waar de gehele plaatselijke politiek voor zou moeten staan, namelijk de politiek naar de burger brengen en de burger bij de besluitvorming betrekken. Naar onze mening siert dit de PvdA, en kunnen andere partijen in Waterland daar een voorbeeld aan nemen. De initiatiefgroep schuwt onomwonden kritiek niet als zij meent dat kritiek op zijn plaats is. Het is niet meer dan fair ook in alle openheid de keerzijde te belichten als daar aanleiding voor is. Dat is ditmaal het geval.

Ron van den Berg geeft niet snel op. Opnieuw herinnert hij de burgemeester aan gedane toezeggingen die niet nagekomen zijn (D46).

In de raadsvergadering van 14 december 2006 heeft de raad op hoofdlijnen ingestemd met de heilloze plannen van B&W. Een meerderheid van CDA, ABW en VVD heeft zich kritiekloos geschikt in vrijwel alles wat werd voorgesteld. Dit stemgedrag zullen we nog in geen jaren vergeten. De situatie waar we nu voor staan wordt door Fred Udo samengevat (A1)).

Deel 2: De Waterlandse politiek na 14 december 2006

De bestuurlijke eigengereidheid (over de burger, maar vooral zonder hem) werd gesteund door een nipte raadsmeerderheid van CDA, ABW en VVD. In een open brief zet Wim Huijskens uiteen hoe het Waterlandse machtsspel gespeeld wordt (D47). En voor wie na de zakelijke toon van een open brief naar meer verlangt, heeft hij ter gelegenheid van de nationale gedichtendag van 25 januari 2007 zijn impressies verwoord in de vorm van een poëtische ontboezeming (D48).

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007 heeft Ron van den Berg zich in een open brief (D49) gericht tot leden van Provinciale Staten met kritische vragen. Ter informatie heeft hij een brief namens Stichting Hemmeland aan de Randstedelijke Rekenkamer (F6) en de weblog van Kees de Lange (G19) bijgevoegd.
De open brief van Ron van den Berg aan de raadsleden van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft tot reacties van een aantal politieke partijen geleid. Ron van den Berg vat de zaken samen in (D50)

De verrommeling van het Nederlandse landschap stond in 2007 hoog op de politieke agenda. Duidelijk is dat de inrichting van ons landschap bij provincie en veel gemeenten waaronder Waterland niet in goede handen is. De Stichting Natuur en Milieu heeft onlangs geïnventariseerd waar verrommeling plaats vindt. Zij ontving ruim 1000 meldingen, waarvan vele uit Waterland. Op bijgaand kaartje is in zwart te zien waar deze verrommeling plaatsvindt (D51).

Inmiddels hebben B&W ook hun plannen met het Galgeriet naar buiten gebracht. Op onze website laat Fred Udo zijn licht schijnen over deze ontwikkelingen (D52).

In een 'open brief' aan de PvdA-raadsleden vraagt Ron van den Berg zich af hoe de PvdA serieus kan beweren het landschap in stand te willen houden door de Kloosterdijk en Katwoude te verzieken met 'bedrijvenerven' (D53).

In april 2007 is er met steun van de Milieufederatie Noord Holland en het Instituut voor Natuureducatie een brochure in kleur uitgegeven onder de veelzeggende tittel 'Groen of Poen, Waterland opgeofferd aan kortzichtigheid'. De illustraties in de brochure maken op komische en indringende wijze duidelijk hoe gemeentebesturen onder het juk van projectontwikkelaars doorgaan, terwijl de burger het gelag betaalt. Het is ons een groot genoegen om, met toestemming van de auteurs, deze brochure (D54) op onze website te plaatsen.

De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft aan minister Cramer van VROM een negental vragen (D55) gesteld over hoe de minister denkt om te gaan met de rijksbufferzone waarin Waterland gelegen is. Een blokkering door minister Cramer van de plannen van B&W zou de Waterlandse burger veel ellende, ergernis en kosten besparen.

Over de plannen met het Galgeriet blijft veel te doen. Op 22 mei 2007 was er een inspraakavond, waar door diverse aanwezigen veel gefundeerde kritiek op de plannen werd geuit. Die kritiek is inmiddels door B&W ter zijde geschoven. Tot een echte discussie is dit College niet in staat, waarmee Waterlandse inspraak verwordt tot een schijnvertoning. We publiceren het verslag (D56) van deze bijeenkomst.

Ron van den Berg haalt zijn gram (D57). Op kosten van de burger wordt een duur adviesbureau ingehuurd om open deuren nog verder open te zetten. Lees wat het Witte Weekblad van 7 november hierover (E47) te zeggen heeft. Lees ook de brief van 7 november 2007 van de Dorpsraad van Katwoude waarin in feite het vertrouwen in B&W wordt opgezegd (D58).

Er is heibel op onze Pierebaanse apenrots. Verwijten vlogen over en weer in de raadsvergadering van 7 maart 2008 en de verhoudingen in de coalitie zijn grondig verziekt. Het Noord-Hollands Dagblad van 8 maart 2008 bericht erover (D59). In dezelfde editie van het Noord-Hollands Dagblad wordt bericht dat naar de mening van B&W er een groot draagvlak onder de bevolking zou bestaan voor hun Galgeriet-plannen (D60). Dat staat nog maar te bezien, zoals Kees de Lange in zijn weblog bespreekt.

Op donderdag 3 april 2008 wordt door het CDA een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Buis. Deze wordt aangenomen met steun van de: VVD, ABP en Waterland’95 (D61). Ondanks de oproep tot bezinning van GroenLinks (D62) werden de CDA manoeuvres op 3 april 2008 uiteindelijk glashelder (D63):
De PvdA werd te lastig, en het was tijd de sociaal-democraten in te ruilen voor Groen Links. Het resultaat was een nieuw programma: “Samen duurzaam verder” (D64). Hierin wordt het volgende gezegd over het Hemmeland:
Hemmeland
Voor de jachthaven en het plan voor een hotel in het recreatiegebied Hemmeland is de Stedenbouwkundige visie de basis, met dien verstande dat:

Overeengekomen op 24 juni 2008.
Dit betekent dus voor het hotel: een onsje minder.

Naar aanleiding van de inspraakprocedure die in juni 2008 over het Hemmeland is gehouden heeft een vijftal stichtingen een formele klacht (D65) ingediend bij de gemeente Waterland, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de gevolgde procedure en waarin een nieuwe ronde van inspraak, maar nu volgens de regels, geëist wordt. De klacht is gebaseerd op de gemeentelijk inspraakverordening (D66) en het document 'Werkproces majeure processen'’ (D67).

Toen daar niet binnen de gestelde termijn een reactie op was, hebben dezelfde vijf stichtingen zich beklaagd over de wijze van afhandeling van hun eerdere klacht (D68). Daar kwam als reactie een e-mail op van een ambtenaar op het gemeentehuis, met een concept-briefje waarvan beweerd werd dat dat het helaas niet-verzonden antwoord was (D69). Een tekst zonder betekenis, niet verzonden of ondertekend door de verantwoordelijke portefeuillehouders. Kees de Lange heeft er in zijn weblog geen goed woord voor over (G42).
De klachten over de 'inspraakprocedure Hemmeland' van juni 2008 zijn in behandeling bij de Gemeentelijke Ombudsman (D70). In een tweede brief worden de klachten aan B&W voorgelegd met het verzoek te reageren (D71). Daarna stuurde de gemeente iets wat voor een 'afhandeling' van de klacht schijnt te moeten doorgaan (D72).

Bij de geruime tijd geleden gedane bouwaanvraag vergezeld van bouwtekeningen om een hotel op het Hemmeland te realiseren, blijken alle redelijke termijnen die de Woningwet hier voorschrijft, overschreden te zijn. Stichting Hemmeland en Stichting Behoud Waterland hebben zich in een brief (D73) tot B&W gericht met het verzoek nu eindelijk de wet op dit punt eens na te leven. Lees deze brief om u op de hoogte te stellen van de achtergronden.

Voor de raadsvergadering van 20 november komt de wethouder met een document van een ongeevenaarde eenzijdigheid (D74). Bezwaren van hele reeksen burgers en organisaties (D75, D76) die met elkaar duizenden mensen vertegenwoordigen worden achteloos onder de zoden geschoffeld. Alleen naar de hotelexploitant wordt uitgebreid geluisterd. Over het feit dat er diverse klachten zijn ingediend over de inspraakprocedure in juni lopen B&W lichtvoetig heen. Van de klachtenprocedure bij de ombudsman wordt al helemaal niet gerept. Telefonisch contact met de ombudsman op 17 november wees uit dat de gemeente zich nog niet verwaardigd had te antwoorden.

In de raadsvergadering van 20 november 2008 is door Fred Udo (A2) en Kees de Lange (D77) weer ingesproken. Op de geluidsband (D78) kunt u beluisteren hoe weinig realistisch de raadsleden, met name de heer Schröder (VVD), zijn. Het is duidelijk dat de veronderstelde uitbater van een nieuw hotel de stroman is van andere financiële belangen.

Op 4 december 2008 bleek het allemaal voor niets te zijn geweest:

Nadat alle amendementen om de pil te verzachten waren verworpen, kwam het voorstel van B&W in stemming.

2008-131 Vaststellen stedenbouwkundige Visie Hemmeland

Voor het voorstel hebben gestemd de fracties ABW, CDA, VVD en Waterland 95, tegen het voorstel stemden de fracties GroenLinks en PvdA.